The God Who Sees

Die Feestye van die Here


Die Feestye van die Here

Landbou Seisoen Hebreeuse Maand Fees [Geskiedkundig] Jesus [Profeties] Gelowige [Persoonlik] Restorasie
Gars-oes
Nissan
14
15-21
17
PASGA
Pasga
Ongesuurde Brode
Eerstelinge
Gekruisig
Begrawe
Opgewek
Wedergeboorte
Die oue aflê
Met nuwe beklee
Luther – 1517
Wesley – 1738
Iyyar 50 dae tussen Opstanding en Pinkster
Koring-oes Sivan PINKSTER Opgevaar Doop in die Heilige Gees Kansas – 1901
Los Ang – 1906
Vrugte-oes
Tammuz
Ab
Elul
GEEN FEES: Die Kerk Tydperk
Finale Insameling
Tishri
1
10
15-21
LOOFHUTTE
Basuin
Versoendag
Loofhutte
Oorwin vyand
Reiniging van Bruid
Wederkoms
Volle wapenrustig
Doop in vuur
God se Rus
Teenwoordige
Toekoms
Toekoms
Nisan: Maart – April Tammuz: Junie – Julie Tishri: Sept – Okt
Iyyar: April – Mei Ab: Julie – Augustus
Sivan: Mei – Junie Elul: Augustus – Sept
Ou Testamentiese Kalender Huidige Joodse Burgerlike Kalender Name van die Maande Landbou Seisoene Fees
Joodse benaming Westerse huidige Kalender [Gregoriese benaming]
1 7 Nisan Maart – April Gars-oes Pasga
2 8 Iyyar April – Mei Gras-oes
3 9 Sivan Mei – Junie Koring-oes Pinkster
4 10 Tammuz Junie – Julie Druiwe-oes
5 11 Ab Julie – Aug Olyf-oes
6 12 Elul Aug – Sept Dadel-vye-oes
7 1 Tishri Sept – Okt Eerste Reëns Loofhutte
8 2 Heshvan Okt – Nov Ploeg
9 3 Kieslev Nov – Des Koring – Gars saai
10 4 Tebeth Des – Jan Winter Reëns
11 5 Shebat Jan – Feb Amandels Bloei
12 6 Adar Feb – Maart Sitrus-oes
Laat Reëns
13 Adar Sheni *Ingevoerde Maand
Let op dat die Joodse kalender vasgestel is volgens die beweging van die maan om die aarde. Een dag is 24 uur lank en begin met sonsondergang [ongeveer 6 nm]. Dit neem die maan 29-en-‘n-half dag om ‘n voltooide sirkel om die aarde te maak. 12 x maande = 354 dae in ‘n maan jaar. Die sonjaar [Gregoriese kalender wat ons gebruik] is 11 -en-‘n-kwart dae langer as ‘n maanjaar, daarom moet die Jode ‘n maand van 29 dae invoeg aan die einde van elke 3 de jaar om aan te pas by die sonjaar en die korrekte seisoene.

1ste FEESSEISOEN: PAASFEES Verdeel in DRIE FEESTE

a. Paasfees: Lev 23:5 In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die Here;
b. Fees van ongesuurde brode: Lev 23:6 en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet.
c. Fees van die eerstelinge: Lev 23:10 Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: as julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, julle die eerstelingerf van julle oes na die priester bring.

2de FEESSEISOEN: PINKSTER.

[Hierdie fees het nie onderverdelings nie]
Lev 23:15-16: Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweeg offergerf bring – sewe volle weke moet dit wees;
tot die dag na die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die Here bring.

3de FEESSEISOEN: LOOFHUTTEFEES.

a. Fees van die basuin: Lev 23:24 Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n geskenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige vierdag.
b. Die versoeningsfees: Lev 23:27 Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ‘n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul ver-ootmoedig en aan die Here ‘n vuuroffer bring
c. Die Loofhuttefees: Lev 23:34 Spreek met die kinders van Israel en sê: Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir die Here.
Volgens hierdie uiteensetting is die PAASFEES die eerste fees waaroor ons gaan gesels. Hierdie FEESSEISOEN word ook genoem die “Seisoen van Vrymaking en die Seisoen van Vreugde.” Albei hierdie benaminge hou natuurlik verband met die Hebreërs se verlossing uit Egipte gedurende die maand Nisan. Dis baie belangrik dat jy Ex. 12:1-14, 43-48 lees.Kom ons let nou op die instruksies wat God daardie eerste PAASFEES of PASGA aan die Hebreërs gegee het toe Hy hulle uit die slawerny van Egipte gelei het.

1. Elke man moes vir sy huisgesin ‘n lam neem op die 10de van die maand Nisan. Dit moes ‘n lam wees sonder gebrek. [Ex 12:3-5]
2. Hierdie lam moes vir 5 dae bewaar word waartydens daar seker gemaak is dat hy sonder gebrek was – hy moes deeglik ondersoek word. [Ex 12:6]
3. Op die 14 de Nisan moes hierdie lam by die deurpos geslag word: verkieslik om 3 nm sodat dit teen 6 nm [die aanvang van die 15 de] geëet was [Ex 12:6]
4. Hierdie bloed moes opgevang word by die deurpos en die bloed moes gestryk word aan die bo-pos en die twee sy-poste van die deur. M.a.w. die hele ingang tot die huis moes bedek wees met die bloed van die lam [Ex. 12:7]
5. Die huisgesin moes dan deur die deurpos gaan binne-in die huis, waar hulle beskerm was teen die doodsengel wat deur die land sou trek. Wanneer die doodsengel die bloed sien, sal hy daar VERBYGAAN [PASS-OVER] [Ex 12:13]
6. Die hele lam moes gebraai en geëet word: niks mag oorgebly het vir die volgende dag nie [Ex 12:8-10]
7. In die voorbereiding van die lam, mag geen van sy bene gebreek word nie [Ex 12:46] Om ‘n lam te kon braai volgens hierdie voorskrifte, was dit nodig dat die lam aan ‘n spit geplaas word sodat die liggaam oopgesprei kon wees. Dit spit sou noodwendig in die vorm van ‘n kruis wees.
8. Geen onbesnede persoon kon aan die pasga deelneem nie. [Ex 12:48]. Besnyding was die uiterlike teken dat hierdie persoon in God se verbond is – ‘n bloedverbond. Hy was nou ook geregtig op die voordele van die verbond.

‘n Laaste gedagte hier is dat die PAASFEES ook ‘n tyd was van groot vreugde en aanbidding en lof aan God. Die Leviete het die feesgangers gelei om die psalms van Dawid te sing [bv. Psl 113 tot Psl 118] Baie musiekinstrumente is gebruik: trompette, harpe, fluite, tamboeryne, simbale.

Nou kom ons by ‘n mees wonderlike aspek van hierdie fees, nl. HOE DAT JESUS DIT IN DIE FYNSTE BESONDERHEDE VERVUL HET AS DIE VLEKLOSE LAM VAN GOD! Johannes het uitgeroep toe hy Jesus sien: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! [Joh 1:29]

Kom ons hanteer dit weer in nommer orde.

1. Op die 9de Nisan het Jesus na Betanië gegaan [Joh 12:1] en Jerusalem binnegegaan op die 10de Nisan. [Joh:12-13]

2. Die godsdienstige leiers van Israel het 5 dae lank vir Jesus as’t ware “ondersoek” deur vrae en kruisvrae, en uiteindlik het die goewerneur Pontius Pilatus die volgende oor Jesus gesê: … sodat julle kan weet dat ek in Hom geen skuld vind nie [Joh 19:4] Lees ook Matt 21:23-27 en Matt 23.

3. Jesus Christus was gekruisig op 14 Nisan. Hy is om 9 vm aan die kruis genael en het die middag om 3 uur gesterf. [Mark 15:25]
‘n Interessante feit is hier dat die Joodse geskiedskrywer van die 1 ste eeu, Josephus, geskryf het dat daar ongeveer 256,500 lammers in Jerusalem geslag was die jaar toe Jesus gekruisig was. Omdat daar so baie lammers was, was dit nodig vir die Jode om reeds 9vm te begin om hulle voor te berei vir slagting op die 14de Nisan. Toe was hulle geslag om 3 nm sodat die pasga voltooi kan wees VOOR 6nm, wanneer die nuwe dag sou in aanvang neem.

4 en 5: Die bloed van die dier wat gevloei het en aan die deurposte en koesyn gesmeer was, kon slegs die volk se SONDE BEDEK en red van ‘n fisiese dood. Die Bloed van Jesus NEEM DIE SONDE HEELTEMAL WEG en red van die geestelike dood.

1 Pet 1:18-21: … omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare Bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewerk en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.

6. Jesus het Homself TOTAAL oorgegee om vernietig te word deur die vure van oordeel van God toe Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het.

7. Gewoonlik word ‘n gekruisigde se bene net onder die knieë gebreek met ‘n yster staaf om die dood te bespoedig wat voor 6 nm moes plaasvind, sodat die “lyk” van die kruis afgehaal kon word, anders sou daar, volgens die Joodse geloof ‘n vloek op die land kom. Maar nie van Jesus se bene was gebreek nie. Joh 19:31-33; En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was – want die dag van daardie sabbat was groot – het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.
Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met Hom gekruisig was; maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy al dood was, het hulle Sy bene nie gebreek nie.

Let ook op dat Jesus aan die kruis “oopgespalk” was net soos die paaslam op die spit.

Toe die tyd genader het dat Jesus moes sterf, het Hy opsetlik Sy program en persoonlike aktiwiteite gereël rondom die gebeurtenisse wat geasossieer word met die uitkies, voorbereiding en slagting van die paaslam. Op hierdie wyse sou die Joodse mense daartoe instaat wees om te verstaan WIE HY WAS: hulle Messias. Jesus was bestem om gekruisig te word in die presiese maand, op die presiese dag en uur waarop die Jode die paaslammers hanteer het vir bykans 1,500 jaar tydens hulle PASGA. Vir my persoonlik ‘n heerlike Goddellike Wonderwerk! Lees Jes 53

Ons behandel elke fees onder VIER opskrifte:

1. GESKIEDENIS [hoe die feeste oorspronklik deur die Here ingestel was en deur die Jode gevier was/word]
2. PROFETIES [hoe Jesus elke keer die vervulling van die verskeie feeste was/is
3. PERSOONLIK [hoe die geestelike waarhede in die feeste in elke gelowige se lewe moet toegepas word.]
4. RESTORASIE [hoe die Here oor die jare hierdie geestelike waarhede ook aan die Kerk, Sy Liggaam, herstel het.]

Wat sê PAASFEES vir my PERSOONLIK as ‘n gelowige? Die Bybel sê dat ALMAL gesondig het en dat die straf vir die sonde, die DOOD is [Rom 3:23 en 6:23]. Net soos met die Hebreërs in Egipte, kom die doodsengel ook aan ons deur klop, en as daar een ding is wat die meeste mense in gemeen het is dit VREES vir die dood – selfs God se kinders!

Satan hou die mens gevange met hierdie vrees vir die dood. Dan het die mense aan die anderkant ook weer ‘n VREES VIR GOD [en nou bedoel ek nie die diepe eerbied en respek wat elke mens teenoor Sy Heilige Skepper behoort te hê nie], Nee, die mens is bang vir God, want ons weet dat ons sondaars is en dit het ons van God verwyder. Hy het dus die volste reg om ons te straf, daarom probeer ons Hom liewer ontduik. Ons kruip weg agter godsdiens, besigheid, sukses, materialisme, beroemdheid – ag, baie ou dingetjies. Solank ons maar net ons gemoed kan besig hou en nie met God moet rekening hou nie. Tog he ons GEEN VREDE nie! [Jes 48:2]

Maar, God se Liefde vir die mens is onbegryplik! Ons verdien tog niks meer as die dood nie, maar Hy het vir ons ‘n uitweg gemaak deur die Bloed van Jesus Christus wat REINIG van alle sonde [1 Joh 1:7]

Soos die Hebreërs van ouds die bloed van die paaslam aan die koesyne van hulle deure moes smeer, en daaragter vry kon wees van die doodsengel, so kan ons die Bloed van Jesus aan ons harte wend en vry wees van die dood. Ons vrees vir die dood is nie meer nodig nie, want deur Sy Opstanding uit die dode het Jesus die mag daarvan verbreek, vir ons. [1 Kor 15:51-57] Dieselfde geld ook t.o.v. ons VREES VIR GOD. Ons word met Hom versoen en hoef nie langer weg te kruip nie! Dit gebeur wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem as die Lam van God wat gesterf het vir ons sondes. Hy is ons onskuldige plaasvervangende offer. God aanvaar Jesus se sterwe IN ONS PLEK. Jesus het in ons plek gesterwe. [Ef 2:13, Rom 8:1, Joh 5:24]

Watter wonderlike, bemoedigende Skrif! As ons dus Jesus Christus aanneem as ons Paaslam, ontvang ons VREDE met God. Onthou jy ons het reeds gesê dat God Sy volk wou leer dat deur die hou van die PASGA hulle VREDE met God kon hê? Presies dieselfde geld vir Sy Kinders van vandag: Jesus Christus bring vir ons VREDE MET GOD. [Rom 5:1,8 en 9] So is hierdie dan die eerste ontmoeting wat plaasvind tussen ‘n mens en God, wanneer die mens Jesus Christus aanneem as Sy Verlosser. Nou kry die mens VREDE met God en hierin lê die simboliek van die PAASFEES. Ons het in Ex 12:48 gelees dat geen persoon aan die pasga mag deel neem sonder dat hy besny was nie: maar geen onbesnedene mag daarvan eet nie. Die besnydenis was die uiterlike teken van die verbondsvolk van God, nl. Israel. Daarsonder was ‘n vreemdeling nie in die verbond nie, en kon hy nie die seëninge van die verbond deelagtig word nie.

Tog lees ons dat God eintlik ‘n baie intiemer iets van Sy volk verlang het, nl. ‘n BESNYDE HART. [Deut 10:16, Jer 4:4] Jesus noem hierdie “besnydenis van die hart” die wedergeboorte. [Joh 3:1-7] Dit gebeur wanneer ons Jesus Christus aanneem as ons Verlosser: ons word WEERGEBORE. Nou kroon ons Hom as die Here [Heerser] van ons lewens en deur Sy Heilige Gees kom woon Hy in ons, verander ons en word ons NUUT in Jesus Christus. Die fisiese besnydenis is dus slegs ‘n simbool van die ware geestelike besnydenis. Jy kan gerus die volgende tekste naslaan en sien hoe Paulus keer op keer die fisiese en geestelike besnydenis met mekaar vergelyk en die nutteloosheid van die oue teenoor die noodsaaklikheid van die nuwe stel. Lees [Filip 3:3, Rom 2:28-29, Gal 6:15 en 2 Kor 55:17]

Laat ons ten slotte vlugtig kyk na die RESTORASIE aspek van die PAASFEES. Hierdie RESTORASIE [herstel] – SEISOENE van die Here was magtige bewegings deur God se Heilige Gees dwarsoor die wêreld in Sy Liggaam, die Kerk om sekere WAARHEDE wat verlore gegaan het vanaf die Handelinge – kerk tot dan, aan die kerk te herstel.

DIE FEES VAN DIE ONGESUURDE BRODE
Die PAASFEES is die eerste fees van die FEESSEISOEN VAN DIE PASGA. Tydens hierdie fees, toe duisende Hebreërs opgegaan het na Jerusalem , is die Ewige Paaslam, Jesus Christus, vir die ganse mensdom ge-offer en het Hy die reg om Kind van God te wees vir elkeen wat Hom aanneem, bewerkstellig [Joh 1:12]. Hy was vlekkeloos, net soos die paaslam van die Joodse paasfees.

As jy Jesus Christus aanneem as jou PAASLAM verklaar God dat jy “onskuldig” en “geregverdig” is. [2 Kor 5:21]

Ons het VREDE met God! Ons is GEREGVERDIG in Jesus Christus! Is dit nie voorwaar GOEIE NUUS nie? Maar God vil vir ons NOG MEER as dit doen. Hy is geinteresseerd in hoe ons vorder: Hy verlang om ons te verander na die Beeld en Karakter van Jesus Christus, en Hy wil NOU daarmee begin! Om dieselfde rede het God die volgende twee FEESTE VAN DIE HERE nl. DIE FEES VAN DIE ONGESUURDE BRODE EN DIE FEES VAN DIE EERSTELINGE aan die Hebreërs gegee.

Die res volg binnekort

736total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie