The God Who Sees

Die Bybel teenoor Tradisie


Die Bybel teenoor Tradisie

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

As ek jou die vraag sou vra of God kan genees, sal jy sonder om ‘n oomblik te weifel uitroep : “Sekerlik!” Maar, as ek jou sou vra, of dit God se wil is om te genees, wonder ek of jy so seker sal wees, want baie mense (Gelowige kerk mense!) is onseker, en se dat God soms wil genees en soms nie wil genees nie. Dan is daar natuurlik ook baie mense (Gelowige kerkmense!) wat se dat genesings – en ander wonderwerke opgehou het saam met Jesus se eerste dissipels. Hoe is dit dan moontlik dat mense (Gelowige kerkmense!) sulke uiteenlopende en twyfelagtige antwoorde gee op uiters belangrike vrae i.v.m. dit wat in die Bybel (en hulle lees almal dieselfde Bybel!) staan?

Ek sal vir jou se waarom : omdat menslike tradisie en leerstellings in baie mense se lewens belangriker geword het as die Bybel self! Wat se die Here oor hierdie ellendige toestand? (Matt 15:6,9)

Dan bou hulle verder op hierdie wanopvattings en onsekerhede en se dat siekte God verheerlik en dat Hy hulle soms tugtig en louter d.m.v. siekte, m.a.w. dis dus Sy Wil dat hulle moet siek wees. Eienaardig genoeg is dit hierdie selfde mense wat dan van God se werkinge (tugtiging) in hulle lewens wil ontslae raak d.m.v. die dokter se medisyne en operasie en hulle behoort aan ‘n siekefonds om voorsiening te maak vir die dag wat God weer in hulle lewens werk d.m.v. siekte, sodat hulle geld sal he om tog vinning van hierdie werkinge ontslae te kan raak! En boven als glo hulle dat die medici God kan uit-oorle en Sy siektes kan verwyder. Kan jy die verwarring in hierdie hele situasie begryp omdat mense eerder ander mense (leraars, teoloe, ens) glo as God se Woord!

As ons kyk na Gen 1:31 lees ons dat God, die Skepper alles baie goed gemaak het. Dit sluite die mens in. Die mens was dus gelukkig, en tevrede en gesond toe hy in gemeenskap met God gewandel het. Toe gebeur die sondeval, en sonde en siekte het nou die mens se deel geword. Wanneer daar dus ‘n Verlosser moes kom, moes Hy die mens verlos van sonde en siekte. Dis presies wat Jesus Christus gedoen het ! (1 Pet 2:24) In Ex 15:26 sluit die Here ‘n verbond met Israel, Sy diensknegte en se …. want Ek is die Here wat jou gesond maak.

In Heb 8:6 bevestig die Here dat Hy nou ‘n beter verbond gegrond op beter beloftes gesluit het met Sy kinders in Jesus Christus (let Op: nie meer knegte nie, maar Kinders) Dis mos van hierdie beter verbond waarvan ons deel is. Hierdie verbond sluit sekerlik ook genesing in, en nog veel meer! Dit was dwarsdeur die volk van God (Israel) se geskiedenis so, dat wanneer hulle in sonde verval het, het siekte en pestilensies gevolg. Wanneer hulle hulle bekeer het en hulle sondes bely het, was hulle sondes vergewe en hulle siektes genees! In Num 21:8 het God diegene genees wat deur giftige slange gebyt was as hulle gekyk het na ‘n koper slang was Moses aan ‘n paal gesit het – hierdie was ‘n tipe Golgota. (Joh 3:14+15) As elkeen wat destyds na die koperslang gekyk het, genees was, volg dit logies dat elkeen wat vandag na Jesus kyk (genesing by Hom soek) genees sal wees.

Ps 91 is een van die psalms waarin God nie net Fisiese beskerming belowe nie, maar ook Geestelike bewaring. In die Nuwe Testament lees ons in 3 Joh 2 dat die Here begeer dat dit met ons in alles (ook fisies) goed moet gaan, soos dit met ons siele (geestelik) goed gaan. Albei hierdie Skrifte wys weereens uit dat God se Wil vir ons welsyn is : Fisies sowel as Geestelik. Dit is nooit Sy Wil dat ons geestelik moet siek wees nie. Dit is nooi Sy Wil dat ons liggaamlik moet siek wees nie. Jes 53 is die baie bekende Versoeningshoofstuk in die Bybel en dit kom daar baie duidelik na vore dat Christus se Soen verdienste was vir ons Sondes en ons Siektes. Jes 53:5 Matt 8:6 en 17 en 1 Pet 2:24 bevestig dat dit wat die profeet Jesaja 700 jaar voor Jesus se kruisdood voorspel het bewaarheid is. ‘n Laaste teks uit die Ou Testament wat vir ons presies wys wie die oorpsrong is van siekte. Job 2:7 Dis die verhaal van Job wat ook vir God aanwys as die Geneesheer. Job 42:10,12. Terloops mense kan so mistas as hulle praat van JOB SE GEDULD toe die Here hom so getoets het! Wat ‘n misverstand! Dis nie die Here wat Job getoets het nie – dis sy sonde van vrees en satan! Luk 13:16; Matt 12:22; Mark 9:17-27; Joh 9:1-7 In hierdie gedeelte in Johannes sien ons dat sonde (die duiwel se terrein) en siekte (ook die duiwel se terrein) weereens met mekaar verbind word. Op die vraag van die rabbi’s wie in hierdie geval gesondig het, antwoord Jesus dat dit wel nie die man of sy ouers was nie. Dis heeltemal korrek, maar ons weet dat volgens die Bybel sonde besoek word tot aan die derde en die vierde geslagte, want wat hier wel gebeur het, en daarom was die man blind gebore. Let nou asb baie ernstig op. Wanneer Jesus se : …. die werk van God moet in hom openbaar word, volg Jesus dit dadelik op met : Ek moet die werke doen van Hom wat My gestuur het … Wat was die werke van God Wie vir Jesus na die aarde gestuur het? Om almal te genees! Daarom was hierdie blinde man ook genees! Joh 5:5,6,8,9 en 14. In die laaste vers verbind Jesus weereens siekte met sonde: …. jy het gesond geword : moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

Hier het ek vir jou gedeeltes aangehaal uit die magdom van verse in die NT waar Jesus die siekes genees het. Let op, elke geval is verbind aan Satan, die duiwel. Die een wat siek maak! Petrus gee ‘n uitstekende opsomming van Jesus Christus se bediening op aarde in Hand 10:38 en bevestig ook sommer weereens wie siekte veroorsaak. Noudat ons weet dat siekte deel is van satan se werke, kom ons lees 1 Joh 3:8. Toe Jesus Christus op aarde was, het Hy altyd sonde, siekte en demone op dieselfde wyse hanteer. Hy het al die verafsku en hulle bestraf en nie een van hulle aangewend om Sy doel te bereik nie! Hy wil nie he dat die werke van die duiwel in ons liggame moet wees nie Hy wil nie he dat ‘n kanker, or ‘n siekte of ‘n vloek “die werke van die bose” – in een van Sy lede moet wees nie (1 Kor 6:15) (Luk 9:56) Siekte verderf, vernietig, daarom kan dit nie van God af kom nie. Jesus het gekom om ons te RED. Die Griekse woord wat hier met red vertaal word, is sozo, en dit het veelvuldige betekenisse : te red, te bewaar, te genees, om lewe te gee, om heel te maak, maar nooit: om te vernietig nie! Die bekende Joh 10:10 spreek baie duidelik. Satan is ‘n moordenaar : sy siektes vernietig lewens. Sy siektes is die berowers van vreugde, gesondheid, geld, tyd en energie. Jesus het gekom dat ons oorvloedige lewe kan he in ons siele en ons liggame! Satan maak dood. Jesus gee lewe. Satan is boos. God is goed! Bose dinge kom van satan af. Goeie dinge kom van God af. Jak 1:17.

Nou kom ons by ‘n ander baie belangrike aspek, nl. dat Jesus die mag en gesag het wat Hy gehad het oor duiwels en siektes ook oorgedra het aan elke dissipel van Hom. (Matt 10:1, Mark 16:17, Luk 10:19) Let asb. daarop dat om ‘n dissipel van Jesus te wees is nie om die Bybel te lees of te ken nie. Dis nie om aan ‘n kerk te behoort of selfs met jou mond te bely dat jy “glo” nie. Al wyse waarop jy en ek ‘n dissipel van Jesus kan wees is om te doen wat Hy ons beveel het! die bediening van genesing – om hande op siekes te le en vir hulle te bid – is nie net ‘n voorreg en ‘n bediening wat aan elke dissipel van Jesus tot vandag toe oorgedra is nie, maar dis eintlik ‘n belangrike opdrag van Jesus wat ons nie mag verontagsaam nie! (Mark 16:15 – 18) Hier staan baie duidelik dat hulle wag glo sal hande op die siekes le, en God sal genesing skenk. As jy glo, kwalifiseer jy nie net om vir die siekes te bid nie, maar is jy verplig deur due bevel van Jesus om vir die siekes te bid! En dis die daders van die Woord van God beindruk, nie die hoorders nie! (Jak 2:19-22)

Vriende, hier praat die bybel darem baie padlangs met mense wat gou is om te se hulle glo, maar ongehoorsaam bly aan Jesus se opdragte (hulle is nie daders van die Woord nie!) Hier staan dat die duiwels ook glo, en hulle sidder, maar dit maak nie van hulle gelowiges nie! En Hy noem hierdie mense wat Glo en nie doen nie, Dwase! Sekerlik kan die Here nie ‘n saak meer duidelik stel as hier nie! Jesus se opdragte aan Sy dissipels was deurgaans tweeledig : verhouding die Evangelie en genees die siekes. Dan het Hy verder gegaan en gese dat Sy dissipels nog groter werke sal doen as wat Hy toe mee besig was. Joh 14:12. Voorwaar, voorwaar, Ek se vir julle, wie in My glo (Glo is Doen – gehoorsaam wees aan Sy opdragte!) – die werke wat Ek doen, Sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

Dit sluit sekerlik die genesing van die siekes in : waarom sien ons dan nooit hierdie groter werke (wonderwerke) in die tradisionele kerke nie?! Die Here gee Self die antwoord : (Mark 7:13) Die mens se idees en teoriee het nou al vir baie eeue lank die genesings deel van die Evangelie verbloem en weggeredeneer sodat dit nie manifesteer soos in die Kerk van Handelinge nie. In Mark 9:14-29 en Matt 17:14-23 lees ons van die maansieke kind wat die dissipels nie kon genees nie. Toe Jesus op die toneel verskyn het Hy eerstens bewys dat dit Sy Wil is om te genees al was daar nie genesing toe daar aanvanklik gebid was nie. Tweedens het Hy nie die onvermoe van die dissipels se bediening om die kind te genees toegeskryf aan God wat soms nie wil genees nie, maar die dissipels se ongeloof! Vandag is dit nog dieselfde : wanneer daar vir ‘n persoon gebid word en hy word nie genees nie, is dit nie omdat dit nie God se wil is nie! Dis dikwels omdat mense nie God se voorwaardes en bevel in die Bybel na kom nie. Het jy al daaraan gedink dat as siekte God se Wil is vir die mens, is elke mediese dokter ‘n verbreker van God se Werke, elke verpleegster ‘n trotseerder van die Almagtige en elke hospitaal ‘n sentrum van rebellie i.p.v. genade! Jesus Christus het gekom om die Wil van die Vader te doen, daarvan lees ons baie duidelik in Joh 14,15 en 16. Die feit dat Jesus dus almal genees het, sonder uitsondering is dan tog ‘n onomstootlike bewys dat dit die Vader se Wil is om almal te genees. Nog iets : as dit nie God se Wil was om almal te genees nie, waarom was almal dan genees toe Jesus hulle aangeraak het? Die Evangelies vertel een genesings verhaal op die ander in Jesus se bediening en elke keer staan daar; En Hy het almal genees wat na Hom toe gekom het. Jesus Christus, die Groot Geneesheer, het nog nooit verander nie! Heb 13:8 Net een enkele persoon in die ganse Bybel het ooit by Jesus om genesing gevra met die woorde : As U Wil (Mark 1:40 en 41) Hierdie was die arme melaatse, maar Jesus se bemoedigende antwoord het vir ewig Sy Wil bevestig : Ek wil word gereinig!

1 Kor 6:20. Jesus Christus het hierdie duur koopprys aan die kruis op Golgota betaal. Ons verheerlik beslis nie vir God deur in sonde te lewe nie (gees), en daarom verheerlik ons beslis ook nie vir God deur siek te bly nie (liggaam) Sy Soen verdienste was tog vir ons gees en ons liggaam (sonde en siekte). As siekte God dan verheerlik, hoekom doen sonde dit nie ook nie? As siekte God verheerlik sou dit mos beter wees as ons almal siek is! Dink maar aan die geval van Lazarus wat Jesus uit die dood opgewek het. God was beslis nie verheel terwyl Lasarus siek was en toe hy dood was nie, maar toe Jesus hom uit die graf uitroep. Joh 11:45, Rom 10:17. Wanneer ons geloof nodig het vir die redding van ons siele, kom dit d.m.v. die hoor van God se Woord. – Jes 53. Wanneer ons geloof nodig het vir die genesing van ons liggame, kom dit d.m.v. die hoor van God se Woord. (Jes 53) Dit behoort dus baie duidelik te wees waarom baie van ons kerke vol siekes sit, want hoe kan daar ooit geloof opgebou word met al die menslike leerstellings wat daar verkondig word. Hierdie Woord (Bybel) is God se Wil vir ons, en dit verander nooit! Sy Wil maak dus voorsiening dat ons geloof kan opbou vir die genesing van ons liggame – nie Somtyds nie, maar ALTYD. Daar is ‘n interessante geval in Hand 14 waar Paulus vir ‘n kreupel man bid wat van sy geboorte af nooi geloop het nie. Dis baie duidelik dat hierdie kreupele heelhartig met Paulus moes saamgestem het toe Paulus met hom gepraat het tot die mate dat Paulus sy geloof kon sien. Sy geloof was opgebou en hy het met sy hele wese geglo dat hy gaan genees word. En hy is genees! Goddank ons hoef nie afhanklik te wees van mense woorde vir die opbou van ons geloof nie! Dis juis hoekom party mense se geloof so wankelrig is, want hulle luister na ander mense wat vir hulle se dat siekte God verheerlik en dis nie altyd Sy Wil om te genees nie en dat God die siekte gebruik om hulle te louter. Leuens bou nooit geloof nie, en alles wat nie met die Bybel (die enigste Waarheid) saamstem nie, is leuens! Ten slotte, Jak 5:14-15: Is daar IEMAND (Engels. ANY) siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig.

Die woordjie IEMAND (ANY) spreek vir my hier boekdele, want dit sluit tog baie duidelik ALMAL in (Die voorwaardes kan miskien tog wees : ALLE GELOWIGES: Hulle wat volgens die Nuwe Verbond lewe en gehoorsaam was aan AL Jesus se Opdragte – dit was aan sulke mense wat die Nuwe Testament geskryf was). Waar hom die mens dan aan die dwase redenasie dat God se Wil, veral t.o.v. genesing, nie vir AL SY KINDERS is nie!? So, liewe leser, as jy siek is, skep nuwe moed : GODDELIKE GENESING IS GOD SE WIL VIR JOU! Vertrou Hom opnuut : Hy stel nooit teleur nie!

Kopiereg – Dr. James van Zyl

953total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie