The God Who Sees

Die Beloofde Land Deel 1


Die Beloofde Land Deel 1

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

As ‘n mens om jou heen kyk, dan besef jy dat die wortel van die oorwonne lewe wat die Kinders van die Here lei, hulle passiwiteit is [Passiwiteit : traagheid, luiheid, neiging om in ‘n bepaalde toestand te bly.] Hulle het ‘n oorwonne gesindheid teenoor die vyand (die duiwel) wat in hierdie wêreld heers. Daarom glo ek dat die Here opnuut vir Sy Kerk wil aanmoedig met hierdie woorde : “staan op en oorwin te midde van jou vyand!”

Die god van hierdie wêreld het sy verstings en gesagspunte in die land verstewig. Nou sê die Here, soos Hy vir Israel deur Moses gesê het : (Deut 1:8) ‘n Passiewe gesindheid sal nie oorwin of in besit neem nie. Gevolglik bly die vyand in die land en God se volk ly daaronder. Dit is nooit die wil van God dat Sy mense moet ly en deur die vyand verdruk word nie. God wil hê dat Sy Kinders oorwinnaars moet wees : Sterk mense wat oor hulle omstandighede kan heers i.p.v. dat die omstandighede oor hulle heers. Hy wil hê dat Sy volk Sy Wil kan vasstel (volgens Sy Woord – Sy Woord is Sy Wil) en rigting kry eerder as wat gebeurlikhede hulle in ‘n bepaalde rigting dryf. Hy soek ‘n volk wat Sy Naam sal verheerlik – vir wie Hy ‘n sterk Toring is, hulle Toevlug, hulle Skild, hulle Dekking en hulle Oorwinnaar.

Verder aan sal u bemoediging vind om stryd te voer met die vyand, op te staan en in besit te neem al die voorsiening wat God Sy Kinders belowe het. Ons gaan gesels oor misleiding en passiwiteit – twee gebiede waar die vyand meesterlik werk. God soek vry mense wat die land in besit sal neem!

Neem die land in besit.

God het die land van Kanaan aan die Israeliete toegesê. Die toe sê (gee) was God se deel, maar die neem moes Israel doen. Die land was hulle sin, maar hulle moes dit in besit neem. Dit wat aan ons gegee is, is nie outomaties ons sin nie – dis ‘n baie belangrike beginsel.

Kyk, Ek gee die land aan julle; gaan in en neem die land in besit wat die Here … met ‘n eed beloof het…. (Deut 1:8).

Die land sal beslis nie in besit geneem word sonder ‘n stryd nie! Die Christen word uitgedaag om die land in besit te neem : Die fisiese land (huisgesin, werksmaats, skoolmaats, bure, gemeenskap, heidene, ens) maar ook die land (gebied) in homself, en dis veral oor laasgenoemde waaroor ons gaan gesels.

Net soos Josua voor die Israeliete Kanaan binnegetrek het en die vyand oorwin het, het ons Josua, nl. Jesus Christus ons vooruitgegaan en die mag van die bose gebreek. Kol 1:13 : Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die Koninkryk van die Seun van Sy liefde.

Die werke van die vyand waarmee afgereken moet word in die land word gevind in :

Die gemoed (gedagtes)
Die wil

Die emosies
Die liggaam (vlees)  

Nog ‘n belangrike beginsel is dat dit wat gegee is moet in besit geneem word. Die werke van die vyand moet neergewerp word en hy moet verdryf word. Maar, die vyand gee nie so maklik pad nie, hy sal die Gelowige uitdaag, daar moet sy werke onderwerp word deur ‘n Sterker Mag! Die Kruis van Jesus Christus is waar die duiwel reeds oorwin is. M.a.w. die duiwel is ‘n reeds oorwonne vyand wie sy magte versprei is oor die hele gebied.

Om die land in besit te neem moet die vyand en sy werke trompop geloop word. Daar mag geen kompromie in enige area wees nie, die Beloofde Land moet ‘n land van volkome oorwinning wees. En dit is moontlik, as jy bereid is om werk te maak van die werke van die vyand.

Ons Geestelike Wapens.

Toe die Israeliete die Beloofde Land binnegetrek het, het hulle by die byna ondeurdringbare stand van Jerigo gekom. Hulle voorraad en wapens was nie voldoende om hierdie stad in te neem nie. Die Here Self het Josua en sy mense bemoedig : Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. (2 Kor 10:3-4)

Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle … (Jos 1:3)

1. Die Naam van Jesus Christus : ONS GESAG.

Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n Naam gegee wat bo elke naam is, sodat die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is … (Filip 2:9-10). Ons kan die krag van vra en gebruik Sy Naam net asof Hyself daar was. God het hierdie gesag aan ons (gelowiges, Sy Kinders) toevertrou.

En Hy Jesus het Sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee …. (Matt 10:1) En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg : in My Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En Hy het Sy twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. (Luk 9:1) Kyk, Ek geen aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie (Luk 10:19)

Dis belangrik om te weet dat die gesag van Christus die Oorwinnaar oor die bose magte van satan, nie vanself in die gelowige is nie, maar hy kan dit sy eie maak deur die Krag van die Heilige Gees in reaksie op geloof. Die graad van gesag word bepaal deur die graad van persoonlike oorwinning. Die graad van gesag word ook bepaal deur kennis en onderskeiding deur die gelowige van wat die Heilige Gees wil hê dat hy moet doen.

2. Die Woord van Jesus Christus : ONS STANDPUNT (die plek waar ons staan).

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. (Jak 4:7)

… nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het (Kol 2:15) Julle is uit God, My Kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. (1 Joh 4:14)

Ons weerstaan satan deur die Woord :

En hulle het hom oorwin deur die Bloed van die Lam en deur die Woord van hulle getuienis…. (Openb 12:11) En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die Woord van God … (Ef 6:17). God is geen man dat Hy sou lieg nie, of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waarmaak nie? (Num 23:19) Die sterkste mengsel wat bestaan is die Gees en die Woord van God as dit gemeng is in die regte hoeveelhede, sal die vyand verseker ontbloot en oorwin word.

3. Die Geloof van Jesus Christus : ONS OORWINNING.

Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is (1 Pet 5:9) Geloof is noodaaklik in die gesag van die Naam van Jesus. Ons geloof moet gebaseer wees op die kennis van die voltooide werk van Christus aan die kruis (dit wat daar bereik is). Geloof word UITGESPREEK.

En dit het sy baie dae lank gedoen; maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees GESÊ : Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. (Hand 16:18)  

4. Die Bloed van Jesus Christus : ONS BEDEKKING.

En hulle het hom oorwin deur die vloed van die Lam, en deur die Woord van hulle getuienis … (Openb 12:11) Die vloed spreek van ‘n Nuwe Verbond wat die mag van die sonde verbreek en perfekte bedekking gee teen die aanklaer. Dit spreek ook van die Gelowige se stand van geregtigheid voor God.

5. Die Gees van Jesus Christus : ONS KRAG.

Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom (1 Kor 6:17)

Sy Heilige Gees versterk die Gelowige met krag in sy innerlike mens (Ef 3:16) Die krag van die Gees gee vermoë en krag. Dink maar aan die vuurwapen en kenteken van ‘n polisieman. Dit dui die verskil aan tussen gesag en krag. By hierdie geestelike wapens kan ons ook nog voeg Lofprysinge (Ps. 149) en Bid in die Gees (Ef 6:18)  

Hierdie geestelike wapens word vrygestel deur die mond d.m.v. gebed, belydenis, bevele, ens. Weereens die uitstekende voorbeeld van Jerigo: die Israeliete moes SKREEU en die mure van Jerigo (die vesting van die vyand) het getuimel!

Ef 6:16-18. Ons gaan nou kyk na die wapenrusting wat die Here vir elkeen van Sy Kinders gee om aan te trek en aan te wend sodat hy suksesvol kan staande bly teen die aanvalle wat satan op hom loots.

1. God se waarheid – ‘n Gordel.

Aanval : Satan kom met leuens na ons toe, veral oor die Karakter van God. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mense moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. (Joh 8:44)  
Teenaanval : Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord …. Ons moet voorbereid wees op aksie : ons moet op ‘n gereedheidsgrondslag wees. (Ex 12:12 en Luk 12:35). Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop …. (1 Pet 1:13) Ons gedagtes moet gereed wees om satan se leuens te weerlê met die Waarheid van die Woord.

2. God se geregtigheid – ‘n Borswapen.

Aanval : Satan kom met beskuldigings en leuens, en soos ek reeds gesê het, glo ons hom eerder as God. …. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. (Openb 12:10) Hy veroordeel ons, al het God gesê dat daar geen veroordeling is vir hulle wat in Christus Jesus is nie. (Rom 8:1) Aan die anderkant moedig hy ons aan om geestelike hoogmoed te ontwikkel en staat te maak op ons eie goedheid en voortreflikheid. Dis slegs Jesus Christus se Goedheid en Voortreflikheid wat ons kan in ag neem – ons is en het niks in onsself nie.
Beskerming : ‘n Hart wat bedek is met God se Geregtigheid. Sorg dat jou motiewe suiwer is : liefde en meegevoel vir jou medemens en ‘n strewe om God in alles te verheerlik. Onthou, Hy sien die hart aan. …. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. (Rom 3:22) Staan vas in die Geregtigheid van God : satan kan nie die wapenrusting van God se Geregtigheid binnedring nie.

3. God se evangelie van vrede – Skoene.

Aanval
: Vervolging en verdrukking is beslis elkeen se ondervinding wat godvrugtig probeer lewe. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. (Joh 16:33) Onder hierdie omstandighede neig die Gelowige om kompromie te maak en sy standaarde te verlaag. Of hy word passief – albei het ellendige gevolge : waak daarteen!
Teenaanval : Dis voete wat liewer die weg van vrede volg, soos Jesus Christus vir ons die voorbeeld stel. (Matt 17:18-20) Voete wys ook altyd op beweging : voete wat bereid is om te beweeg om die Evangelie te gaan verkondig. Want ek skaam my nie oor die Evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo … (Rom 1:16)

4. God se skild van geloof.

Aanval : Ongeloof, twyfel en vrees (Vrees is die teenoorgestelde van geloof) En ons sien dat hulle deur geloof nie kon ingaan nie. (Heb 3:19) Want aan ons is die Evangelie ook verkondig net soos aan hulle : maar die Woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. (Heb 4:2)

Teenaanval : Geloof is ‘n skild wat jou bedek van kop tot tone. Let op die ware kwaliteit van geloof : dis nie woorde nie, maar optrede/aksie (gehoorsaamheid aan God se opdragte.) Geloof blus al die vurige pyle van die vyand. Geloof is ook ‘n aktiewe weerstaning van die vyand. Hom moet hulle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. (1 Pet 5:9)

5. God se verlossing – ‘n helm.

Aanval
: Jou gemoed (gedagtes) is die slagveld : ‘n Stryd tussen watter gedagtes die oorwinning gaan behaal. Die “Vleeslike” gemoed funksioneer volgens die vlees. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. (Rom 8:6) Die “ou” gemoed bly in duisternis. …. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart. (Ef 4:18)

Teenaanval : God se verlossing sluit ook die gemoed in, daarom die helm. …. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. (Ef 4:23) Daar moet aan gewerk word; dit gebeur nie sommer vanself nie! Jou geheue kan verlos word van letsels van die verlede en bindinge van die okkult en vloeke moet oor jou gemoed gebreek word.

6. God se Woord – ‘n Swaard.

Aanval : Satan val aan met twyfel oor die Woord van God. Dis dieselfde taktiek wat hy met Adam en Eva in die tuin gebruik het : “Is dit ook so dat God gesê het ……?” (Gen 3:1) Hy verdraai die Woord van God en steel dit uit die hart van die hoorder. As iemand die Woord van die Koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is …. (Matt 13:19) Satan kom ook met leringe van duiwels om verwarring en misleiding te veroorsaak. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lering van duiwels sal aanhang (1 Tim 4:1)

Teenaanval : Hierdie wapen word d.m.v. die mond gebruik. En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan …. (Openb 19:15)

Moenie huiwer om satan te weerstaan nie. Praat die Waarheid en stel onomwonde opgrond waarvan jy so ‘n stand inneem. Hierdie wapen word deur die Heilige Gees ge-aktiveer, daarom noem die Here dit : Die Swaard van die Gees. So het God dan vir die Kerk en vir jou, as Sy Kind, voorberei op die aanvalle van die vyand. Ons het dus geen rede om te vrees vir sy aanvalle nie, solank ons stand inneem met die volle wapenrusting van God aan. Heers te midde van u vyande! (Ps 110:2) Hierdie oproep in die Psalms is aan die Kerk van Jesus Christus, maar ook aan elke individuele Gelowige. Die koninkryk van die duisternis is ‘n regering van boosheid. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld-heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. (Ef 6:12) 

Die eerste afdeling van bose-mag wat ons mee te doen kry, is die owerhede – hulle is die leiers, die voorlopers. Want ek is versekerd dat geen dood of lede of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge …. (Rom 8:38) Lees ook 1 Kor 15:24, Ef 1:21, 3:10, 6:12, Kol 1:16, 2:10 en 15, Titus 3:1.

Die tweede afdeling is die magte – hulle beklee die hoë posisies en oefen hulle mag uit. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. (1 Kor 15:24) Lees ook Ef 1:21, 2:22, 3:10, 6:12, Kol 1:13 en 16, 2:10 en 15, Titus 3:1, 1 Pet 3:22.

Die derde afdeling is die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu – hulle is die hoof demoniese geeste.

Die vierde afdeling is die bose geeste in die lug – hulle is die demoniese magte wat die sfeer bokant die aarde bewoon. (Sien ook Ef 3:10) Dit is dus duidelik dat hierdie koninkryk van duisternis ook rang-ordes het, maar ons, as die Gelowiges, gevul met die Gees van God, word aangemoedig om te heers te midde van ons vyande! So, dit maak nie saak hoeveel daar is , hoe sterk hulle is of hoe georganiseerd hulle is nie, in Jesus Christus, het ons nie nodig om vir satan of enige van sy trawante te stuit nie! Soos reeds genoem rig die vyand sy verstings op in ons gemoed, ons wil, ons emosies en ons liggaam.

Die Gemoed. [gedagtes]

Is ‘n groot slagveld : daar kan nie vrede wees voordat elke gedagte nie onderworpe gemaak is aan Christus nie. Mar 12:30 … en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. 2 Kor 10:3-5: Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke kans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus …. (Lees hierdie gedeeltes ook in die 1983 Afr. Bybel)

Daar bestaan ‘n verwantskap tussen die gemoed en die geestelike. Demoniese kontak met die mens vind plaas deur die gemoed. Daarom is die gemoed die slagveld, want dit is die fokus van die demoniese aanvalle. Die gemoed is blootgestel aan demoniese beklemming. Die gemoed is ‘n ontvanger, daarom moet jy uitsoek waarna jy kyk en luister. L.w. die belangrikste kommunikasie – kanale na jou gemoed is jou oë en jou ore. Sedert God aan die begin met Adam en Eva gepraat het, is daar ‘n volgehoue stryd oor wie die mens se gedagte wêreld sal oorheers. Jy sal nie oorwinning in jou geestelike wandel hê voordat jy oorwinning in jou gemoed het nie. Die gedagtes moet onderworpe gemaak word aan die Gees.

Demone is intilligente wesens wat met jou kan kontak maak op die vlak van jou gemoed. Hulle gedagtes word in jou gemoed ingevoer en as natuurlik beskou – jy kan probleme daarmee hê om vas te stel waar jou gedagtes se oorsprong lê. Gedagtes ontstaan uit een van twee bronne:

1. Vernuwe gemoed : dit is in lyn met God se Woord.
2. Onvernuwe Gemoed : of jouself of die duiwel.

Die karaktertrekke van bose geeste (demone) is kortliks die volgende : Hulle gedagtes kom altyd van buite en dring hoofsaaklik deur via die gemoed. Hulle gedagtes dring, forseer en jaag die mens om onmiddellik te reageer en op te tree. Hulle gedagtes verwar en verlam die mens se gemoed sodat dit nie meer helder kan dink nie.

Daar is drie vlakke waarop die demone ons gedagtes kan binnedring.

1. Ons vernuwe gemoed : 

Ons gemoed word nie outomaties vernuwe wanneer ons tot bekering kom nie. Dis daar waar ons blootgestel is aan misleiding. Wanneer lig en waarheid ons gemoed binnedring, moet misleiding padgee. M.a.w. hoe meer lig en waarheid, hoe minder misleiding. Bekering is die beginpunt van die vernuwing van die gemoed, want die gedagtes oor God word dan verander. Die duiwel kan op die volgende wyse sterk vestings in die mens se gedagtes opgebou hê : Gissings en verbeelding–vlugte, vrees, twyfel en ongeloof; onrein; immoreel; en perverse gedagtes. Verkeerde gedagtes is die instrumente waarmee satan ons vashou, bind en oorwin. ‘n Ou vernuwe gemoed is verduister (verblind, gebrek aan insig – 2 Kor 3:14), oorgegee (oop vir die versoekings en gedagtes van die vyand – Ef 2:3), vyandigheid (Kol 1:21) vol leuens en bedorwernheid (2 Kor 11:3) en vleeslik (Rom 8:7)

Dis belangrik om daarop te let dat bindinge van die gemoed kom veral voor by mense wat, voor hulle tot bekering gekom het, by die volgende betrokke was : die okkult, sektes, valse godsdienste, T.M. , hipnose, pornografie, dwelms, “heavy musiek”, gedagtebeheer en gedagte ekspansie tegnieke.

2. Misleiding (2 Kor 11:3 Bedorwe sinne) 

Is gebaseer op onkunde en nie op die karakter-moreel nie. Misleiding het te doen met die gemoed en ‘n verkeerde gedagte wat in die gemoed toegelaat word onder die misleiding dat dit die waarheid is. Vrymaking van die geloof in leuens, kom deur die geloof in die waarheid. Slegs waarheid kan ‘n leuen verwyder. Dan is daar party mense wat mislei word om te dink dat hulle so geestelik is dat al hulle gedagtes van God af is.

Volgens die Bybel is die mens mislei as …..  

Hy ‘n hoorder is van die Woord en nie ‘n dader nie. (Jak 1:22)
Hy sê dat hy geen sonde het nie. (1 Joh 1:8)
Hy dink dat hy iets is terwyl hy niks is nie. (Gal 6:3)
Hy dink dat hy wys is deur die wysheid van die wêreld. (1 Kor 3:18)
Hy kom godsdienstig voor, maar ‘n onbeteulde tong verraai sy ware toestand.
Hy dink dat die ongeregtiges die koninkryk van God sal beërwe. (1 Kor 6:9)
Hy dink dat hy sal saai en nie sal maai nie. (Gal 6:7)
Hy dink dat kontak met sonde hom nie sal affekteer nie. (1 Kor 15:33)

3. Wat is die tekens van misleiding? 

‘n Gesindheid van onfeilbaarheid.
Onvermoë om te redeneer of te luister.
Vyandigheid teenoor die waarheid.
Rusteloosheid.
Abnormale spraaksaamheid of stilswye.

Misleiding kan op grond van die volgende dinge plaasvind : 
Gedagtes wat in die gemoed toegelaat word.
Passiwiteit (teenoorgestelde van aktiwiteit)
Gebrek aan redenering.

4. Gebrek aan die gebruik van die wil. 

(Daar is mense wat soos seilbote is, altyd wagtend dat God se Wil moet geskied. (die wind) om hulle te beweeg. Die probleem is egter dat dit nie altyd God se wind is wat waai nie!) 

5. Gebrek aan kennis van die Woord.  

3. Passiwiteit van die gemoed :

Soos reeds gesê is dit die teenoorgestelde toestand as ‘n aktiewe gemoed. By die gelowige beteken dit die volgende :

Verlies van selfbeheer.
Verlies van vrye – wil.

Wat is die simptome van passiwiteit?  

Skielike flitsende gedagtes.
Skielike verlies van gedagtes.
Gedagtes gevange geneem deur gereelde vrees, bekommernis, verwerping, ens.
Sinnelose ingewings bv. “Jy is meer geestelik as enige iemand anders.”
Onbeheerde verbeelding.
Slaaploosheid en versteurde drome.
Vergeetagtigheid, geheueverlies.
Stilswye of oormatige spraaksaamheid.
Gebrek aan konsentrasie.
Onvermoë om te redeneer.
Swak oordeelsvermoë
Besluitloosheid, huiwering.
Vooroordeel.
Ooraktiwiteit – Buite beheer (Bekend as “hiper”)
Uitermatige voortvarendheid en impulsiwiteit.

‘n Gemoed wat heeltemal buite beheer is, is ook die eindproduk van passiwiteit, en sommige van die oorsake hiervan is :

Uitputting.
Siekte.
Sterk Drank.
Dwelms.
Musiek : die hipnotiese tromsale en die oorverdowende klank.
Televisie, rolprente.
Emosionele probleme.

Op hierdie punt is jou brein besig om vry te loop (neutraal) en gedagtes kan kom en gaan sonder dat jy dit sensor. As jou gemoed passief is volgens simptome wat ek vorentoe gemeld het, sal jy moet stand inneem en geestelik stryd voer ashy wil oorwin. God het jou geskape om ‘n beheerde gemoed te he. Hy wil jou by ‘n punt bring waar:

jou gedagtes onder beheer is.
jy nie gedryf word nie, maar deur die Gees gelei word.
daar vrede in jou gemoed is.
jou gedagtes vry is om op God te konsentreer.
jy vry is om die Waarheid van God te ontvang.

As jy die oorwinning kan behaal in jou gemoed, kan jy hierdie oorwinning volhou in ander dele van jou lewe : Die vlees is eintlik onderhorig aan die gedagtes. Die mens bereik nooit ‘n plek waar die gemoed hom nie maar weer tot die vlees sal keer as hy aan homself oorgelaat word nie. Die “natuurlike” gemoed weerstaan die kennis van God. Deur die Woord te lees laat ons die Waarheid toe om deur te dring tot elke deel van ons gemoed. Waarheid is die sleutel tot ‘n vernuwe gemoed.

Wat is God se oplossing vir ‘n versteurde gemoed?

1. Trek die volle wapenrusting van God aan (Ef 6) en berei voor vir die stryd.

Satan beheer jou deur sekere gedagte-patrone wat ‘n vesting in jou gemoed het, en dit moet gebreek word. Dit sal ‘n stryd verg, maar dis nodig dat jy jou gemoed terugwen sodat jy die dinkwerk doen.

2. Bring jou gemoed by die punt waar dit die Woord oordenk. Oordenking-meditasie is die sleutel (Ps 1:1-3)(Jos 1:8). Sulke meditasie laat die waarheid deurdring tot elke donker plek in jou gemoed. Die vleeslike gemoed wat aan homself oorgelaat is, wil nie die Woord oordenk nie. (let wel: om volgens die Gees te wandel beteken om die gemoed gevestig te he op die dinge van die Gees. Die Gees bring lewe en vrede voort, die vlees bring die dood voort. Die gemoed bepaal waarvolgens jy gaan wandel.) As jou gemoed die waarheid verwerp, sal dit nooit jou gees bereik nie. Deur oordenking maak jy ‘n plek in jou gemoed vir die Woord van God. As jy dit eers in jou gemoed het sal dit afgaan in jou hart in.

Kopiereg – Dr. James van Zyl

567total visits,2visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie