The God Who Sees

Antichris en Valse Profeet in ‘n Tweemanregering


Antichris en Valse Profeet in ‘n Tweemanregering

Prof Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika

Opsomming: Die Valse profeet sal as gevolg van sy misleidingsmag en vermoë om tekens en wonders te kan doen, as mederegeerder saam met die Antichris optree.

Die valse profeet sal ‘n groot rol in die komende wêreldregering van die Antichris speel. Uiterlik gesproke sal dit ‘n tweemanregering wees omdat die Antichris in ‘n noue assosiasie met die valse profeet sal optree en regeer. In werklikheid sal dit egter ‘n driemanregering wees, omdat die duiwel as ‘n geestelike mag absolute beheer oor hierdie regering sal uitoefen. Dit sal dus ‘n sataniese trilogie wees. As sodanig sal dit ‘n nabootsing van God se regering wees, omdat die draak die antitipe van God is, die dier is die antitipe van Christus en die valse profeet die antitipe van die Heilige Gees.

Die Bybel sê die volgende oor die openbaring van die valse profeet:

“En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense” (Op. 13:11-13).

Die valse profeet sal ‘n ander dier wees, uit dieselfde koninkryk as wat die eerste dier kom. Hy sal net ‘n ander een van dieselfde soort as die eerste dier wees. Hy sal lyk soos ‘n lam maar praat soos ‘n draak. Hy sal dus ‘n onskuldige voorkoms hê, soos ‘n godsdiensleier wat homself ten doel stel om die wêreld te verenig en in ‘n tydperk van vrede in te lei. Wanneer hy praat, sal dit egter duidelik wees dat hy oor al die misleidingsmag en bonatuurlike kragte van die draak beskik. Een van sy skouspelagtigste wonderwerke sal wees dat hy die Antichris in die middel van die verdrukking uit die dood sal opwek nadat hy in ‘n sluipmoordaanval deur teëstanders van sy nuwe wêreldorde vermoor is (Op. 13:3, 12).

Regterhand van die Antichris

Die valse profeet sal totaal onverdraagsaam teenoor die ware Christene wees wat sal weier om die Antichris te erken en te aanbid. Hy sal die dier ten koste van Christus verheerlik en die wêreld deur middel van sy wonderwerke verbyster.

Volgens Openbaring 13 sal die valse profeet die Antichris se staatmaker en regterhand in sy regering wees. Satan weet dat twee beter is as een. Die valse profeet sal die Antichris aanprys en ophemel, met die gevolg dat mense soveel makliker agter die Antichris sal aanloop. Massamedia soos die radio, televisie, die pers en internet sal tot hulle uiterste aangewend word omdat die valse profeet as die Antichris se hoofpropagandis alles in die stryd sal werp om mense te beïnvloed en te mislei. Hy sal alle breinkrag, kennis, hulpmiddels en onderwysstelsels, asook die vermaaklikheidswêreld, vir die diens van die Antichris mobiliseer.

Valse kerke, insluitende die ekumeniese Christendom, sal as ‘n belangrike wapen in sy hand gebruik word. Die valse profeet sal aanvanklik dus nie godsdiens verbied nie, maar dit as ‘n hulpmiddel vir massamisleiding gebruik. Al wat nie verkondig sal mag word nie, is ‘n persoonlike verhouding met die Here Jesus.

Godsdienste wat mense nie na ‘n lewensveranderende ontmoeting met Jesus Christus lei nie, maar in plaas daarvan afgodediens beoefen, valse messiasse verkondig, politiek en menseregte bevorder, asook kerke en bewegings wat groot klem op tekens en wonderwerke lê, sal die valse profeet soos ‘n handskoen pas. Veral wonderwerke wat deur valse profete verrig word, sal baie toeneem en vir massamisleiding ingespan word.

U moet onthou dat Satan oor groot magte beskik en dat Hy God hiermee teëstaan. Die wonderwerke wat God deur Moses in Egipte gedoen het, is in baie gevalle deur die Egiptiese towenaars nageboots. Die duiwel gebruik dikwels valse profete met wonderwerkende kragte om mense te mislei. Hy sal dit weer doen:

“En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei… Daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:11, 24).

Israel is vroeg reeds teen valse profete gewaarsku:

“As ‘n profeet of een wat as ‘n dromer optree, by jou opstaan en jou ‘n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop – wat jy nie geken het nie – en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel” (Deut. 13:1-3).

Geen wonderwerke mag die Woord van God vervang nie! Pas op vir die hedendaagse ‘wonderwerke’ waar opspraakwekkende dinge plaasvind – bv. goudstof wat op mense se hande of hare verskyn. Satan gaan hom al hoe meer op wonderwerke toespits en elke beskikbare demoon of bose gees in sy koninkryk sal vir hierdie doel aangewend word. Omdat die Antichris in die verdrukking krediet vir hierdie wonderwerke sal kry, sal die hele wêreld verwonderd agter hom aanloop (Op. 13:4). In die proses sal sy volgelinge geestelik totaal verblind word en in leuens glo. Die Antichris se koms sal wees:

“…volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in dié wat verlore gaan, omdat hulle die liefde van die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” (2Thess. 2:9-12).

Nabootser van die Heilige Gees

Die Antichris en die valse profeet sal beide van die gees en die mag van Satan deurdronge wees en dit vryelik manifesteer. Die valse profeet sal die werk van die Heilige Gees op die volgende tien terreine naboots en sodoende die waarheid teëstaan:

Soos wat die Heilige Gees ons aan Jesus voorstel en ons leer om Hóm te aanbid, sal die valse profeet die Antichris aan die mensdom voorstel en hulle leer om hóm te vereer, na te volg en te aanbid.
Die Heilige Gees versamel en reinig ‘n bruid vir Christus, wat die enigste ware kerk is. Die valse profeet sal deur misleiding en afvalligheid ‘n geestelik ontugtige bruid vir die Antichris versamel, wat al die valse gelowe van die wêreld sal insluit.
Die Gees van God is die Gees van heiligheid wat ons van sonde oortuig. Die valse profeet sal ‘n onrein gees hê waardeur mense verlei sal word om sonde te doen.
Die Heilige Gees verkondig die rein woorde van God aan ons sodat ons na Hóm toe getrek kan word met koorde van liefde. Uit die valse profeet se mond sal ‘n onrein gees kom om die nasies te verlei om met Satan saam te werk en ‘n verbond met hom te sluit.
Die Heilige Gees is die Gees van waarheid wat ons in die hele waarheid lei. Die valse profeet sal mense mislei en bedrieg om hulle sodoende op ‘n dwaalspoor van leuens te plaas.
Die Gees skenk aan ons geloof in God en sy Seun. Die valse profeet sal mense mislei sodat hulle in Lucifer en die Antichris glo.
Die Heilige Gees vertroos ons, en bemoedig en versterk Christene om geregtigheid te doen. Die valse profeet sal mense verskrik, en ook aanhits en bemagtig om die ongeregtigheid te doen.
Die Heilige Gees skenk goddelikke gawes aan mense om die Here beter te kan dien. Die valse profeet sal demoniese magte aan mense skenk om wonderwerke te doen en ander te mislei.
Die Heilige Gees leer ons om God te aanbid en sodoende lewe te verkry. Die valse profeet sal mense dwing om die dier se beeld te aanbid en sodoende hulle eie verdoemenis mee te bring.
Die Heilige Gees verseël elkeen wat in Jesus glo as ‘n kind van God. Die valse profeet sal die mense mislei om hulleself deur die merk van die dier te laat verseël.

Breinspoeling deur die valse profeet

Die valse profeet sal die ideologiese en godsdienstige breinspoeling van die mensdom namens die Antichris onderneem. Hy sal óf uit die alliansie van valse wêreldgodsdienste kom, óf in ‘n kort tydjie volle beheer oor hulle verkry. Die godsdienste van die wêreld sal dan ingespan word om al hulle volgelinge aan die regering van die Antichris dienstig te maak en ook die dier te aanbid. Openbaring 13:14-18 sê duidelik dat die valse profeet die wêreld sal mislei om die dier te aanbid én sy nommer op hulle regterhand en voorkop te ontvang. Die wêreld moet dus staatkundig, godsdienstig én ekonomies onder die Antichris se vaandel verenig word.

Die denkwyse wat onderliggend aan die Antichris se wêreldryk is, is monismealles is een. Hierdie eenheidsideaal het twee perspektiewe, nl. die horisontale, menslike dimense en die vertikale, kosmiese dimensie:

‘n Verenigde wêreld

Eerstens moet ‘n verenigde wêreld geskep word deurdat daar op alle lewensterreine brûe gebou en grense uitgewis word. Sosiale eenheid moet geskep word met die oog op die totstandkoming van ‘n geïntegreerde groep van wêreldburgers wat nie-seksisties, nie-rassig, multi-godsdienstig en multi-kultureel is. Polities moet daar ook ‘n internasionaliseringsproses plaasvind wat na die vestiging van ‘n wêreldregering sal lei. Die Ekumeniese Beweging moet hom vir die bereiking van godsdienseenheid in die wêreld beywer, terwyl ekonomiese eenheid ook nagestreef moet word. Hierdie boustene van die nuwe wêreldorde word as noodsaaklik vir die bereiking van harmonie en vrede beskou, asook vir die realisering van die lank verwagte utopia op aarde.

Die Antichris het ‘n eenheidsideologie en hervormings van hierdie aard dringend nodig om as ‘n vredevors, politieke wêreldleier, wêreldmessias en hoof van ‘n verenigde wêreldekonomie op die toneel te verskyn. Hoe meer nasionalistiese groepe en godsdienstige verdeeldhede daar is, hoe geringer is sy kans om ‘n geïntegreerde internasionale bestel onder sy leiding te vestig. Die Nuwe Era Beweging, die nuwe wêreldorde en die ekumeniese beweging is egter kliphard besig om ‘n denkklimaat van globalisme en internasionale aanvaarbaarheid vir hom te skep. Hulle sal dit in ‘n toenemende mate en met groot sukses doen nadat die valse profeet op die toneel verskyn het.

Kosmiese eenheid

Die tweede perspektief van monisme is dié van kosmiese eenheid. Daar moet met die geesteswêreld in die kosmos kontak gemaak en van kosmiese energie vir die verdere ontwikkeling van die mens na hoër vlakke van goddelikheid gebruik gemaak word. Mense moet geleer word om met geestelike gidse en meesters van wysheid in die kosmiese sfere in verbinding te tree, sodat die hoër wesens elke persoon kan help om sy eie potensiaal te ontwikkel en hoër op die evolusieleer na die vlak van homo universalis [die universele mens], ook genoem homo novus [die nuwe mens], te vorder. Die hele menslike familie moet ook kollektief gehelp word om die oorgang na die bedeling van Akwarius te maak. Benewens spiritisme, word meditasie as een van die belangrikste metodes gepropageer om ‘n alternatiewe bewussynstoestand te ontwikkel en met die hoër kosmiese wêreld een te word. Dan sal hulle ook telepaties met die gees van die Antichris in verbinding kan tree.

Die valse profeet sal baie hoog in die hiërargie van kosmiese meesters van wysheid wees. Hy sal die tweede plek ná die Antichris beklee en in staat wees om skouspelagtige tekens en wonderwerke te doen. Hy sal selfs vuur uit die hemel kan laat neerdaal, en volgens Openbaring 13:14 sal die bewoners van die aarde hierdeur mislei word om die dier na te volg en te aanbid.

Die valse profeet sal die ideologie van “alles is een” tot in sy uiterste konsekwensies toepas. Dit beteken dat alle gelowe ook een is, dat daar net een Messias vir die hele wêreld is, nl. die Antichris, en dat daar geen teenpool van ‘n duiwel en ‘n hel is nie. Lucifer gaan dus as ‘n engel van die lig in die plek van God gestel en aanbid word. Die enigste negatiwiteit in dié ideologie is diegene wat nie die ongekwalifiseerde eenheidsgedagte wil aanvaar en implementeer nie. Dit sal hoofsaaklik die evangeliese Christene wees.

Dit is duidelik dat ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing lynreg met die Antichris se monistiese filosofie in botsing is. Die Bybel leer ons nie monisme nie, maar dualisme – alles is twee. Daar is twee groot en onverenigbare werklikhede waarvoor die Christen te staan kom, naamlik die koninkryk van God en die koninkryk van die Satan. Hulle is totaal gepolariseerd en onversoenbaar met mekaar.

Die posisie van die Christendom is hoegenaamd nie onderhandelbaar nie omdat dit uniek en eksklusief is (Joh. 14:6; Hand. 4:12). Dit word in ‘n antitese teenoor al die valse godsdienste gestel (2Kor. 6:14-18). Die valse profeet sal net die valse godsdienste onder sy leiding kan verenig, omdat hulle almal deur dieselfde gees van verleiding deurdronge is (1Kor. 10:19-20; 2Kor. 4:4; 1Tim. 4:1). Onder hierdie familie van valse godsdienste sal daar ook ‘n vervalste weergawe van die Christendom wees (2Kor. 11:3-4; Gal. 1:6-9).

Die rol van misleiding

Dit is duidelik dat geestelike misleiding die grondslag van die Antichris se regering sal wees. Die valse profeet sal deur sy demoniese misleidingsmag die hele wêreld oorreed om die Antichris se regering en merk te aanvaar en sy beeld te aanbid (Op. 13:12-18 en 19:20). Daar gaan dus ‘n baie noue assosiasie tussen die Antichris en ‘n valse alliansie van godsdienste wees (Op. 17:3-5). Die misleide aanhangers van die wêreldgodsdienste sal die Antichris as hulle messias en god aanvaar, en daarmee saam ook sy regering en universele ekonomiese orde wat op ‘n nommerstelsel gebaseer sal wees.

Ons leef in die laaste dae, kort voor die openbaring van die Antichris en die valse profeet. Die geestelike misleiding as die voorbereiding op hulle verskyning is reeds sterk aan die werk. Valse profete berei oral die weg vir hulle voor. Dit is met die oog hierop dat die Here Jesus gesê het: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5).

Mense sal die onbegryplike dwaasheid begaan om ter wille van oorlewing en finansiële voordele hulle siele aan Satan te verkoop. Onder hulle sal selfs diegene wees wat vroeër ‘n Christelike belydenis gehuldig het. Dit sal onverskoonbare geestelike hoogverraad wees wat tot mense se ewige verderf sal lei (Heb. 6:4-6 en 10:26-31). Oor hierdie uiterste dwase stap se gevolge sê die Bybel:

“As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang” (Op. 14:9-11).

‘n Groter wordende aantal valse profete is nou reeds besig om die mensdom deur middel van ekumeniese, multigodsdienstige idees, die ontkenning van die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel, die verwerping van die Godheid en uniekheid van Jesus Christus, die najaag van buite-Bybelse openbaringe, en ook deur demonies-geïnspireerde tekens en wonderwerke te mislei en op die koms van die Antichris en die valse profeet voor te berei. Enige vorm van kompromie met hulle kan verwoestende, ewige gevolge vir ‘n persoon se siel hê.

464total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie