The God Who Sees

Die Aanbidding en Verering van Satan en sy Demone


Die Aanbidding en Verering van Satan en sy Demone

Prof Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika

Opsomming: Die aanbidding van Satan deur erg misleide mense neem in omvang toe. ‘n Baie ernstige vorm van morele en geestelike besoedeling gaan hiermee gepaard, tot só ‘n mate dat die betrokkenes hulle lewens totaal verwoes.

Die koninkryk van die duisternis is ‘n werklikheid waarvan elke mens kennis moet neem. Satan en sy demone [die gevalle engele] wat weens hulle rebellie uit die hemel gewerp is, is in ‘n hewige stryd teen God en sy koninkryk gewikkel. Hulle streef na mag en verering.

Die term Satan is van Hebreeuse oorsprong en beteken Teëstander – een wat jou aanval en aankla. Duiwel is van die Griekse woord diabolos afgelei. Dit beteken lasteraar en, by implikasie, die teëstander van God.

Die Satan is as ‘n goeie engel deur God geskape, maar het nie in die waarheid gebly nie en tot ‘n val gekom (Eseg. 28:15). Hy het homself met God probeer gelykstel en sodoende teen sy gesag in opstand gekom. Hy en al die engele wat saam met hom gesondig het, is uit die hemel gegooi (Jes. 14:12-17). Jesus sê dat Hy hom soos ‘n bliksem uit die hemel sien val het (Luk. 10:18). Satan se ongeregtigheid het hom absoluut verwronge en haatlik gemaak. Hy is die vader van die leuens en ‘n mensemoordenaar van die begin af (Joh. 8:44).

Satan is die hoof van die koninkryk van die duisternis met baie bose geeste [duiwels] onder hom. Sedert die sondeval beheer en manipuleer hy ook die ongeredde mense wat geestelik in sy mag is. Uit hierdie bose mag verlos Christus ons: “Vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here – wandel dan soos kinders van die lig” (Ef. 5:8).

Die duiwel probeer met alle mag om die beheer oor God se skepping oor te neem en dit te verwoes. Hy wil ook die beeld van God in mense vernietig deur hulle geestelik te verblind en van hulle slawe van die sonde te maak. Sy einddoel is om in die plek van God deur alle mense vereer, aanbid en gedien te word. Ook wil hy die Antichris in die plek van Christus in ‘n posisie van heerskappy op aarde plaas. In die plek van die Heilige Gees se werk probeer hy om mense deur verleidende geeste te mislei en te laat dwaal.

Is jy geestelik toegerus om hierdie stryd te kan stry? Die Bybel sê: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Ef. 6:11-12).

Die geestelike magsposisie wat Satan op aarde verkry het, is die gevolg van die sondeval. Alle mense word met ‘n sonde-geneigde natuur gebore en rebelleer saam met die duiwels teen God. Hulle is geestelik dood en moreel verdorwe (Rom. 3:10-18). Selfs ná die koms van Jesus Christus verkies die meeste van hulle die duisternis bó die lig omdat hulle werke boos is (Joh. 3:19).

Dit is die rede waarom die duiwel die owerste en ook die god van hierdie gevalle, bose wêreld genoem word (Joh. 14:30; 2Kor. 4:4). Johannes sê dat die hele wêreld in die mag van die Bose lê (1Joh. 5:19). Sy invloed is dus baie groot.

Satan gebruik ‘n verskeidenheid metodes om die mensdom geestelik te mislei, waaronder die volgende:

Valse profete

In sy mees verbloemde vorm val Satan die kerk van Christus aan deur dit met die bemiddeling van valse profete wat hulleself as gesante van Christus voordoen, binne te dring: “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie” (2Kor. 11:13-15; vgl. Matt. 7:15 en 1Joh. 4:1). Hulle saai verwarring en maak mense van Christus afvallig (2 Kor. 11:2-4).

Valse godsdienste

Op ‘n meer openlike wyse word mense deur valse gelowe mislei om die afgode te aanbid wat in werklikheid demone is: “Die heidene wat [aan die afgode] offer, offer aan duiwels en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie” (1Kor. 10: 20). Die aanhangers van dié gelowe weet nie dat hulle met duiwels besig is, wat hulleself agter die maskers van valse gode verskuil nie. Sodoende verblind Satan die mense se sinne sodat hulle nie die ware God deur Jesus Christus wil aanbid nie (2Kor. 4:4).

Okkultiese magte

‘n Verdere werkswyse van Satan is deur okkultiese, bonatuurlike magte. Hy koppel dit steeds nie regstreeks aan sy naam nie, sodat mense makliker mislei kan word om daarby betrokke te raak. Deur aktiwiteite soos towery, spiritisme, astrologie, meditasie, fortuinvertellery, psigiese kragte, astrale projeksie, selfgenesing, suggestopedie, buitesintuiglike waarneming en parapsigologie word Satan se misleidingskrag bemark en eksperimenteer mense goedsmoeds daarmee.

Satanisme

Die regstreekse openbaring van Satan kan, weens die inherente afstootlikheid van die idee, net aan hoogs misleide en geestelik totaal vervalle mense gedoen word. In die verlede was dit meesal tot klein groepies beperk, maar tans neem dit geweldig in omvang toe. Onder hierdie mense openbaar hy homself en sy demone in al hulle afskuwelikheid en bloeddorstigheid en dring op regstreekse aanbidding aan.

Uiterste vorm van verval

Die mense wat Satan aanbid, verteenwoordig die uiterste vorm van geestelike verval. Hulle aanbid en vereer Satan in sy onvermomde hoedanighede as:

die selfverklaarde god van hierdie verdorwe wêreld, wat alleen aanbid en vereer wil word.
die groot sondaar wat daarop uit is om al God se wette te verbreek;
die lasteraarvan die Drie-enige God en van almal wat aan Hom behoort;
die mensemoordenaarwat daarop uit is om lewens te vernietig en in die verderf te stort;
die verwoestervan God se skepping en die een wat homself in uiterste chaos verbly;
die vader van die leuens, wat almal leer om te lieg en te bedrieg;
die anargiswat daarop uit is om alle gesag in die samelewing te verwerp en wet en orde te verbreek;
die meester van okkultiese magte soos toorkuns, heksery, spiritisme, divinasie en waarsêery;
die aanhitservan immorele dade soos dronkenskap, hoerery, vervloekinge, sadisme en wreedheid; en
die aartsvyandvan die Christelike kerk en van alle Christelike instellings soos die huwelik.

Sataniese simbole

‘n Baie algemene simbool in satanisme is die pentagram met die een punt na onder. Dit is vyf punte in ‘n sirkel wat in ‘n voortgaande lyn met mekaar verbind word. Die sirkel simboliseer mag. Die mag van Satan word in die sirkel gehou en gevaar daarbuite. Aan die binnekant van die pentagram word soms ‘n bokkop geteken, wat ook op Satan dui. Hy word dikwels as ‘n swart bok voorgestel, of as ‘n wese wat ‘n menslike gesig het met twee bokhorings op sy voorkop.

 ‘n Handgebaar wat twee bokhorings voorstel, word ook dikwels deur sataniste gemaak. Die wysvinger en pinkie word omhoog gehou en die ander vingers teruggevou. Die anargie-simbool, met ‘n hoofletter A, is ook baie algemeen.

Satan het ‘n diep gewortelde en allesoorheersende haat teen die Drie-enige God van die Bybel. Hy haat God omdat Hy hom weens sy sonde geoordeel het. Hy haat die Here Jesus omdat Hy hom aan die kruis oorwin het. Hy haat die Heilige Gees omdat Hy mense van hulle sonde en van die boosheid van Satan en sy werke oortuig. Hy haat ook die Bybel omdat sy bose karakter daarin geopenbaar word, asook sy ewige oordeel in die hel.

Die kruis van Christus is die bekendste Christelike simbool. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf “sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het – dit is die duiwel” (Heb. 2:14). Satan verag die kruis só erg dat hy alles moontlik doen om mense te beïnvloed om dit te minag, te bevraagteken, te verwerp en te probeer vernietig. Die volgende sataniese simbole getuig van hierdie houding:

Die gebreekte kruis. Dit word ook die heksepoot genoem. In hierdie simbool word die kruis van Christus onderstebo gekeer en die dwarsbalke daarvan na onder gebreek. Identifisering hiermee stel die omverwerping en vernietiging van die Christendom voor – iets wat elke ingelyfde satanis moet doen. Ander groepe wat na ‘n humanistiese vrede buite Jesus Christus soek, gebruik ook hierdie duiwelse simbool.

Die onderstebo kruis. Dit dui op die verwerping, minagting en belastering van die Here Jesus. Omgekeerde simbole is tipies van die omgekeerde en teenoorgestelde waardes van sataniste. SATAN se naam word dikwels agterstevoor as NATAS geskryf. Die onderstebo kruis word baie keer by byeenkomste gesien. Mense wat tydens die Swart Sabbat aan Satan geoffer word, word onderstebo gekruisig.

Die kruis van verwarring. Deur dié simbool, wat soos ‘n agterstevoor vraagteken lyk, word die egtheid en geestelike betekenis van Christus se kruis openlik bevraagteken.

Die Ankh kruis. Dit is ‘n antieke Egiptiese simbool van lewe. Dié kruis bestaan uit ‘n kombinasie van die vroulike en manlike tekens van Isis en Osiris. Sataniste gebruik dit as ‘n sekssimbool vir hulle orgies en bespot ook só die kruis.

Satan voer deur die eeue heen ook ‘n onafgebroke veldtog teen die Bybel as die Woord van God. ‘n Deel van hierdie veldtog van hom was die publisering, deur Anton LaVey, van die Satanic Bible. Die simbool op die voorblad sluit die ewige agt in, omdat die lyn daarvan altyd voortgaan. Die 8 lê op sy sy. Vir die sataniste dui dit op geloof in Lucifer, wat volgens hulle vir altyd sal heers. ‘n Ander baie bekende getal wat aan Satan gekoppel word, is 666. Dit dui op die sataniese driemanskap van Satan, die Antichris en die valse profeet.

Satan is ‘n magtige wese, maar altyd ondergeskik aan die almag van God. Hy beskik oor groot kragte wat as ‘n wye verskeidenheid okkultiese aktiwiteite kan manifesteer. Sy krag word as ‘n weerligstraal voorgestel. Dit is waarom die “S” in Satan soms in die vorm van ‘n weerligstraal geskryf word.

Die weerligstraal is ‘n baie algemene simbool van ‘n onsigbare krag. Onder Sataniste beeld die weerligstraal saam met die pentagram die krag van Satan uit. Hulle beweer dat die straal met die pylpunt aan sy onderkant die val van die Christendom aandui. Dit is nie waar nie, want die val van Satan uit die hemel word in die Bybel met ‘n weerligstraal vergelyk (Luk. 10:18). Dat hy oor groot [okkultiese] krag beskik, is baie seker. Die Here is egter oppermagtig.

Onder die hekse en towenaars is die weerligstraal die uitbeelding van ‘n onsigbare towerkrag wat op ‘n persoon gerig kan word om hom te vermink, aan ‘n kwaal te laat ly of hom dood te maak. Hierdie krag kan uit ‘n heks of towenaar se towerstaf of hande vrygestel word, en selfs ook uit sy oë. Tydens ‘n vervloeking kan ‘n helder gloed uit sy oë skyn.

Die Broederskap

Die naam wat die sataniste vir hulle beweging gebruik, is Die Broederskap. Hulle staan onder die direkte beheer van Satan en sy demone en word deur hom gebruik om God te belaster, die Christendom te beveg, mense se lewens te verwoes en anargie en wanorde op die aarde te skep. Die beweging wen wêreldwyd vinnig veld.

Daar is ‘n groot aantal sataniese kultusse en heksebewegings in baie lande, wat almal die heerskappy en gesag van Lucifer erken. Hulle lede ontwikkel verraderlike en onmenslike karaktertrekke, lieg onbeskaamd en pleeg die ondenkbaarste wreedhede teenoor mense en diere. Hulle is só onder die beheer en invloed van demone dat hulle alle emosies van liefde en meegevoel verloor. Hulle word kil, wreed en gevoelloos.

‘n Kontrak met Satan

Lidmaatskap van die Broederskap word verkry deur ‘n kontrak met Satan te sluit. Hierdeur wy die nuwe lid homself liggaam, gees en siel aan sy heer en god, Satan, die meester van die heelal. Dit word gedoen in ruil vir bonatuurlike kragte, of beloftes deur Satan om hom of haar vinnig ryk te maak. Die persoon maak dan ‘n sny aan sy vinger en onderteken die kontrak met sy eie bloed. Die geldgod [Mammon] sal hom daarna vir ‘n tyd lank op die golf van voorspoed laat ry in ruil vir sy siel.

Soms is daar persone wat bloot uit nuuskierigheid, of ter wille van die beskikbaarheid van drank, dwelmmiddels en vrye seks, by die Broederskap se byeenkomste betrokke raak. Wanneer hulle dan gekonfronteer word met ‘n bindende kontrak om hulle siele aan Satan te verkoop en by die beweging aan te sluit, deins sommige van hulle terug.

Indien sulke persone nie op verdere oorredingsgesprekke reageer nie, word hulle deur die wagte geslaan totdat hulle bewusteloos op die grond val. Hulle word dan in ‘n klein, donker vertrek toegesluit waarin daar deur luidsprekers oor en oor aan hulle gesê word dat alle heerlikheid, eer en danksegging aan Satan toekom. Daar word gesê dat hy die god van die heelal is. Die aspirant lede word enersyds met marteling en die dood gedreig as hulle nie saamwerk nie, en andersyds word groot voordele en magte aan hulle beloof indien hulle sou aansluit. Hulle families word ook gedreig. Ná die dreigemente en breinspoeling is die ondertekening van die kontrak gewoonlik net ‘n formaliteit.

Die Broederskap is ‘n geheime beweging. Selfs die kontrakte wat lede met Satan gesluit en met hulle bloed onderteken het, word deur die priesters verbrand. Ná aansluiting kry elke lid ‘n kodenaam en slegs dit word op byeenkomste gebruik. In die openbare lewe ken die meeste van hulle nie eers mekaar se regte name nie. Sodoende kan die polisie nie maklik by een lid inligting oor die identiteit van ander lede kry nie. Die lede is onder die streng dissipline van Satan en sy demone, en word vir elke misstap swaar gestraf.

Die Broederskap se lede kom uit alle lae van die bevolking – rykes, armes, kinders, volwassenes, professionele mense, sakemanne, staatsamptenare, polisiemanne en selfs ook ‘n paar predikante. Die meeste van hulle is oënskynlik goeie mense in die samelewing omdat hulle meesters in die bedriegkuns is en met gemak ‘n dubbele lewe kan lei (2Kor. 11:14-15).

Hoëpriester

Elke satanistegroep staan onder die leiding van ‘n hoëpriester en ‘n hoëpriesteres. Dit is lede wat die grootste towermagte het. Die sterkste heks of towenaar sal die ander een se demone afneem, sy/haar magiese beskutting wegneem en hom of haar weerloos teen verdere aanvalle maak.

Wanneer Satan besluit dat die ampstermyn van ‘n hoëpriester of -priesteres bykans verstreke is, kry hy of sy opdrag om ‘n plaasvervanger op te lei. Die opleiding behels maande lange voorligting oor die gebruik van demoniese kragte vir towerhandelinge, die uitspreek van vloeke, magiese bindings, astrale projeksie, die oproep van demone en geeste, asook vegkunste soos karate, judo en kung fu.

Baie dinge word oor Satan geleer, wat alles leuens is, bv. oor sy mag, sy liefde vir die persoon, die feit dat God hom verwerp het, ens. Twee of meer baie sterk demone neem permanent van ‘n hoëpriester besit, en hy noem hulle by die naam wanneer hy met hulle praat. Dit verleen geweldige mag aan só ‘n persoon. Hy het ook ‘n buitesintuiglike waarnemingsvermoë wat aan hom insig in die verborgene verleen.

Die wyse waarop ‘n uittredende hoëpriester finaal sy amp afstaan, is om deur sy opvolger uitgedaag, van sy towerkrag en demoniese metgeselle ontneem en dan vernietig te word. Indien hy nie fisies in die tweegeveg omkom nie, verval só ‘n persoon in geweldige depressie en pleeg gewoonlik kort ná sy neerlaag selfmoord.

Byeenkomste

‘n Afgesonderde gebou word verkry om byeenkomste van die Broederskap in te hou. Daar word gesorg dat die vertrek redelik donker is, en net effens verlig word deur 13 swart kerse wat in ‘n sirkel op die vloer geplaas word. Agter elkeen van die kerse sit een van die Susters van die Lig met gekruisde bene en staar in die kerslig terwyl sy gebede aan Satan prewel.

Daar word ‘n groot pentagram op die vloer geteken, met ‘n swart kers op elk van die vyf punte, en een in die middel. ‘n Heks steek die kerse met ‘n beweging van haar hand aan die brand sonder om naby aan hulle te kom. In die middel van die pentagram verskyn dan duiwels wat opgeroep word om sekere take te verrig, of om in ‘n persoon in te vaar. Hulle kan verskillende gedaantes aanneem, bv. mense of diere.

Een van die belangrikste aktiwiteite van die groep is om diere-offers [katte, honde of hoenders] aan Satan te bring. In uitsonderlike gevalle word mense geoffer, bv. buite-egtelike babas van kultuslede, of ook ontvoerde mense. Van die bloed word deur die lede gedrink.

By die byeenkomste word ook dwelmmiddels en drank gebruik en dit ontaard gewoonlik in seks-orgies. Jong kinders word seksueel gemolesteer, en hulle word gedreig as hulle daaroor sou praat.

Toetreepunte tot satanisme

Die duiwel verlei mense op verskillende maniere om hulle tot satanistegroepe te wend. Die volgende is die algemeenste beweegredes waarom mense hulle tot die koninkryk van die duisternis wend:

Drank, dwelms en vrye seks

Kinders en jongmense word dikwels by disco’s of ander plekke na ‘n ‘partytjie’ genooi waar drank en dwelms beskikbaar is, asook seks. Wanneer hulle daar aankom, ontdek hulle egter dat daar ook rituele aan Satan uitgevoer word. ‘n Satanistepriester sal bv. ‘n kruis onderstebo inplant, God, die Here Jesus en die Christendom belaster, terwyl hy eer aan Satan gee.

Wraaksugtigheid

Dit gebeur soms dat jeugdiges wraaksugtig raak teenoor gesagspersone wat hulle gedissiplineer het – bv. hul ouers, voogde, onderwysers, die polisie, of enige ander persoon wat hulle te na gekom het. In sekere gevalle vra sulke persone vir hekse of satanistepriesters om hulle te leer hoe om vloeke oor mense uit te spreek en hulle deur towerkrag te benadeel of dood te maak. Dié tegnieke word dan teen hul vyande aangewend.

Okkultiese aktiwiteite

‘n Belangrike voedingsbron vir duiwelaanbidding is okkultiese aktiwiteite soos waarsêery, fortuinvertellery, spiritisme, mense wat oor warm kole loop, astrale projeksie, Oosterse meditasie, towery, valse gelowe, en sekere tekens en wonderwerke. Dit is veral ‘n beheptheid met toorkrag wat mense daartoe lei om by hekse en sataniste navraag te doen oor hoe hulle dié krag kan bekom en gebruik.

Okkultiese fantasiespeletjies

Baie van die moderne fantasiespeletjies is só ‘n getroue weergawe van okkultiese praktyke en satanisme dat dit in werklikheid ‘n leerskool daarvoor is. Christian Life Ministries in die VSA sê die volgende oor een van dié speletjies: “Dungeons en Dragons is ‘n leerskool in demonologie, toorkuns, moord, selfmoord, aanranding, seksperversie, homoseksualisme, prostitusie, satanisme, dobbelary, kannibalisme, sadisme, die oproep van duiwels, geestesbeswering en waarsêery.”

Boeke en TV verhale

Boeke en TV verhale met okkultiese temas het ook ‘n sterk beïnvloeding tot die eksperimentering met sulke magte. Voorbeelde hiervan is die Harry Potter boeke oor hekse en towenaars. Baie kinders in Amerika het as gevolg hiervan na satanistegroepe gegaan om te leer hoe om vloeke uit te spreek. Dieselfde belangstelling word ook by kinders geskep deur TV verhale soos Sabrina the teenage witch, Charmed en Buffy the vampire slayer.

Satanistiese rock-sangers

Daar is verskeie rock-sangers wat openlik by die dinge van die duiwel betrokke is. Hierdie invloed word op baie van hul groot aantal bewonderaars oorgedra. Op sy CD Antichrist Superstar stel Marilyn Manson homself as die Antichris voor. Hy verwys ook na demone binne-in hom, en sy lirieke is erg besoedel deur lasterlike stellings en vuil taalgebruik. Manson het duidelik sy siel aan Satan verkoop, want hy sê dat daar geen vergifnis of redding vir hom is nie. In een van sy lirieke sê hy: “There’s no cure for me, I’m on my way down now, and I want to take you with me.” Hy verkondig ook hierdie demoniese sieninge openlik op sy internet webblad.

Roem en rykdom

Baie van die bekende rock-sterre het by sataniste-priesters of hekse besoek afgelê om ‘n kontrak met Satan te teken in ruil vir hulle siele. Hy maak hulle dan beroemd en ryk, en hulle mislei die jeug deur hulle optredes, sienswyses, lirieke en rebelse leefwyse.

Kenmerke van sataniste

Sataniste se karakter, neigings, sielkundige ingesteldheid en gewoontes verander dramaties soos volg:

‘n Groot voorkeur om bloed te drink. Dit word gedoen om die krag van demone te kry. Soms maak hulle snye aan hul eie liggame en drink dan hulle eie bloed. Dierebloed word ook gedrink.
‘n Voorliefde vir doodsbeendere. Dit is die rede waarom hulle op maanlignagte grafte oopgrawe. Veral die skedel is baie gesog. Soms word swart kerse in die kopbene gesit en aan die brand gesteek. Die kopbene word ook gebruik om drank of bloed daaruit te drink. Wanneer iemand in die besit van ‘n skedel is terwyl hy vloeke uitspreek, bloed drink of astrale projeksie beoefen, neem sy magiese kragte na bewering tienvoudig toe.
‘n Beheptheid met swart klere, swart kamermure en swart beddegoed. Die skemerte van kerslig word bó elektriese lig verkies.
Kamermure word met prente van duiwelsfigure beplak.
Baie tyd word alleen in meditasie deurgebring.
Geheimsinnigheid oor kultuslede se bewegings en vriende, asook geheimsinnige telefoonoproepe.
Swaar en oorverdowende rock-musiek deur heavy metal, black metal, satanic metal en Rave groepe.
Die lees van boeke en die kyk van video’s oor heksery, toorkuns en ander okkultiese onderwerpe.
‘n Sterk antichristelike ingesteldheid gepaard met woedebuie, rebelsheid en die verwerping van alle gesag.
Vloek en lasterlike taalgebruik.
‘n Liefde vir skerp messe en ander moordwapens.
Herhaalde snymerke aan die linkerarm om bloed te kry.
Haat, wraaksugtigheid en ‘n besondere wreedheid teenoor mense, diere én plante.
‘n Sterk neiging tot sabotasie. Enigiets wat vir ander van waarde is, word gebreek of beskadig.
Tekens soos die omgekeerde kruis, die gebreekte kruis, die pentagram, 666, ‘n weerligstraal of KISS (Kids in Satan’s Service) teen mure, op skooltasse, ens.
Dwelmmisbruik en abnormale seksuele gedrag.
Fisiese én psigiese tekens van verval, asook senuweeagtigheid.
Slapeloosheid, nagmerries en hallusinasies.
Depressie en selfmoordneigings.
Totale onbetrokkenheid by vorige vriende, sport en buitemuurse aktiwiteite.
Hoë afwesigheid van die skool, en ‘n merkbare verlaging in akademiese prestasies.

Voorkoming

Voorkoming is beter as genesing. Maak seker dat u kind gered is en ook ‘n duidelike getuienis van wedergeboorte het. Hou huisgodsdiens en voer gereeld oor godsdienstige sake gesprek. Maak ook seker dat u kind oor die gevare van die valse godsdienste, die okkulte én satanisme ingelig is. Om dit te kan doen, sal u moet sorg dat u self oor hierdie sake ingelig is en die gevare daarvan begryp. Deur die realiteit van Satan en sy demone te ontken, maak u juis die deur vir hulle oop.

Moenie sosiaal kontak met u kinders verloor en hulle vir aande, nagte of selfs hele naweke lank aan onbekende vriende en vriendinne toevertrou nie. Sorg dat hulle vermaak en ontspanning nog steeds binne die verband van u breë vriendekring plaasvind – bv. die kinders van u eie vriende. Die kanse is dan beter om inligting uit te ruil en in ‘n vroeë stadium van probleme kennis te neem en stappe daarteen te neem.

Uitredding en herstel

Vir almal wat in satansmag vasgevang is en in die web van okkultiese aktiwiteite verstrengel geraak het, bied die Bybel duidelike hoop op vergifnis en uitredding: Die Here Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek, ook in jóú lewe (1Joh. 3:8). Deur sy kruisdood het Hy oor die owerhede en magte van die koninkryk van die duisternis getriomfeer en hulle van hul mag gestroop (Ef. 6:12; Kol. 2:15; Heb. 2:14). Uit eie krag kan jy nie die Bose oorwin nie, maar in die Naam van Jesus kan jy meer as ‘n oorwinnaar wees (Rom. 8:37).

Buig voor die Here in gebed en erken sy almag in die hemel én op die aarde. Loof die Vader omdat Hy sy Seun, Jesus Christus, na die aarde gestuur het om vir die sondes van alle mense te sterf. Dank die Here Jesus vir sy genade tot vergifnis en vir die krag van sy bloed vir die reiniging van alle sondes: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7).

Weerstaan die duiwel as hy jou aankla deur die gedagte dat jou sonde té groot is om vergewe te word, of dat jy dalk al té veel gesondig het. Beroep jou op ‘n teks soos Jesaja 55:7: “Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sál Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.” Die Here Jesus het ook beloof: “Ek sal hom [of haar] wat na My toe kom, nooit uitwerp nie” (Joh. 6:37).

Al wat die Here van jou vra is om jou sondes met berou teenoor Hom te bely, jou rug daarop te draai [m.a.w. om jou daarvan te bekeer] en te onderneem om jou nie weer daaraan skuldig te maak nie. As jy jou sondes bely én laat staan (Spr. 28:13) dan sál die Here dit vergewe: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1Joh. 1:9).

Wanneer jy jou sondes bely, wees baie spesifiek en noem elkeen daarvan by die naam. Ontvang die vergifnis van die Here Jesus in die geloof en ervaar hoedat Hy al jou bande breek! Neem Hom as jou Verlosser aan en nooi Hom om in jou hart te kom woon (Op. 3:20).

Hierna moet jy jouself daagliks aan die Here toewy en intensief Bybelstudie doen sodat jy kan toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Bid ook om die vervulling met die Heilige Gees, sodat Hy jou in die hele waarheid kan lei (Joh. 14:26; 16:13; Ef. 5:18). Leer om die Here Jesus vir alles te vertrou en te wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie (Gal. 5:16).

Neem elke keer jou toevlug in die gebed tot die Here Jesus wanneer die duiwel jou aanval en probeer verlei: “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug” (Jak. 4:7). Bid tot die Here en erken sy soewereine wil, almag en gesag. Vra Hom dat sy wil in jou lewe sal geskied. In die Naam van Jesus Christus en deur die krag van sy bloed moet jy dan die duiwel weerstaan en al sy versoekings en voorstelle verwerp. Vra die Here om jou elke dag te beskerm en te bewaar van die Bose. Hy sál dit doen!

783total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie