The God Who Sees

Die verskil tussen Gebed en Intersessie


Die verskil tussen Gebed en Intersessie

INLEIDING

Gebed kan baie vorme aanneem.  Daar is lofprysing, aanbidding, sondebelydenis, danksegging, persoonlike gebedsversoeke, ensovoorts.  Maar daar is ook ‘n vorm van gebed waar ons in Afrikaans as voorbidding ken.

Voorbidding kan ook beskryf word as intersessie-gebed.  Daar is niks verkeerd met die woord voorbidding nie, maar dit het tot ‘n groot mate kragteloos geword deur die gebruik in omgangstaal en is ook nie so beskrywend as intersessie nie.  Ek verkies om die intersessie-gebed (kortweg : intersessie) in plaas van voorbidding te gebruik.

In 1 Timoteus 2:1 lees ons van verskillende vorme van gebed : smekinge, gebede, voorbedes (intersessie), danksegging.  Hier word ‘n duidelike onderskeid tussen gebed en voorbidding / intersessie getref.

Intersessie-gebed beteken dus dat iemand tussenin kom, tussenin gaan, verhinderend tussenbeide kom, bemiddel en sodoende letterlik ‘n intersessor of bemiddelaar word, letterlik die een wat tussenbeide tree.  Die Griekse woord  entunchano is dieselfde as die Latynse woord  intercedo.  Die Griekse woord entunchano kan vertaal word met Aom vir ‘n persoon te pleit, om te versoek.  En dit is presies wat intersessie beteken.

TEMA

GEBED

Wat is gebed?

Gebed is n daaglikse dialoog tussen God die Vader en sy kinders.  Dialoog is lewensbelangrik vir die voortbestaan van enige verhouding.  Dit is die asemhaling van n verhouding  – daarsonder kwyn die verhouding en gaan dit dood, net soos n mens wat nie asemhaal nie.  Net so is die gebedsdialoog tussen God en sy kinders lewensnoodsaaklik.  Word dit afgesny, dan beteken dit ook die einde van die verhouding tussen Hom en daardie mens.

Die Here God wil graag met ons praat (met ons dialoog voer).  Natuurlik weet Hy wat elke behoefte is nog voor ons dit vir Hom sê, maar Hy wil graag hê dat ons dit moet sê – net soos Hy graag wil hê dat ons Hom moet loof en dank.  Dawid het self sover gegaan om te sê die Here woon in die lof wat van sy kinders af opklink.  Dis eenvoudig nie moontlik om so n verhouding met God te beskryf nie – ons taal maak nie voorsiening vir die wonder wat n mens ervaar as jy met Hom kan praat en sy antwoord hoor nie.  Of die antwoord nou iets is wat jy geestelik of tasbaar ontvang, die wonder en grootheid daarvan bly dieselfde en is steeds onbeskryflik.

Die apostel Paulus sê in Tessalonisense 5:17 dat ons moet bid sonder ophou.  Gebed verskil van asemhaling deurdat asemhaling n aanhoudende aksie is waarvan ons nie eers bewus is nie, terwyl gebed inspanning verg.  Hoe moet n mens dus te werk gaan sonder ophou bid?

Ons hoef nie ons lippe te beweeg as ons bid nie.  Ons bid ook met ons gedagtes.  As ons gedagtes reg is voor God, sal hulle vir Hom soos n aangename reukoffer wees.  Ja, Hy lees ons gedagtes en Hy antwoord daarop. Hy ondersoek ons harte, En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree (Rom 8:27).

As n mens uit gewoonte sekere woorde herhaal wanneer jy bid en dit doen sonder dat jy regtig bedoel wat jy sê, sal die Here jou beslis nié antwoord nie.  Maar as die reukoffer van jou gedagtes en gesindheid sonder ophou na Hom opstyg, word jou gedagtes uiteindelik n aaneenlopende gebed tot God.

Wat beteken dit om die regte gedagtes te hê?  In die eerste plek wil ek sê wat dit nié beteken nie.  Om die regte gedagtes en gesindheid te koester beteken nie dat n mens eties of  moreel sal dink of dat jy vry sal wees van enige wêreldse gedagtes nie.  Dit dui ook nie daarop dat jou gedagtes so helder soos n spieël sal wees nie.  Nee, om die regte gesindheid en gedagtes voor God te hê, beteken dat jy jou gedagtes op dié van die Here self sal instem, soos Hy in die skrif beveel.

Die doel van gebed

Deur gebed kan ons insig kry in God se gedagtes en sy gedagtes ons eie maak.  Jesus het ons aangesê om ons te bekeer.  Dit beteken in werklikheid dat ons gedagtes en emosies moet verander.  Ons moet dus afsien van ons negatiewe gedagtes en die rykdom, vergifnis, liefde en genade wat daar in God is, ontvang.  Die Bybel sê vir ons : Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was (Fil 2:5) As ons die gedagtes van God deur die Skrif ontvang en inneem en ons eie maak, leer ons om soos Hy te dink.  Dan stel Hy ons ook in staat om sy krag te ontvang en te gebruik.  Ons moet onthou dat Hy in staat is om dinge te doen wat vir mense onmoontlik is.  God is liefde en ons is die ontvanger van daardie liefde.  Hy gee genade – en ons ontvang dit.  Hy is gesondheid – en ons leef daarbinne.  Hy is rykdom, en ons geniet dit.

Ons kan ook deur gebed seker wees dat ons vergifnis van ons sonde so ontvang het.  Ons moet soos Jona om vergifnis bid.  Hy het na Tarsis gevlug omdat hy nie kans gesien het vir die werk wat God hom beveel het om te doen nie.  Die Here het hom natuurlik daar opgespoor en gestraf, en daarom het Hy hom voor God verootmoedig: AUit my benoudheid het ek die Here aangeroep, en Hy het my verhoor, uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp – U het my stem gehoor.  U, tog het my in die diepte

gewerp, in die hart van die see, sodat n stroom my omring het; al u bare en golwe het oor my heengegaan.  Toe het ek gesê: Ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou (Jona 2:2-4).

Vir die Jode het dit n baie spesiale betekenis gehad as n mens na die tempel se kant toe kyk – dit was naamlik n simbool van sondebelydenis en skuldbesef.  Ons sonde word vergewe as ons berou het en hulle voor God bely.  Onthou, Hy is die God van liefde en vergifnis.  Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol

 (Jes 1:18)

Ons kan ook deur gebed die versekering ontvang dat God ons sondes vergewe het en dat die bloed van Jesus vir alles betaal het.  Die duiwel fluister weer leuens in ons ore en vertel vir ons dat ons nog steeds in sonde lewe en die prys daarvoor sal moet betaal, al is ons Christene.  Maar die Bybel leer vir ons dat die Here God nooit weer dink aan sondes wat Hy klaar vergewe het nie.  Ons word deur ons geloof regverdig gemaak.  Dit is die reine waarheid.  Waarom word ons dan nog steeds deur n skuldige gewete geteister?  Omdat ons nie met danksegging bid nie en omdat ons nie die vergifnis van God en die krag van die bloed van Jesus aanvaar nie.  Gebed gee vir ons die versekering dat ons vergifnis van God en die krag van die bloed van Jesus aanvaar.  Gebed gee vir ons die versekering dat ons vergifnis ontvang het, dit gee ook vir ons nuwe krag en energie om sonder vrees en met vrymoedigheid as n regverdige en nuwe mens te lewe.

Gebed maak ons oë oop vir die ewige lewe.  Ons lees die volgende van ons Here: So spreek die Here wat dit doen die Here wat dit formeer om dit te bevestig, Here is sy Naam (Jer. 33:2) .  God het sy Seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld gestuur sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang (vlg Joh 3:16).  Met ewige lewe word nie net bedoel dat ons vir ewig sal lewe nie.  Nee, self dié wat as gevolg van hulle ongeloof hel toe gaan, sal vir ewig daar lewe en ly.

Die ewige lewe wat ons ontvang, is die lewe van ons hemelse Vader.  Dit is die geseënde lewe wat ons nou reeds in hierdie wêreld kan geniet.  As ons God se gedagtes ons eie maak en Hom met ons gebede loof en dank, sal die oorvloedige vrede en blydskap in ons harte ons oë vir die dinge van die ewigheid oopmaak.  Hierdie vrede en blydskap is die bewys dat die Gees van God binne – in ons is.

Wat doen gebed nog?  Dit verlig die laste van die lewe.  Geen mens kan in hierdie wêreld lewe sonder om belas te word met allerhande dinge nie, al weet ons natuurlik dat mense se laste verskil.  Jesus het gesê : Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee (Matt 11:28) Hoe kom ons na Jesus toe?  Deur gebed.  As ons ons laste aan Sy voete neerlê, sal die Heilige Gees, wat deur Hom gestuur is, al ons probleme oplos.

Ons word deur gebed van siekte genees.  Siekte is dikwels die gevolg van direkte of indirekte sondes.  As ons egter glo dat Jesus ons Verlosser is, word van dié soort siektes bevry en ontvang ons ook vergifnis van sonde.  God wil hê dat ons gesond moet wees.  Ons lees dan ook in die Bybel: 

…..deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom (Jes 53:3).  Ons bied weerstand teen die duiwel en laat hom daardeur ook van ons af wegvlug.  Die satan is al reeds aan die kruis verslaan en sy neerlaag sal bevestig en verseël word wanneer hy aan die einde van die groot verdrukking gebind word.  Ons moet dus in die krag van God en op grond van die bloed van Jesus weerstand bied teen die duiwel; ons moet vas en bid, dan sal ons in staat wees om hom van ons af te laat vlug.

Ons kan ook beproewinge deur gebed die hoof  bied.  Gebed help ons om weerstand te bied teen versoekings  – dit is onontbeerlik as ons wil hê die Here moet ons daarvan verlos en daarteen beskerm.  Jesus het die nag toe Hy verraai is, in die tuin van Getsemane vir sy dissipels gesê: Wat slaap julle?  Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie (Luk 22:46).  n Mens vra jouself af wat sou gebeur het as die dissipels gebid en nie aan die slaap geraak het nie.  Die beste manier om weerstand te bied teen versoeking en daarteen beskerm te word, is deur jou voor God te verootmoedig en te bid.  Moenie verskonings soek nie en moet jouself ook nie probeer regverdig nie  – bid liewer!

Hoe moet ons wat kinders van God is, lewe?  Jesus leer ons om te bid: Laat U Naam geheilig word n Kind bring òf eer òf skande vir sy ouers en Jesus beveel ons om sò te lewe dat God se Naam deur ons vereer en geheilig sal word.

Ons kan sy Naam heilig  deur Hom te dien en te aanbid.  Die Bybel sê dat Hy ons as priesters aangestel het: Maar julle is n uitverkore geslag, n koninklike priesterdom, n heilige volk, volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die uisternis geroep het tot sy wonderbare lig (1 Pet 2:9).

As ons priesters word, beteken dit ook dat ons offers aan God moet bring  –  offers van danksegging, wat tot eer van Hom moet wees.  Die een wat dan offer, eer My, en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet (Ps 50:23).  Ons moet ook lofoffers bring.  Daar staan in Hebreërs 13:15-16: Alaat ons dan gedurig deur Hom aan God n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.  Vergeet die welbehae aan sulke offers.

As ons ander liefhet, bied ons n offer waardeur die Naam van God geheilig word.  Cornelius was nie n Jood nie, maar hy het baie gedoen vir behoeftige mense.  En terwyl hy besig was om te bid, het n engel van die Here aan hom verskyn en gesê dat sy gebede en sy bydraes vir God n vreugde was (Hand.10:14) – En Petrus sê: Nooit nie Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie.

Net so moet ons ook materiële dinge offer, Paulus het daarna verwys toe hy gesê het: Maar ek het alles ontvang, en ek het oorvloed.  Ek het dit volop noudat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is, n lieflike geur, n welgevallige offer, vol behaaglik by God (Fil 4 : 18).

Maar ons heilig ook die Naam van God as ons lewende offers vir Hom is. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer  – dit is julle redelike godsdiens (Rom 12 : 1).

Hoe kan n mens jou liggaam as n lewende offer bied?  Deur jou te weerhou van dinge soos dronkenskap, wellus en onbeheerstheid.  Ons liggame is die heilige tempels waarin die Here God lewe (vlg 1 Kor 3 : 16,17)

As ons as priesters lewende offers vir God is, ontvang Hy al die eer en maak ons Hom bly.  Dan word sy Naam ook onder ander mense geheilig omdat hulle sy werk in ons lewens sien.  Ons heilig Hom deur sy Naam as ons sy gesag openbaar en gebruik.  Ons Hom nie Vader noem en nog steeds bang bly vir die duiwel nie, want dan steek ons Hom in die skande.

As ons kinders van God word, word ons van die satan en sonde se bande bevry.  Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie (Gal 5 : 1).

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug (Jak 4 : 7).  Dit is die kind van God se voorreg om weerstand te bied teen die duiwel, maar dit is ook sy verantwoordelikheid.

God is heilig.  Ons kan natuurlik niks by Sy heiligheid byvoeg nie, maar dit is ons plig om ons heilige Vader te verheerlik.  Die wêreld moet die heiligheid van God deur ons kan sien.  Hulle moet sien dat ons n heilige God aanbid.  Maar daarbenewens moet ons hele lewe n gebedsoffer aan God wees, een wat dag en nag vir Hom opgaan.  Dan sal die wêreld die heiligheid van God deur ons woorde en dade kan sien.  As hulle sien hoe ons met Sy gesag weerstand bied teen die satan, sal hulle ook Sy Naam verheerlik.

Onse Vader wat in die hemel is,

 laat U heilige en goeie Naam geheilig word.

Dít is die sleutel tot ons gebed.  As ons ons gedagtes op Hom vestig, as ons gedagtes ten opsigte van Hom reg ingestel is, sal die res van die gebed op n natuurlike manier daaruit voortvloei soos water wat ongehinderd deur n pyp vloei.
WAT IS INTERSESSIE?

Intersessie kom van die Engelse woord  intercession, wat kom van die Latynse werkwoord  intercedo, wat beteken tussenin kom, tussenin gaan, verhinderend, tussenbeide kom, bemiddel.  Uit die werkwoord  intercedo kom die selfstandige naamwoord  intercessor, wat beteken A teëwerker of  bemiddelaar, letterlik die een wat tussenbeide tree.

Die handeling van intersessie kom op talle plekke in die daaglikse lewe voor:

Wanneer n advokaat iemand se regsaak hanteer;
Wanneer prokureurs kontrakte vir hulle kliënte opstel en so as tussengangers optree.;
Wanneer n sekretaresse n oproep namens die baas beantwoord of vir die baas n afspraak maak of reëlings namens die baas tref;
Wanneer partye in die sakewêreld bemiddelaars kry om konflik te help oplos;
Wanneer ‘n regering ‘n ambassadeur na ‘n ander land stuur om die land se regering daar te verteenwoordig en namens die land te praat;
Intersessie het die karakter van afvaardiging en gesag, gedelegeerde gesag.  Dit kom daarop neer dat n intersessor n verteenwoordiger is.

 In die Bybelse konteks kom die konsep intersessie op verskeie maniere na vore:

Intersessie het plaasgevind toe Jesus in ons plek aan die Kruis gesterf het.
God het vir Adam as sy verteenwoordiger, afgevaardigde, ja as intersessor op aarde aangestel.
Intersessie het plaasgevind toe Moses vir 40 dae en nagte sonder kos by God ingetree het en gepleit het dat God die volk nie moet vernietig toe hulle die goue kalf aanbid het nie.
Die Heilige Gees het gekom om as intersessor op te tree, om Drie-eenheid in ons as gelowiges te verteenwoordig, ons aan Jesus se woorde te herinner en ons te help wanneer ons bid.

Dit is veral in die lewe van Jesus en deur gebed dat intersessie in die Bybel die duidelike uitgebeeld word.

Jeremia 18 : 20b is n Adefinisie van intersessie : Neem tog in ag hoe ek voor U kom staan en vir hulle gepleit het dat U toorn teen hulle sal bedaar….  Ons sien dieselfde in Psalm 106 : 23 Die Here wou hulle verdelg, maar Moses, sy uitverkorene, het by Hom vir hulle in die bres getree om sy gramskap af te keer, sodat Hy hulle nie vernietig het nie.  Intersessie vind plaas waar die bidder nie sy eie behoeftes nie, maar op die nood van ander, op ‘n derde party.  Dit is presies wat Moses en Jeremia gedoen het.  Hulle het by God vir Israel gepleit.

Die woord intersessie in die Ou Testament kom van die stamwoord paga, wat beteken ontmoet, versoek, om in te tree, waar iemand met God praat ter wille van ‘n derde party.  Intersessie beteken dus om tussen God en ‘n derde party, iemand anders te staan.  Dit het basies nooit die betekenis van om vir jou eie behoeftes te bid nie.  Aanbidding, versoeke, belydenis het nie meer as twee partye nodig nie, intersessie het wel.

Die intersessor  paga met God, hy ontmoet met God.  Die intersessor is iemand wat in God se teenwoordigheid ingaan, ‘n ontmoeting met God het en met Hom praat.  By God pleit, intree en vra dat God in ‘n bepaalde situasie sal optree.  Jesus het met God ge-paga, Hy het met God ontmoet, vir ons ingetree, tussen ons en God gaan staan het, het Hom Sy lewe gekos.  In Jesaja 53 : 12 lees ons : ….omdat Hy die sonde van baie op Hom geneem het en vir die oortreders gebid / ingetree (ge-paga) het.

Die intersessor ontmoet met God en “reël / organiseer” ontmoeting tussen God en mense.  Ja, natuurlik kan ons God nie “organiseer of reël” nie.  Ek sê dit by wyse van spreke.  Die intersessor vra dat God met ‘n persoon sal ontmoet.  Wanneer ek vir iemand intree, vra ek vir ‘n ontmoeting tussen God en die sieke, vir ‘n ontmoeting tussen God en die ongeredde persoon. Wanneer intersessor bid, is daar ‘n ontmoeting tussen God en die intersessor en uit hierdie ontmoeting vloei ‘n ontmoeting tussen God en ‘n derde persoon voort.In Engels word die woord  matchmaker gebruik vir iemand wat reël dat twee mense, ‘n man en ‘n vrou, by mekaar uitkom.  ‘n  Matchmaker is iemand wat ‘n ontmoeting reël.  Intersessor is matchmakers  – hulle reël ontmoetings tussen God en mense, tussen die Bruidegom (Jesus) en die Bruid (die kerk = mense). Intersessie is ‘n posisie voor God, ‘n geestelike posisie.  Ons staan in ‘n geestelike sin voor God ter wille van ‘n derde persoon of ‘n saak en ons bid tot die Here daarvoor.  Hierdie posisie is ‘n 2-uur posisie.  Dit is nie ‘n vyf-minute-per-dag gebeurtenis nie.  Die intersessor gaan staan voor God in die bres en pleit totdat die Here antwoord.  Hy verlaat nie hierdie posisie nie, hy bly 24 uur per dag daar.Dadelik sal iemand sê Maar ek kan tog nie 24 uur per dag, dag na dag, bid nie.  Heeltemal reg.  Daarom is dit ‘n geestelike posisie.  As intersessor staan ek geestelik voor God tot die bepaalde saak afgehandel is, totdat die antwoord gekom het.Uit Psalm 106 : 23 en Esegiël 22 : 30 – 31 is dit duidelik dat intersessor op God gerig is.  Hulle bid tot God om die oordeel af te weer.  Hulle bid dat God genadig en barmhartig sal wees.  Intersessor is nie in die eerste plek oor die Satan en sy demoniese magte bekommerd nie.  Satan is van sekondêre belang.  Kyk na Esegiël 22 : 30  Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ‘n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig sou word nie…..  Die New International Version sê letterlik : A….and stand before Me in the gap on behalf of the land….  Die intersessor staan in die bres, maar met sy gesig na God toe  – om te pleit dat God genadig en barmhartig sal wees.Intersessie is meer as algemene gebed.  Daar is n intensiteit by intersessie wat nie by algemene gebed gevind word nie.  Dit is nie persoonlike gebeds- versoeke nie.  Intersessie is nie dieselfde as smeking nie.  Dit sluit smeking in, maar dit is meer as smeking.  Intersessie sluit danksegging, aanbidding, lofprysing en sonde belydenis in, maar dit is ook meer. Deur intersessie oefen ons gesag op aarde uit, heers ons op aarde.  Psalm 115 : 16 sê dat God die aarde aan die mense gegee het, dit is waar ons moet heers.  Romeine 5 : 17 roep ons op om op aarde te heers deur Jesus Christus.  Intersessie is ‘n posisie voor die Here, n geestelike posisie en ‘n posisie van krag.  In Esegiël 22 : 30 soek die Here ‘n man om voor Hom in die bres te staan vir die land sodat Hy die land nie sal vernietig nie.  Dit dui op intersessie, iemand wat ‘n geestelike posisie voor God inneem en tussenbeide, wat pleit dat God nie die stad en land sal vernietig nie.  As God nie iemand vind om dit te doen nie, kom Sy oordeel. (Eseg 22 : 31).Die skrif  leer baie duidelik dat ons sonder ophou moet bid.  Die uitdrukking sonder ophou (Grieks : ektenes en adialleipptos) kom slegs (6) ses keer in die Nuwe Testament voor en elke keer word dit aan gebed verbind.  Dit is asof God wil seker maak dat dit die een ding is waarmee ons nooit mag moed opgee nie;

Maar die gemeente het aanhoudend (sonder ophou) vir hom tot God gebid@ (Hand. 12 : 5).

Dat ek gedurig (sonder ophou) in my gebed aan julle dink (Rom 1:9).

Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof  (1 Tess 1:2-3).
Ons dank God dan ook gedurig (sonder ophou)  (1 Tess. 2:13).
Bid gedurig (sonder ophou)  (1 Tess 5:17).

Jesus het Sy dissipels geleer dat n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. (Luk 18:1).  In Mattheüs 7:7 waar Jesus Sy dissipels die beginsels van die koninkryk geleer het, het Hy gesê: Bid en vir julle sal gegee word. Die Grieks sê letterlik : Hou aan met bid (of bid sonder ophou) en daar sal aanhoudend (sonder ophou) vir julle gegee word. A Daar is egter meer in die skrif oor volhardende, voortdurende gebed.

Die Griekse woord  proskartereo word in Afrikaans met volhard vertaal en word in die volgende term gebruik om gebed te omskryf.  Strong=s Greek Dictionary vertaal die woord soos volg: keep at it, persevere, be a stayer, show stamina, stick at it, awake, to be earnest towards, be constantly diligent.

Volhard in gebed.  (Kol 4:2).
Volhard in gebed.  (Rom 12:12).
Ons sal dan al ons aandag (volhardend) aan gebed en die bediening van die Woord gee. A (Hand 6:4).
Wees waaksaam en bid gedurig (volhardend) vir al die gelowiges. A (Ef. 6:18),

Gebed mag nooit iets anders as volhardende gebed wees nie.  Gebed verwag n antwoord en eers wanneer die antwoord gekom het, is daardie gebed afgehandel.  Gebed sonder n antwoord is n teenstrydigheid, dit is onmoontlik.  Die Bybel verklaar uitdruklik dat gebed beantwoord sal word:

Elkeen wat vra – ontvang;

  elkeen wat soek  –  kry;

en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.@

Matt 7:8

en

Nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan,

omdat Hy ons gebede verhoor

 as ons enige iets volgens Sy wil vra. 

En aangesien ons weet dat Hy ons gebed verhoor

as ons iets sò vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.@

1 Joh 5:14 – 15

SLOT

 

Hemelse Vader

 

Dankie dat ek nou n kykie kon kry

in die ongelooflike krag

wat daar in die gebed van n gelowige opgesluit lê.

Ek weet nou dat U alles kan doen,

dat heeltemal niks vir U onmoontlik is nie.

Gee my asseblief meer geloof, Here.

Ek bid vir die geloof van Abraham

wat gewillig was om aan te hou met glo,

ook nadat dit menslik onmoontlik geword het

vir U belofte om in vervulling te gaan.

Ek vra dat U my sal help om te waak

en te bid, om op my hoede te wees

 vir die listigheid van die duiwel

sodat ek nie dalk in sy strikke sal trap nie.

Maak dit vir my moontlik om in U

 vrug te dra in my lewe,

sodat ander mense aan die dinge wat ek doen en sê

sal kan sien wie die Here van my lewe is.

Here Jesus, ek wil graag U voorbeeld navolg

en in U voetspore trap,

ek wil geestelik groei totdat ek eendag

so volmaak en volwasse soos Christus sal wees.

Help my om te bid sonder om op te hou

en sonder om moeg te word,

omdat ek seker weet dat U deur my gebed

U wonder werkende krag tot my beskikking sal stel.

Amen

BRONNELYS

1.  Paul Yongg Cho, 1992. Jesus leer ons bid. Prome dia-Drukkers.

2.  Mostert B, 2001. Gewapen vir die stryd. Carpe Dien Uitgewers.

3.  Smit N,2000. Here leer my bid. Struik Christelike Boek Bpk, CTP       Boekdrukkerry (Edms) Bpk.

2108total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie