The God Who Sees

Die Latente (Verborge) Krag van die Siel


Die Latente (Verborge) Krag van die Siel

[Hier volg ‘n vryvertaalde opsomming van die boekie, deur die bekende Godsman Watchman Nee, getiteld : THE LATENT POWER OF THE SOUL.]

Toe ek in 1924 vir die eerste keer die aandag van God se Kinders gevestig het op die verdeling tussen gees en siel, het baie welmenende¬† broers gemeen dis bloot ‘n dispuut oor woorde sonder enige ernstige betekenis. die gees en die siel is twee heeltemal verskillende organe : die een behoort aan God, terwyl die ander een aan die mens behoort. Watter naam jy ookal aan hulle wil gee, hulle is geheel-en-al verskillend in samestelling. die gevaar vir die gelowige is om die twee te verwar en so mislei te word om die namaaksel deur bose geeste te aanvaar waarmee die werk van God gesteur word. Die grootste voordeel om die verskil te ken tussen gees en siel le daarin dat die verborge krag van die siel waargeneem kan word en te kan verstaan hoe dit die krag van die Heilige Gees valslik kan vervang. Hierdie kennis is nie teoreties nie, maar prakties om mense te help om in God se wee te wandel. (Open 18:11-13; 1 Kor 15:45-46; Gen 2:7)

Wat is die gees?

Dit is dit wat ons bewus maak van God en in verwantskap bring met God, dit is die gees.

Wat is die siel?

Dit is dit wat ons in verwantskap bring met onsself en vir ons selfbewustheid gee.

Wat is die liggaam?

Dit bring ons in verwantskap met die wereld om ons.

Die gees gee God-bewustheid; die self, selfbewustheid; die liggaam, werelds-bewustheid. Gen 1:27-28; Gen 2:15;2:19. Adam wat sonder sonde was moes nie net heers oor die aarde nie, maar ook oor die visse, die voels en elke lewende ding op die aarde. Om te heers is nie net om te sit en niks doen nie. Dit vereis bestuur en werk. Hieruit kan ons besef die meerderwaardige krag wat Adam gehad het. Baie meer as wat ons vandag het. Adam moes ook geweldig intelligent gewees het om al die visse voels en diere name te kon gee en dit te kon onthou. Dan moes hy ook die geweldige groot tuin tussen die vier riviere versorg. Ons weet dus dat Adam se verstandelike vermoe en krag sterk en perfek was.

Adam moes beslis ‘n man gewees het van uitstaande vermoe : al hierdie krag en vermoe was nie bo-natuurlik nie, maar saamgetrek vir sy vleklose lewende siel. Adam is ‘n siel. Sy gees en liggaam is verenig in sy siel. Daardie verbasende krag waarvan ons gepraat het is teenwoordig in Adam se siel. Hierdie siel het onpeilbare bonatuurlike krag. Met die sondeval het hierdie krag wat Adam anders gemaak het as ons, verlore gegaan. Maar dit beteken nie dat hierdie krag nie meer bestaan nie. Hierdie vermoe is nog in die mens maar dit is “gevries”, onbruikbaar. Volgens Gen 6 het die mens na die sondeval heeltemal onder die heerskappy van die vlees gekom. Sy siel wat bedoel was om deur die gees beheer te word, word van toe af deur die vlees beheer. Vroeer het ek uit Openb 18 aangehaal – lees dit weer asb. Daar word genoem dat MENSESIELE ook in die Eindtye handels-artikels sal wees, om te koop en verkoop te word. Die rede hiervoor is dat satan en die anti-Chris daarna strewe om die mens se siel as ‘n instrument te gebruik vir hulle aktiwiteite in die Eindtye.

Toe Adam in Eden geval het, was die krag van sy bevlekte siel latent, verborge maar dis steeds daar! Dis in elke mens opgesluit, hierdie verborge krag van die siel. Die duiwel se werking deesdae is om die mens se siel op te ruin en om hierdie sluimerende krag vry te laat as ‘n plaasvervanger vir geestelike krag! Satan probeer om die vleeslike skerm om die mens se siel oop te breek en om die latente sielekrag te ontsluit sodat hy (satan) beheer kan kry oor die mens! Die Babeloniers, Arabiere, Buddhiste, Taoiste en die Hindoes probeer almal op hulle eie wyse om hierdie latente sielkrag (psychic power – psigiese krag) wat in Adam (die mens) se siel verborge is, te ontsluit. So dis nie net die Christene wat hier ‘n prooi van die duiwel is nie. Die gemene beginsel is die doel om die uiterlike vlees te oorwin en die verborge krag van die siel te bevry sodat dit ongebonde tot uitdrukking kan kom. Die sekte bekend as “Christian Science” gebruik deurgaans hierdie beginsel. Hulle se daar is nie so-iets soos siekte nie. Sodra iemand siek is moet hy net sy gemoed (deel van die siel) daar teen rig om geen erkenning te gee aan pyn nie, en hy sal gesond wees.

So is daar baie hedendaagse okkultiese praktyke wat gebruik maak van hierdie latente sielskrag wat deur die duiwel beheer word, bv. hipnose, toekoms voorspelling (sieners), telepatie, psigometrie (Miskien sal jy nou ook beter begryp hoekom mense ‘n studie maak van die siel : sielkunde – kennis van die siel. Daar is soveel verborge en sluimerende krag en moontlikhede weggele in die siel) Dis van hierdie krag (onder beheer van die bose) wat die Hindoes gebruik maak as hulle oor brandende kole loop en ander afgryslike dinge aan hulle liggame doen.

Maar, l.w. hierdie sielskrag het geval saam met die mens, sodat, volgens die wil van God, dit nie meer gebruik moet word nie. Maar satan begeer om hierdie latente vermoe weer te ontwikkel, sodat die mens kan voel hy is net soos God (Gen 3:5) Dit was satan se strategie van die begin af. So sal die mens homself aanbid, wat indirek die aanbidding van satan sal wees. Daarom, enigeen wat sy sielskrag ontwikkel kan nie verhoed dat hy in aanraking sal kom en gebruik word deur bose magte nie. God werk nooi met en deur ‘n mens se sielskrag nie – dis vir Hom onbruikbaar. Wanneer ons weergebore word, word ons deur die Heilige Gees weergebore. God werk deur die heilige Gees in ons hernude gees. Sedert die sondeval het God die mens verbied om hierdie oorspronklike krag van sy siel te gebruik. As Christene moes ons dus baie versigtig wees veral in die Eindtye, om nie onbewus of doelbewus hierdie sielskrag aan te wakker nie. As ons dus in Openb 18 lees dat satan se doelstelling is om in die Eindtye met mensesiele handel te dryf beteken dit bloot dat hy die aarde wil vul met die latente krag van die seil, wat onder sy beheer sal wees.

Diegene wat waarlik geestelik is (diegene wat hierdie verborge sielskrag verwerp) kan oral om hulle die toenemende teenkanting van die bose magte onderskei. Die hele atmosfeer is so verduister dat die Kind van God dit moeilik vind om vooruitgang te maak. Maar, hierdie proses is ook God se voorbereiding vir die wegraping van Sy Bruid : hulle wat oorwin het! Satan gebruik in ons tyd sielskrag om te dien as ‘n plaasvervanger vir die Evangelie en die Krag daarvan! (Wees gewaarsku) Hy verblind mense se harte deur die wonder van hierdie sielskrag, sodat hulle ‘n bloedlose godsdiens aanvaar. Satan gebruik ook die ontdekkings van sielkunde en siels-kennis om twyfel te werp op die waarde van bonatuurlike gebeurtenisse in die Christendom – selfs Christene sien dat Goddelike wonderwerke as bloot die werking van die verborge krag van die siel.

Kinders van God kan slegs beskerm word as hulle die verskil ken tussen gees en siel en Goddelike Krag en sielskrag, want Satan is daarop uit om hulle te mislei en te laat struikel. Satan gebruik hierdie latente krag van die siel ook meer en meer binne die Christen Kerke van ons tyd. Die gevaar van die preekstoel le in die aspek dat baie predikers nie eers wees dat hulle sielskrag gebruik nie. Hulle dink hulle het krag maar hulle gebruik sielskrag om mense te oortuig.

Dan is daar wel predikers wat bewus is van hulle sielskrag en dit doelbewus gebruik! Hier is niks van die salwing van die Heilige Gees nie! Hou deurgaans ingedagte dat enige prediking wat gedoen word d.m.v. emosies (deel van die seil) behoort bevraagteken te word. Wanneer die Heilige Gees deur ‘n man werk, het hy nie nodig om sy eie krag te gebruik nie. Wanneer sielskrag gebruik word, word baie energie gebruik en verskillende metodes : trane, skreeuery, op-en-af spring, aanhoudende sing van koortjies. Ek se nie die sing van koortjies is nie nodig nie, maar daar is perke aan die gebruik van enige “hulpmiddels”. Baie kere word hierdie dinge net aangewend om mense op te werk. Baie van vandag se predikers trek gehore met hulle gladde wyse van spreek, of hulle sjarmante persoonlikhede – dis alles nutteloos. Daar is niks van die geestelike by nie.

Ek is nie gekant teen genesings en ander wonderwerke nie, ook nie die vervullig met die Heilige Gees, tale, visioene en drome nie, maar dan moet dit op ‘n korrekte, Bybelse wyse teweeggebring word. Anders bevraagteken ek die krag wat dit laat manifesteer, want dis gewoonlik die latente krag van die siel wat ingespan word. In die Eindtye sal die vyand gebruik maak van die sielskrag van die mens om sy doel te bereik en daardeur groot wonderwerke doen. Ons moet die Here vertrou om vir ons duidelike onderskeidings vermoe te gee sodat ons nie begaan raak oor dit wat lyk asof dit van Hom af is nie, en intussen is satan besig om ons te mislei met die latente sielskrag van die mens (mensesiele!) waarmee hy handeldryf! (Matt 24:24; Openb 13:2-5; 13:12+13; 2 Thes 2:8-10)

In 2 Thes 2:9 Lees ons van kragtige dade en tekens en wonders VAN DIE LEUEN. M.a.w. daar sal in die Eindtye wonderwerke wees, maar met die doel om mense te mislei. Net voor die Wederkoms van Jesus sal die anti-Chris hom besonder daarop toele om tekens en wonders te doen – dit het ons nou net vooraf in die Bybel gelees en ons sien dit om ons vandag!

Dis wanneer ‘n prediker homself kruisig, m.a.w. WEET dis God wat deur hom werk om siele te red en wonderwerke, te doen, en hy NIKS in homself kan doen nie, want dis die Heilige Gees wat hom en sy dienste seen. Maar ek het al dikwels gehoor dat predikers se dat as hulle by ‘n saal kom en daar is nie goeie beligting nie, daar is net ‘n paar mense en baie lee stoele, voel hulle kragteloos as hulle met preek. Maar as die helder ligte en groot, entoesiastiese gehore daar is, is dit asof die prediker se krag toeneem. Maar watter soort krag is dit? Vir my is dit hulle eie sielskrag. Die krag wat van die Heilige Gees kom word nooit ge-affekteer deur uiterlike omstandighede nie As jy wil weet wat sielskrag (psychic – psigiese krag) is, en hoe dit aangewend word, gaan woon net ‘n diens by waar duisende mense is waar die klank toerusting van die beste ism en luister hoe die mense sing en hou hulle bewegings dop. Jy sal aanvoel dat daar ‘n “spesiale krag” teenwoordig is. Watter krag is dit? Volgens my mening, psigiese krag!

Hou deurgaans in gedagte dat alles wat in die gees gedoen word, kan die siel namaak; maar wat ookal deur die siel nagemaak word, dien geen doel hoegenaamd nie – dis nutteloos. (Ek dink ook hier aan visioene en drome) As ons nie die bron van enige verskynsel ondersoek nie, sal ons maklik mislei word. Vind uit of dit ‘n verskynsel van die Heilige Gees is, of van sielskrag. Wat is die verskil ingevolge tussen die werking van die gees en die werking van die siel? 1 Kor 15:45. Die siel van Adam (die mens) is LEWEND. Maar die laaste Adam (Jesus Christus) het ‘n gees wat LEWE GEE. Die siel is self lewend, maar dit kan nie andere lewend maak nie (Joh 6:33) Met die Heilige Gees van God in jou gees, sodra jy weergebore is in Jesus Christus, het die mens ook die vermoe om LEWE TE GEE, solank die Heilige Gees deur hom funksioneer. Ons moet dus alle werkinge van die sielskrag verwerp : dit verhinder die werk van God, dit kom Hom te na en beroof Hom van Sy Heerlikheid.

Soos ek reeds uitgewys het is dit baie algemeen om vandag in die psigiese te werk in Christen kerke. Hoe dikwels word sielkundige metodes gebruik om mense aan te lok na dienste en wanneer hulle daar is, deur dieselfde metodes te stimuleer. Kyk na hierdie metodes, en jy sal kan onderskei. Om eerlik te wees kan baie preke mense se siele help, maar doen niks geestelik vir hulle nie! Hoe dikwels word die gehore by dienste nie ontvang in ‘n voorafgeskepte atmosfeer om hulle warm en opgewonde te laat voel nie. Dramatiese verhale en getuienisse word eers gebring. Dan die singery (wat ons reeds bespreek het) Wanneer die atmosfeer REG is, word die preek gelewer. Ook nou gebruik die prediker verskillende strategiee. Party van die gehoor kry koue rillings, en huil – belydenisse volg en nuwe besluite word, geneem. Hierdie soort van herleweing moet elke jaar of twee (soms elke paar maande) weer hernu word, want die effek van die vorige medisyne verdwyn en die ou toestand keer terug. Groot ywer en gewilligheid word getoon by die diens, maar stadig word dit flouer. Baie gelowiges se lewens verhale bestaan uit ‘n reeks “herleweings”: val en herleef, val en herleef, keer op keer. Die stimulant gebruik by die eerste diens moet vermeerder word, en so elke keer. Dis omdat die bediening by die diens plaasgevind het d.m.v. sielskrag, en nie die Heilige Gees nie! Alhoewel mense huil, aangevuur word en koue rillings kry by die diens, is dit NIKS werd nie Baie Christen werkers reken in ons tyd dat God se Krag onvoldoende is, en hulle moet van hulle eie bydra. Die Heilige Gees verdra nie dat die mens inmeng in Sy werking nie. Dis slegs die Heilige Gees wat LEWEND maak. God werk deur Sy Gees. As ons begeer dat Hy moet werk, moet ons Hom vra om die werking van ons siel , te bind.

‘n Vriend het my eendag gevra wat die voorwaardes is vir die werking van die Heilige Gees. My antwoord was dat die Heilige Gees nooit die hulp van sielskrag betrek nie. Die Heilige Gees moet ons eers bring by ‘n plek waar ons NIKS in onsself kan doen nie : laat ons onsself verloen. Dan sal God Sy Krag vertoon en bereik wat Hy wil bereik! Joh 5:19. Selfs die Seun kan niks UIT HOMSELF doen nie, en dit is deurgaans Sy gesindheid. Alhoewel Sy siel tog nie sondig is nie, en daar sekerlik niks verkeerd was met Sy psigiese krag nie, nogtans bevestig Hy dat die Seun niks uit Homself doen nie. As hierdie heilige en perfekte Here dan weier om Sy sielskrag te gebruik, hoeveel te meer moet ons dit nie doen nie! Laat ons Sy voorbeeld volg, want dan, en SLEGS DAN, sal ons siele wen vir Sy Koninkryk wat vir ewig sal vasstaan EN satan sal nie plek in ons lewens en bediening kry nie! Dan sal ons ook nie mislei word deur predikers wat met psigiese krag werk nie. Laat ons bid vir onderskeidings vermoe en hier die WAARHEID ook onder hulle wat mislei word se aandag bring.

Skrywer Onbekend

 

1165total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie