The God Who Sees

Die Beloofde Land Deel 4


Die Beloofde Land Deel 4

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

Laat Christus toe om die liefdes-vakuum in jou lewe te vul:
Open 3:20; Hooglied 2:4 + 16; 8:5; Spr 18:24; Jer 17:5-7

Onvergifnis.

Baie christene word deur die vyand getreiter weens onvergifnis, Onvergifnis gee aan die vyand ‘n wettige aanspraak en hy hom in om te verdruk en te martel.

Bitterheid, die gevolg van onvergifnis, is die saadbedding van elke bose werk. Satan het geen resprek vir ‘n Christen wat onvergewensgesindheid het nie. Luk 6:37; Ef 4:32. Vergifnis is die sleutel tot die vryspreking van bitterheid,

Wat is vergifnis: Matt 18:27

Definisie: ‘Apolou’ 

a. om vry te laat, om te verlos, ens. bv. Lukas 13:12
b. om te laat gaan, te laat vry gaan asof dit ‘n gevangene was.

‘Aphiami’ 

a. om weg te stuur.
b. om te kanselleer, kwytskelding, om te verskoon.

Basiese stelling i.v.m. vergifnis

a. Vergewe en word soos God.
Behou en word soos die een wat jou seermaak.
b. Vergifnis is die Gees van die Here.
Onvergifnis en haat is die gees van die wereld.

Vergifnis en bevryding.

1. sonder Vergifnis is daar geen bevryding nie.
2. Begin met verbreekte verhoudings, want bitterheid sny mense af van die genade van God.

i. Om verhoudings reg te stel is die eerste stap in bevryding.
ii. Tweede stap : doen restituasie.

3. Die een wat griewe en kwesplekke saam dra is gebind aan die verlede – nie in staat om in die teenswoordige te lewe nie, en die bitterheid van die verlede dring huidige verhoudings binne.
4. Die een wat kwesplekke en griewe saam dra is gebind aan die mense van die verlede.

i. Jy kan iemand anders gebonde hou aan sy sonde deur onvergifnis – (Joh 20:22-23) Jou vergifnis kan God daarvan weerhou om in ‘n andere se lewe te werk.
ii. Jy is geestelik aan ‘n persoon gebind solank jy die kwesplekke en bitterheid van daardie verhouding saamdra.

5. Die een wat die griewe dra, word getreiter (Matt 18:24 – 35). Jou hart sal ook toegaan as jy nie vergewe nie.
6. Die gebed van bevryding kom na vergifnis. Matt 6:9-13.
7. Vergifnis laat God se vergifnis en genesing vry vir ons. Matt 6:14-15; Mark 11:23-26. Wanneer jy ophou om te vergewe, ontvang jy ook nie langer vergifnis nie.

Stappe tot Vergifnis.

1. Om te vergewe is ‘n keuse van jou wil : jy kies om te vergewe. die gevoel sal later kom. Soos jy die persoon vrylaat, laat God die kwesplekke vry en genesing vind plaas.
2. Wees spesifiek – soos jy vergewe wees spesifiek (teenoor jouself) oor wat jy vergewe. Maak ‘n lys van verhoudings van die verlede wat swak was. Deel met elke verhouding en laat die persoon vry deur vergifnis.
3. Bid vir die persoon totdat God liefde herstel – haat word deur liefde vervang.
4. Party mense moet die tweede myl saam gaan. Dis die beginsel van goed doen aan diegene wat jou misbruik.

Finale Opmerkings:

1. Jy kan ou wonde oopkrap deur griewe van die verlede te bespreek. Vergewe en vergeet!! Gee aan die persoon wat jou seer gemaak het weer sy regmatige plek. Behandel hom asof die kwesplek nooit voorgekom het nie. God onthou nie jou oortredings nie!
2. Jy sal dalk nodig he om jouself, of God, te vergewe.
3. Jou Christen lewe het begin met God wat jou vergewe het. Dit word gehandhaaf deur te lewe in vergewensgesindheid. Moenie kwesplekke ontvang of aanvaar nie : doen dit deur te vergewe en die persoon onmiddellik vry te laat.

Die wortel van rebellie.

God het die mens na Sy eie Beeld geskape. Hy wou dat die mens ‘n goddelike verhouding met Hom geniet. Deur oortreding is hierdie goddelike verhouding verbreek en rebellie het die mens se ge-aardheid geword. Redding begin by die punt van die mens se rebellie wanneer hy sy reg om sy eie lewe te lei op gee, en onder die heerskappy van Jesus kom. (1 Sam 15:23)

Gesindhede wat ontstaan uit kwesplekke en onvervulde behoeftes.

1. Weersin.
2. Bitterheid.
3. Weiering om te kommunikeer.
4. Rebellie teen gesag.
5. Dubbelsinningheid (gevoelens van liefde en haat terselfdertyd)
6. Wantroue.

Stappe van rebellie.

1. Onvervulde behoeftes …..
2. Weersin word ….
3. Bitterheid word ….
4. Haat Word ….
5. Rebellie ….

Bronne van Rebellie:

1. Verwerping.
2. Onvervulde behoeftes.
3. Seerplekke.
4. Adamiese natuur.
5. Okkult.
6. Gebrek aan dissipline in die huis.

Die natuur van rebellie.

1. Rebellie weier om beperk te word. Die persoon strewe daarna om sy eie lewe te lei en weer enige beperkings af.
2. Rebellies weier dissipline. Dissipline stel perke en rebellie weier enige grense.
3. Rebellie weier gesag.

a. Rebellie is nie ‘n demoon nie, maar is die gesindheid en toestand van die hart.
b. Probleme met rebellie kom na vore in ons verhouding met gesags figure. Daar is ‘n onvermoe om aan gesag te onderwerp : Skool, ouers, eggenoot, ens.
c. Tot daar met rebellie werk gemaak is, sal ‘n persoon verskeie probleme he : bv. wellus, toorn, haat, onvermoe om die vlees te beheer ens.

Hoof areas van rebellie.

1. Rebellie weier ouerlike gesag : Wanneer ‘n kind gedissiplineer of getugtig word sonder om ook liefde en aanvaarding te ontvang sal weersin, toorn, bitterheid en haat ontstaan, wat sal eindig in rebellie. Ef 6:4.
2. Rebellie weier regerings – gesag : Daar word in die Bybel na die eindtye verwys as die tyd van wetteloosheid. Die Anti-Chris word die ongeregtige genoem. (2 Thes 2:8)
3. Rebellie weier die Gesag van God : Humanisme is die weiering van die mens om onderdanig te wees aan die gesag van God. Okultisme en toordery word gebore uit rebellie teenoor God. Dis hier waar die mens bonatuurlike magte manipuleer om sy eie doel te dien. Godloosheid is om te lewe asof God nie bestaan nie.

Gevolge van Rebellie.

1. Die liggaam heers oor die persoon : Iemand wat teen gesag rebelleer sal ‘n slaaf word van sy eie liggaam. Onbeheersde vleeslike luste is die gevolge van rebellie.
2. Homoseksualiteit : Twee wortels waarmee hier gedeel moet word is verwerping en rebellie. Die homoseksueel was nie so gebore nie. Hy het gewoonlik ‘n swak vaderbeeld, geen self-identifiteit nie, en baie sterk wortels van rebellie. Om aan die vlees oorgegee te word is God se oordeel oor rebellie. (Rom 1:21, 24-28)
3. Toordery : Rebellie veroorsaak dat ‘n persoon weier om die gesag van God se Woord te aanvaar en sy eie redenasies word bo God se Woord gestel. Bv. Saul (Sam 15:2) Toordery is eintlik om God se rol te speel. Dit wys ‘n begeerte om te manipuleer en andere te beheer en jouself te wreek deur bose dinge te doen en mag te verky. Toordery is verset. ‘n Mens word sy eie gesag.
4. Skisofrenie : (Gesplete persoonlikheid). Dieselfde twee wortels as by homseksualiteit, dit is verwerping en rebellie. Skisofrenie gaan van een persoonlikheid oor in ‘n ander persoonlikheid.

a. Verwerping. Dit bring voort simptome van vrees, eensaamheid, skuheid, fantasiee, onsekerheid, negatiewe self-beeld, vrees vir verwerping, jaloesie, terneergedruktheid, selfmoord.
b. Rebellie. Dit sal uitbarstings bring van haat, geweld, bitterheid, besitlikheid, toordery, beheer oor andere, onleerbaarheid, hoogmoed, selfmisleiding, perversie. Die skisofreen verloor sy identiteit en swaai van die een uiterste toe na die ander, terwyl hy wegkruip agter een van hierdie wortels.

5. Die leerproses word gekeer. Dit skep ‘n weerstand teen enige onderrig. Rebellie is die pad van die dwaas.
6. Wanorde. Geen self-dissipline.
7. Uitstel.
8. Passiewe agressie. Passiewe weerstand.

Stappe om vry te kom van rebellie. Twee hoofsleutels om bevryding te kry van rebellie is om te weet dat jy God kan vertrou, en dat Hy jou liefhet.

1. Jy moet berou he oor jou rebellie. Sien dit soos God dit sien – dieselfde as toordery.
2. Vergewe jou ouers en gesags-figure.
3. Kies om ‘n hartsgesindheid te he van onderwerping aan menslike gesag en aan God.
4. Plaas jou ganse lewe in God se Hande. Word volkome onderwerp aan die Heerskappy van Jesus.
5. Verwerp alle okkultiese aktiwiteite en maak daardie deur toe, ‘n wils besluit.
6. Vra God om die verdrukking van rebellie van jou af te breek. Vryheid en herstel word ons sin wanneer ons werk maak met die probleem van rebellie. Moenie dat enige vesting van vyandigheid or rebellie in jou hart oorbly nie.

Die wortel van hoogmoed. 

Hoogmoed is nie ‘n demoon nie. Dit is ‘n hartsgesindheid wat plek gee aan die duiwel. Hoogmoed is ‘n beeld wat gevorm word om gevoelens van innerlike waardeloosheid te bedek, net soos ‘n grafsteen opgerig word oor ‘n graf gevul met verrotte vlees en bene. Hoogmoed kan nie van verwerping geskei word nie. Jes 14:12-14.

Stellings.

1. Mislukking om liefde en aanvaarding te ontvang laat ‘n vakuum waaruit verwerping groei.
2. Uit ‘n vakuum van verwerping sal ‘n sterk wortel van hoogmoed groei.
3. Hoogmoed kom om vir verwerping te vergoed, en bou sys eie self-beeld.

Die Beeld van hoogmoed.

1. “Die beeld” (wanbeeld) van hoogmoed word gebou om waardeloosheid te bedek. Wanneer ‘n persoon geen self-waarde het nie sal hy ‘n beeld oprig en self daarin glo.
2. “Die Beeld” is 2 dimensieel, gebou soos ‘n Hollywood verhoogstel. Dit is nie ‘n werklikheid nie, maar die persoon begin glo dat dit is. Al sy waarde kom nou van dit wat hy gebou het.
3. “Die beeld” word god. Dit is baie belangrik vir die hoogmoedige persoon om sys oe op “die beeld” te hou – as hy na sy waardeloosheid kyk, mag dit hom vernietig.
4. “Die beeld” van hoogmoed is ‘n god wat moet geppaai word – daar moet toegegee word aan eise van “die beeld” i.p.v. God se Woord. So word dit afgode-diens.
5. “Die beeld” word ‘n afgod want al die persoon se energie word daaraan gewy om dit in stand te hou. – Ek, my prestasies, ens. Hy kan “die beeld” die heel beste ondersteun deur te wen. (dan voel hy op sy beste); deur ander te verneder en homself te verhoog; deur te spog met wat hy besig, ens.
6. Hoogmoed verlang dat “die beeld” onfeilbaar moet wees. Dis omdat “die beeld” die plek van God inneem en so die beeld van God moet dra. Hoogmoed wil nooi verkeerd wees nie – so word ‘n onleerbare gees voortgebring.
Let Wel : Laat vir jouself ‘n klein bietjie ruimte om te fouteer. Jy kan verkeerd wees en nog steeds waarde en self-waarde he.

Faktore aangaande hoogmoed.

1. Prestasie.

1. Definisie : Dis ‘n persoon wat gedryf word om te presteer en ‘n hoe standaard van prestasie te handhaaf – hy moet uitstaan.
2. Beskrywing : Hoe presteerder, werkharder, bly langer by die werk as al die ander, word gedryf om te presteer, spioeneer vir die base, ens.
3. Gevolge :

a. Die gevolge van prestasie is, dat alhoewel hy ‘n groot sukses is in sy werk, het hy ‘n groot probleem met verhoudings.
b. Hy sal probeer presteer vir God, en sal met God skakel op die basis van sy prestasies. Hy stel hoe standaarde vir homself. God se aanwending word ontvang op die basis van werke.
c. Hoogmoed laat hom dink dat hy God kan behaag. Let wel : Ons verhouding met God is nooit gebasseer op die grondslag van ons werke nie, maar altyd op die grondslag van Sy genade. Hy aanvaar ons soos on is.

2. Perfeksionisme.

1. Definisie. Dis ‘n persoon wat standaarde vir homself stel bo die normale vereistes. Deur dit te bereik, plaas hy homself bo andere en word krities teenoor die wat nie dieselfde standaarde aanvaar nie.
2. Beskrywing : Gebrek aan liefde, onverskillig teenoor behoeftes van andere, ongevoelig, vinnig om te oordeel, skerp met woorde, krities en ongeduldig.

3. Gevolge.

a. ‘ Kritiese gees, norse gesindhede teenoor self en andere wat ontwikkel in ‘n stugge karakter.
b. Self regverdigend en godsdienstige hoogmoed.
c. Dra verwerping oor aan kinders, want aanvaarding is gebasseer op prestasie.
d. ‘n Swak verhouding met God. Sien God as ‘n perfeksionis om “vir Hom te presteer.”
e. ‘n Lewe vol werke maar geen verhouding met God nie.

Kompetisie.

1. Definisie : Voortdurende strewe om bo ander uit te blink – om eerste te wees, beter te wees, om erken te word.
2. Beskrywing. Selfsugtig, eie-willig, selfverheffend, ambisieus, nydig.
3. Gevolge:

a. Vyandigheid tussen mense. Gal 5:26; 6:3 In die huwelik en in bediening vernietig kompetisie verhoudings.
b. Voortdurende vergelyking van onsself met andere.
c. Jaloesie en nyd. Ontevredenheid.

Onvergifnis.

1. Definisie : Onvergewinsgesind, bitter, verbreemd, liggeraak, toornig.
2. Gevolge

a. Skuld gevoelens en veroordeling. Die basiese probleem is dat hy homself nie kan vergewe vir die verlede nie en nou kan hy nie God se vergifnis aanvaar nie. L.W. Hoogmoed sal hom daarvan weerhoud om homself te vergewe, want hy het “die beeld” wat hoogmoed gebou het, verbreek.
b. Bitterheid en haat, blameer andere.
c. Blindheid en misleiding. Hy slaag nie daarin om homself of ander te sien soos hulle waarlik is nie. L.W. Hoogmoed verlang vergelding eerder as vergifnis. Hoogmoed sal ‘n valse gevoel van geregtigheid voorhou waar self moet geld.

Krities en Self – gesentreerd.

1. Definisie: Hoogmoed verlang dat die persoon self-gesentreerd sal wees en op sy eie behoeftes. Vereis die sentrale rol. Dit word uitermate krities van ander mense.
2. Beskrywing : Krities, veroordeeld, ongevoelig vir ander se behoeftes, veeleisend, self-regverdigend.
3. Gevolge :

a. Sal ‘n verhouding vernietig deur voordurende korreksie of veroordeling van alles wat die persoon doen.
b. Fokus op alle ander mense se swak punte en sy eie goeie punte. Is blind vir sy eie tekortkominge.
c. Onleerbaar – wind dit moeilik om korreksie te aanvaar.

Ongeloof.

1. Definisie : Hoogmoed is onafhanklik en selfvoorsienend. Om te glo (geloof te he) moet ‘n persoon ‘n behoefte erken, ‘n beperking. Ongeloof wil sy onafhanklikheid bevestig sodat niemand anders nodig is nie. Hoogmoed is die wortel van ongeloof.
2. Beskrywing : Onafhanklike gees, self voorsienend, vind dit moeilik om te ontvang, onbereikbaar.
3. Gevolge :

a. Stry met God om resultate. Soek seeninge. Geloof groei uit nederigheid. Nederigheid en geloof soek die goedheid van God.

b. Soek eerder die eer van mense as van God.

c. Hoe om die wortel van hoogmoed af te sny.

1. Vra God om die misleiding van hoogmoed aan jou te openbaar.
2. Ontvang die waarheid dat jou self-waarde van God af kom, en nie van wie jy is of wat jy bereik nie.
3. Doen belydenis van die sonde van hoogmoed.
4. Laat los die beeld van hoogmoed – laat God die beeld breek sodat Hy die ware persoon wat jy is, na vore kan bring. Verander die motivering van jou hart van hoogmoed na liefde.

Gevolgtrekking.

Die wortel van elke sonde en boosheid is hoogmoed. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nederigheid verlos ons om onsself te wees terwyl hoogmoed ons bind aan ‘n leer dop. Hoogmoed kom uit die hart en word hoofsaaklik mee gedeel deur belydenis.

Kopiereg – Dr. James van Zyl

 

432total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie