The God Who Sees

Die Beloofde Land Deel 3


Die Beloofde Land Deel 3

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

Vrees.
a. Onseker.
b. Aanhoudende vrees-aanvalle.
c. Lelike drome.

Verstandelike probleme (Bv. sielkundige probleme)
a. Verwarring in denkpatrone.
b. Leer-probleme.
c. Sielsiek.
d. Godslasterlike gedagtes.
e. Gedagtes van wellus en perversie.

Dinge wat dikwels saam gaan met okkultisme.

Rebellie teen gesag

Dwelms

Pornografie en seksuele wellus.

Musiek wat rebellie aanmoedig.

Verlossing van okkultiese bindinge.

1. Vyf maniere waarop okkultiese mag en bindinge kan ontstaan.

Oorerwing – “die saad van die slang.”

Eksperimente met die okkult – self daarby betrokke, al was dit uit onkunde of vir pret.

Toewyding van jouself aan die duiwel.

Okkultiese oorplasing : die gees wat in iemand anders werk, bv. ‘n medium, sal iemand soek om die werk voort te sit wanneer die medium sterf.

Seksuele gemeenskap.

2. Vrae.

Hoe is dit moontlik vir ‘n Christen om aan te hou ly deur bindinge weens betrokkenheid by die okkult voor sy bekering?

Deure wat jy oopmaak vir die magte van die duisternis sal oop bly totdat jy hulle toemaak as ‘n wilsoptrede. As jy ‘n verdrag aangaan met ‘n onheilige gees, moet jy daarmee breek.

Kan ‘n Christen wie nog nooit aktief deelgeneem het aan enige vorm van okkultisme, gebind wees?

Ja, op verskeie wyse bv.
a. Kan oorgedra word deur sy ouers.
b. Kinders kan ge-affekteer word deur sekere okkultiese seëninge wat deur die ouers gesoek was.
c. Deur te kyk na sekere okkultiese rolprente of TV Programme.
d. Pendulum swaai.

Metodes van verlossing.
1. Belydenis van geloof in Christus.
2. Belydenis van okkultiese sonde.
3. Afsegging van satan en ‘n bevel dat hy moet gaan.
4. Gebed van Vrymaking (Deut 7:25 en 26, Hand 19:18-19)

Kwesplekke toegedien deur satan :

Ons deel met die mees intense gebied nl. die gebied van die emosies. Satan se hoofdoel is om elkeen te kwes wat in hierdie wêreld gebore word. Hierdie kwesplekke gee dan aan die vyand plek om sy vernietigende werk in die persoon se lewe te doen. Onskuldige kinders wat ‘n teiken is van die vyand, dra hierdie kwesplekke lewenslank en word nooit verlos om die mense te wees wat God bedoel het hulle moet wees nie. Vrese, onsekerhede, bitterheid, verwerping, onvermoë om goeie verhoudings te bou, ens. is almal bewyse van hierdie vernietigingswerk. Die bindinge van die duiwel bly totdat sy werke ge-openbaar en ontdaan gemaak word.

Jesus Christus wat dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, het juis gekom om die werke van die duiwel te verbreek en diegene vry te maak wat gekwes is. (Lees Luk 4:18, Jes 61:1-4)

Stelling 1 : Die mens, as ‘n emosionele wese, kan gekwes word.

a. Die doel van satan is om te kwes.

D.m.v. diep seerplekke kan satan ‘n plek kry (nie net deur sonde nie) en hy kan gebondenheid, verwarring en beheer oor die persoon bring juis deur hierdie emosionele kwesplekke.

Die doel van satan se kwesplekke is om ons by ‘n plek te bring waar ons geen behoorlike verhouding met andere kan hê nie : om ons af te sonder en te vernietig.

Ons diepste probleme is juis die wat te doen het met verhoudings. Dit word vir ons onmoontlik om te kommunikeer, lief te hê of te gee, en ons word gevul met skuldgevoelens, vrees, verwerping, onsekerheid, verlatenheid. Nie een van hierdie is die bestanddele van ‘n verhouding nie.

Die diepste probleme is die gevolge van iets wat gely is gedurende kinderjare en wat alleen gely is. Maar …. kinders uit huise waar sekuriteit geken is kan baie negatiewe dinge ondervind en tog emosionele relatief ongebonde bly. ‘n Ouer/kind verhouding waar sekuriteit geken word, en ‘n goeie vader beeld doen veel om satan se aanvalle af te weer.

Jesus was gekwes (Jes 53:5 en 10)
a. Verraai deur ‘n intieme vriend.
b. Verwerp (Jes 53:2 en 3)
c. Valslik beskuldig. (Matt 12:24)
d. Gehaat.
e. Verlaat.

Daarom kon Jesus kom om ons fisies en emosioneel te genees.

b. Kwesplekke deur satan:

Egskeiding : ‘n Gebroke ouer-verhouding.
Gevolge : Onsekerheid en verwerping. ‘n Kind se sekuriteit is gebaseer op die vader/moeder – verhouding. Wanneer dit verbreek word, word die kind se sekuriteit vernietig.
Simptome : Vrees, onsekerheid, angs, terneergedruktheid, teruggetrokkenheid. Lewe in fantasie – wêreld. Baie simptome is die gevoel van verwerping.

Onregverdige behandeling : Menslike siele word gebou op ‘n basis van billikheid.
Onregverdige behandeling doen iets aan ‘n menslike siel wat toelaat dat demoniese indringing plaasvind.
Gevolge: Kwaadaardigheid, haat, bitterheid.
Simptome : Uitbarstings van toorn, vyandigheid, mislukking, passiwiteit, wraakgierigheid.

Seksuele misbruik : (veral bloedskande)
In ‘n meisie : gevolge : Skuldgevoelens, veroordeling, skaamte. Kan nie na haar eie liggaam kyk nie, want dit het ‘n voorwerp van skande geword. Kan nie met haar vader kommunikeer nie (as hy haar misbruik het).
Later : Sal of baie geslagtelike vryheid be-oefen (‘n gees van wellus sal ‘n plek kry) of sy sal baie afsydig en vreesbevange wees teenoor mans. ‘n Skuld en skaam -gevoel sal so groot wees in haar dat dit vir haar onmoontlik sal wees om ‘n normale huweliksverhouding te hê.

In ‘n seun : Gevolge : Homoseksualiteit – dit open ‘n deur vir ‘n gees van perversiteit. Sy emosies is verdraai en verwar deur die ondervinding en demoniese binnedringing geskied.
Simptome : Emosionele onvermoë om dinge te behartig, self-haat, rebellie – misleiding en perversie.

Geweld : Gevolg : Vrees.
Simptome Teruggetrokkenheid, gehardheid, toorn, uitbarstings van geweld.

Woorde teenoor die kind uitgespreek.
Gevolge : Vloek oor die kind.
Simptome : Terneergedruktheid.

Stelling 2 : Deur kwesplekke word gedaante – patrone gevorm.

Daar sal ‘n groot opbouing van drukking wees weens ‘n emosionele kwesplek. Die wil word ‘n deksel om hierdie drukking te onderdruk.

Die persoon word baie wispelturig in hulle emosies – eendag bo en die volgende dag onder. Emosionele onstabiliteit. Sodra die wil ophou om te werk weens passiwiteit, is daar ‘n groot uitbarsting.

Daar kan ernstige emosionele onrus en verwarring in ‘n gemoed wees wat demonies beheer word. ‘n Blokkade in die gemoed bring ‘n blokkade in die gees. (Blokkades is vrees, toorn, haat, ens)

‘n Passiewe gemoed verloor alle beheer. (Wanneer die wil nie meer die emosies beheer of onderdruk nie, is jy nie meer in beheer nie. Demoniese binnedringing het bindinge. Ons is gebind deur bitterheid aan die een wat ons seer maak en word gebind om nie liefde te kan gee of te ontvang nie. Jesus het gekom om diegene vry te maak wat kwesplekke het.

Die wortel van bitterheid.

Satan se strategie in die wêreld is om te verdeel en te vernietig. Bitterheid is die vernaamste gereedskap tot sy beskikking : dit is die bedding waar elke demoniese daad ontwikkel. Ons is gemaak om in liefde en aanvaarding te lewe, en nie in bitterheid nie. Heb 12:15

a. Stappe van bitterheid.

Satan dring die siel binne en kry ‘n plek in ‘n persoon weens ‘n kwesplek. Hy beheer die persoon deur hierdie kwesplekke.

Bitterheid kom d.m.v. verhoudings. Jy kan nie net bitterheid verdryf nie – jy moet met die verhouding deel waar dit vandaan kom.

Jesus was deur satan gekwes, maar satan kon nie ‘n plek in Hom kry nie, want Hy het nooit bitter geword nie. Hy het in vergifnis gewandel.

Stappe van bitterheid : Wees in – bitterheid, bitterheid – haat, haat – rebellie, rebellie – misleiding en perversie.

Ons moet met bitterheid deel voordat dit tot rebellie ontwikkel.

b. Bronne van bitterheid : Bitterheid se wortel is weersin. Weersin kan voortkom uit :

Onbevredigende behoeftes – bitterheid teenoor familie.

Misbruik – bitterheid teenoor gesin.

Kwesplekke (d.m.v. verhoudings) – bitterheid teen andere.

Lewens omstandighede bv. Naomi – dikwels bitterheid teenoor God.

Dinge uit die verlede moet mee gedeel word. Ons moet van bitterheid en haat ontslae raak uit vroeëre verhoudings.

c. Gevolge van bitterheid.

Bitterheid is ‘n gif wat jou hele gestel besoedel.
a. Dit kom voor in ‘n persoon se gesprekke.
b. Dit word gesien in ‘n persoon se optrede.
c. Dit word ge-openbaar in ‘n persoon se gesindheid.
d. Fisiese gesondheid gee in.

Bitterheid besoedel andere.

Bitterheid bou mure van isolasie.
a. Vrees vir meer seer.
b. Vrees en wantroue in ander persone.
c. Vrees dat innerlike kwesplekke en swakhede ontbloot sal word.
d. Eensaamheid.

Bitterheid se gevolg is altyd verbreekte verhoudings.
a. Sny mense uit jou lewe uit (sonder om enige pyn te voel)
b. Kritiese gesindheid teenoor andere.
c. Self -bejammering en gebondenheid.

Die skade van verbreekte verhoudings.

Verwerping is ‘n vorm van haat. Om ‘n verhouding af te sny is om te kies om in haat te wandel. Dit sal nooit die probleem oplos nie.

Verbreekte verhoudings veroorsaak blinde plekke (1 Joh 2:9-11) Hierdie blinde plekke verhoed dat ons onsself en andere sien soos hulle werklik is.

Verbreekte verhoudings veroorsaak insensiwiteit. Jou lewe word selfgesentreerd met geen inagneming vir die behoeftes van andere nie.

Verbreekte verhoudings veroorsaak onvolwassenheid. Die emosionele ontwikkeling van ‘n persoon stop by die punt van seerkry en eers voortgaan wanneer genesing en verlossing gekom het.

Emosioneel onvolwassenheid:

Selfsugtigheid (neem alles, gee niks), jaloesie, uitbarstings, altyd jou eie sin hê, geen bewuste poging om ook in ander se behoeftes te voorsien nie, aandagtrekkerig, nukkerigheid.

NB. Volwassenheid groei uit en met verhoudings.

Bitterheid sal enige Christen vernietig. Dit is ‘n veiligheidsmaatreel om in die gees van vergifnis te lewe, voortdurend. Wanneer satan kom om te kwes, moet nie sy seer ontvang nie. Stel dit onmiddellik vry deur te vergewe. Die mense van ons tyd het sy self – identiteit verloor. Daar bestaan by hom ‘n onvermoë om met andere in betekenisvolle verhoudings te staan. ‘n Suksesvolle persoon is iemand wat vry is om goeie verhoudings op te bou; iemand wat gemaklik is met homself as ‘n persoon; iemand wat vry is om die persoon te wees waartoe God hom geskape het.

Om suksesvol te wees op materiële en finansiële gebied maak nie noodwendig vir jou suksesvol as ‘n persoon nie. Ons is die gevolg van vorige ondervindings. Ons word binne ‘n gesinseenheid gebore, en dis in hierdie eenheid waar ons groei tot volwassenheid d.m.v. verhoudings, en dis ook hier waar ons basiese behoeftes vir liefde en aanvaarding bevredig word. Ons kry ons self – beeld, self waarde, self identiteit van uit hierdie eenheid, en veral vanaf ons vaders. ‘n Vader wat nie daarin slaag om liefde en aanvaarding oor te dra aan sy kind nie, sal ‘n liefdes – vakuum skep, en hieruit kom verwerping voort. So kan ‘n wortel van verwerping gaan van die een geslag na die ander. Verwerping kan oorgeërf word sowel as oorgedra word. Jes 53:1-3

a. Vyf basiese stellings i.v.m. verwerping.

‘n Kind se basiese behoefte is vir liefde en aanvaarding. Liefde moet oorgedra word om ontvang te kan word.

‘n Onvervulde behoefte laat ‘n vakuum waaruit verwerping groei. (Elke kind het ‘n emosionele tenk wat hom aan die gang hou. As daardie tenk daagliks gevul word met liefde en aanvaarding sal dit goed gaan met hom)

‘n Kind verkry self – identiteit en self – waarde van die vader – verhouding.

Verwerping benadeel en vernietig ‘n mens se hele persoon.

Verwerping sal ‘n onstabiele verhouding met God as gevolg hê. (Dit produseer ‘n gees van wedywering en inspanning) (Ps 131:1+2)

b. Bronne van verwerping.

Ons lewe in ‘n gemeenskap wat gebou is op materialisme, en die kinders het ‘n diep leemte vir liefde. Vader laat die opvoeding van die kinders aan die moeders oor. Ouers is te besig, te gejaag of te lui om met hulle kinders te kommunikeer. Vandag se “generasie – gaping” is in werklikheid ‘n “kommunikasie – gaping.”

Ouer – Kind Verhoudings.

a. Voorgeboorte : ‘n Moeder kan verwerping aan haar ongebore kind oordra. ‘n Moeder dra aan die kind oor wat sy self het.
b. Aangenome kinders : die meeste van hulle is verwerp deur hulle natuurlike moeder en het altyd die gevoel dat niemand hulle wil hê nie.
c. Egskeiding : ‘n Kind voel verwerp deur die ouer wat die huis verlaat.
d. Ouers wat nie liefde kan oordra nie.

Ouers wat ly aan verwerping kan nie liefde oordra nie.

Alkoholistiese ouers.

Die gee van goed word ‘n plaasvervanger van liefde. Hieruit kom ‘n geslag mense voort wat nie van hulleself kan gee nie.

Te besig; liefde beteken dat tyd en aandag aan iemand anders bestee moet word.

Krities, eis volmaaktheid : sulke ouers sal net aanvaarding gee as die kind bereik volgens die eise wat die ouers aan hom stel. Die kind weet dat hy liefde moet “verdien”, en dit word vir hom ‘n slawe – juk.

ouers se doelwitte vir kinders : die kind word gedwing om te doen dit waartoe hy nie instaat is nie.

dissipline deur verwerping : die ouer sal sy afkeuring met die kind se optrede toon  deur hom te verkleineer. Die kind sal ‘n negatiewe selfbeeld ontwikkel. Die ouer projekteer ‘n beeld na die kind van ‘n onwaardige persoon. Die duiwel sal dit gebruik om die kind te bind.


Maats – verhouding.

a. Wrede opmerking : bv. as die kind oorgewig is, fisiese afwykings het.
b. Klieke en uitsluiting : hierdeur kan self-verwerping ontstaan.
c. Gebrek aan prestasie.

Die gemeenskap.
a. Rassisme veroorsaak verwerping van minderheidsgroepe.
b. Arm mense.
c. Mislukking om sekere sosiale waardes te aanvaar bring verwerping.

Fisiese verandering in die liggaam.
Die kind se liggaam gaan deur die verskillende stadia van ontwikkeling : onsensitiewe opmerkings kan ernstige kneusplekke veroorsaak. Die gevolg is nie aanvaarding van self. Om liefde te kan ontvang moet ‘n persoon in staat wees om homself eers te aanvaar en lief te he. (Jes 45:9)

Gevolge van verwerping.

Emosionele onvolwassenheid : volwassenheid spruit uit verhouding en ‘n persoon wat liefde aan aanvaarding ontse word onvolwasse en onseker. Emosionele, sosiale en geestelike volwassenheid kom vanuit die vader se liefde en aanvaarding. ‘n Onvervulde behoefte sal deurvloei in ‘n huwelik : ‘n meisie wat nie liefde van ‘n vader ontvang het nie sal dit in ‘n huwelik soek.

Eensaamheid en Vrees : kan nie maklik met ander mense kommunikeer of verhouding he nie. Hulle is bang om ander mense te na aan hulle te laat kom – vrees vir verdere verwerping. Word oorheers deur vrees en verwerping. Hulle het warmte en liefde nodig, maar word tog teruggetrokke en sit ander mense af. Binnekant is hulle vol onsekerheid, eensaamheid, vrese, selfbejammering, ydelheid, verbeelding. Dan is hulle of teruggetrokke (passief, geen ambisie, skaam, lewe in ‘n droom wereld, bou ‘n verbeeldings begrip op van wie hulle is wat heeltemal vals is) of mededingend. (baie ambisieus, geen van wedywering, moet altyd uitblink om self-waarde te he. As hy misluk is dit ‘n ramp : Self verwerping volg)

Selfverwerping : Hulle word iemand wat altyd aanvaarding en goedkeuring soek en mense probeer tevrede stel. Hulle het ‘n negatiewe self-beeld en aanvaar die verwerping van andere as aanwysend van hulle eie onwaardigheid. Neem eerder mense se evaluering van hulle aan as die van God. Vergelyk altyd hulleself met andere. (2 Kor 10:12) Hulle ontwikkel ‘n kritiese gees) teenoor hulleself en andere) (Matt 7:3)

Verlies van self-identiteit. Verwerping vernietig ‘n mense se self-identiteit. (Skisofrene en homoseksueel het geen vader-beeld nie) Hulle soek ‘n identiteit iewers anders bv. tieners by hulle vriendekring, volwassenes in die kerk, klubs, beroepe, ens. Vroue word skoon velle papier waarop hulle eggenotes roekeloos kan skryf.

Onstabiele verhouding met God : ‘n Kind wat nie liefde van sy vader ontvang het nie sal dit moeilik vind om ‘n stabiele verhouding met God as Vader te he. ‘n Kind wat met verwerping opgroei sal eerder verwerping as liefde van ons Hemelse Vader verwag en aanvaar. ‘n Persoon wat aan verwerping ly bou aan ‘n verhouding met God op grond van werke en werk hard om aanvaarbaar vir God te word.

‘n Liefde – vakuum : Wanneer liefde nie oorgedra word nie veroorsaak dit ‘n vakuum waaruit verwerping groei, Enig-iets wat jy aanneem om hierdie liefdesvakuum te vul, sal ‘n afgod word : ‘n voorwerp van aanbidding. Slegs Jesus kan ‘n liefdes – vakuum vul. Maar mense probeer dit liewers vul met :

Mense

Geen mens kan ooit ‘n liefdes vakuum vul nie.
Die persoon wat ‘n liefdes vakuum ondervind is geneig daartoe om andere in hierdie vakuum in te suig en hulle leeg te suig van alle lewe.
Voorbeeld van ‘n liefdes vakuum in ‘n huwelik : Huweliksmaat word versmoor : die lewe word uit hulle geput. Huweliksmaat word aanbid : word middelpunt van hulle lewe, word geminipuleer. Huweliksmaat word verslaaf : eis van hulle die onmoontlike en reageer met haar en jaloesie.
Die persoon met die liefdes vakuum word jaloers en besitlik, dominerend en beheersugtig. Wil voortdurend die ander persoon se aandag he en as hy dit geweier word, voel hy verwerp. Dit word ‘n een- rigting verhouding met die een persoon wat net gee en die ander een wat net ontvang. L.W. Moenie dat ‘n ander se behoeftes jou beheer nie, want dan word jy hulle slaaf.

Doelwitte en Goed. Plesier, loopbaan, intellektualisme, vrye liefde (die fisiese kan nooit die geestelike bevredig nie!)

Besittings toon sukses.
Loopbaan geen aanvaarding.
Intellektualisme geen erkenning.

Word heeltemal self-gesentreerd.

Plesier – selfbevrediging.
Seks – wellus en perversie.
L.W. hulle kan nie liefde emosioneel of geestelik ontvang nie. Die liggaam word die instrument waardeur liefde gegee of ontvang word.
Godsdiens – Verlosser – beeld, bv. Jim Jones.

Posisie soekers : ‘n Persoon wat ‘n verwerpings – vakuum het soek ‘n leiers-posisie, want daaruit put hy self-waarde. Hy sal dit moeilik vind om ‘n dienskneg te wees, want dit geen hom geen self-waarde nie.

Hoe om vry te kom van verwerping:

Vergewe diegene wat jou verwerp het : Stel diegene vry wat jou verwerp het, dan is God instaat om jou vry te stel. Om te vergewe is ‘n keuse : dit is ‘n proses en begin met ‘n beslissing. As jy nie kan vergewe nie, sal jy nie bekwaam wees om God se liefde te ontvang nie. Onthou, baie mense is seer uit onkunde, nie opsetlik nie.

Jesus het ons verwerping gedra : Jes 52:14; 53:1-3; 54:4-6; Jer 30:17;

Vind jou identiteit in Christus en bevestig die Vader – beeld : Jes 64:8; Ps 22:9+10; Ps 139:13-16

Aanvaar die feit dat jy aanvaar is in die Geliefde Seun (Ef 1:6)
Vind jou identiteit in Christus : Jy is :

Sy “beeld” (2 Kor 3:18)

Sy “handewerk” (Ef 2:10)

‘n Nuwe skepsel (2 Kor 5:17)

Aanvaar jouself en ontvang die Vader se liefde.

Kopiereg – Dr. James van Zyl

391total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie