The God Who Sees

Die koste van dissipelskap


Die koste van dissipelskap

Ons het gesien dat niemand sy eie verlossing kan verdien of self sy weg hemel toe kan vind nie. Die ewige lewe is ‘n vrye gawe wat aan almal, wat Jesus Christus vertrou, belowe is. Terwyl dit niks kos om ‘n Christen te word nie, kos dit alles om ‘n Christen te wees.

Wat beteken dit om ‘n Christen te wees?

Romeine 12:1-2 “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Om Jesus Christus te volg beteken om sekere dinge prys te gee. Wat moet ‘n Christen prysgee?

Hebreers 12:1 “Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê.”

Watter “laste” kan die Christen op sy weg vind?

Lukas 18:9 “En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel.”
Lukas 12:15 “En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie.” 
Markus 4:19 “en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die Woord, en dit word onvrugbaar.”

Om Jesus Christus te volg beteken om nuwe verantwoordelikhede te aanvaar. Wat is hierdie verantwoordelikhede?

Handelinge 17:11 “En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika; hulle het die Woord met die welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.”
Kolossense 4:2 “VOLHARD in die gebed en waak daarin met danksegging;”
Hebreers 10:24-25 “…en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.”

Mattheus 10:32-33 “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.”

Lukas 10:25-37 “EN daar het ‘n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? 26. En Hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? 27. En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself. 28. Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe. 29. Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: En wie is my naaste? 30. En Jesus antwoord en sê: ‘n Sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. 31. En bygeval het ‘n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby. 32. En net so het ook ‘n Leviet by die plek gekom en hom gesien en anderkant verbygegaan. 33. Maar ‘n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom; en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, 34. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na ‘n herberg geneem en vir hom gesorg. 35. En toe hy die volgende more weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. 36. Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? 37. En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.”

Wat behels dit om Jesus te volg?

Haggai 2:8 “Aan My behoort die silwer en aan My die goud, spreek die Here van die leërskare.”

1 Kronieke 29:14 “Want wie is ek tog, en wat is my volg, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.”

2 Korinthiers 5:14-15 “Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.”

Is die eise te groot? Wat het dit Jesus gekos om ons te red?

Filippense 2:6-8 “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, aan die dood van die kruis.”

Romeine 6:23 “Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.”

Skrywer Onbekend

 

393total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie