The God Who Sees

Die vermenging van die Christelike kerk en die Heidendom


Die vermenging van die Christelike kerk en die Heidendom

[Hierdie artikel is geneem uit Dr. James van Zyl se Maandblad.]

Stanger Christelike Sentrum
Geloof in die Woord Bedieninge

Posbus 112, Stanger, 4450, Natal, Suid-Afrika

As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. “Pas op wat julle hoor”. (Luk 4:23-24).

Ek glo dat dit veral in ons tyd is om te hoor en op te let wat ons hoor, want ons lewe in die Eindtye en misleidings en waarskuwings is volop. In die voorafgemelde teks maan Jesus Christus Self vir ons om te let op wat ons hoor.

Aan die begin van die Charismatiese beweging het die Here geweldige openbarings gegee aan Sy Liggaam en veral die dwaalleer van die Rooms Katolieke Kerk is belig. Die band “The Catholic Church” deur Dr. E. Wilson was wyd versprei en ywerige Christene het bekend geword met wanleerstellings en praktyke wat die Ware Kerk van Jesus Christus besoedel het. Ek glo hierdie “openbaring van kennis” en die honger in die Christene se harte op daardie stadium juis na kennis, was Heilige Gees geinspireerd, sodat Kinders van God sou waak teen misleiding.

Maar met die jare het afkoeling plaasgevind en vandag vind ons dat van hierdie Charismatiese kerke Jesus se waarskuwings oorboord gegooi het, en nie net in dieselfde juk trek as die Rooms Katolieke nie, maar selfs die Pous ophef as die “Prince of Peace” (Vredevors), ‘n titel wat aan Jesus en slegs Hom, toegesê word in die Bybel. (Jes 9:5) Daarom het ons dit goed gedink om weereens God se Kinders te waarsku met die woorde : Pasop wat julle hoor en dan opnuut kennis oor te dra en sodoende Christene tot besinning te bring sodat hulle nie met die anti-chris in dieselfde juk trek nie! (2 Kor 6)

Wegvalling van die Ware Evangelie is sekerlik een van die ontstellendste tekens van die Eindtye en dis besig om onder ons neus te gebeur! (1 Tim 4:1; 2 Tim 3:5)

Ons het die afgelope jaar of wat heelwat inligting deurgegee aan mense oor die anti-chris nl. Die Rooms Katolieke kerk (anti-chris in hierdie geval beteken : in die plek van, m.a.w. die Pous van Rome, stel hom in die plek van Christus). Dis vir ons baie belangrik dat Kinders van die Here hiervan Kennis sal dra, veral in die tyd waarin ons lewe, want juis nou, meer as ooit tevore, loop satan rond en kom voor as ‘n engel van die lig, en onkundige Christene word mislei. Om nou nog meer kennis aan ons lesers oor te dra i.v.m. die Rooms Katolieke sisteem en vorms van aanbidding gaan ons ‘n paar artikels plaas en ons glo dit gaan vir elkeen wat dit lees baie insiggewend wees.

Die Bybel gebruik die simbool “Vrou” om die Kerk aan te wys. Die ware kerk word vergelyk met die bruid, ‘n vrou sonder vlek of rimpel, heilig en sonder gebrek (Ef 5:25; Openb 19:7&8). Maar hierdie selfde simbool nl. “vrou” word ook gebruik om die besoedelde, gevalle, valse kerk aan te dui, maar nou word ander beskrywings gebruik. (Openb 17:1-6) So sien ons dat die Verborge godsdiens, die besoedelde, gevalle, valse kerk deur God Self genoem word die VERBORGENHEID (VAN) DIE GROOT BABILON. Die stad Babilon was in die land Sinear gebou (Gen 11:2) Hierdie landstreek was bekend as Babilonië. Die Eufraat en Tigrisriviere het hier gevloei en dit was ‘n uiters vrugbare deel van die aarde vir ryk oeste van alle soorte gewasse. Ons lees egter ook in die Bybel (Ex 23:29-30) dat ongediertes, wilde diere hier baie probleme geskep het en uit die aard van die saak sou ‘n man wat die mense suksesvol teen hierdie diere kon beskerm, hoë aansien en dankbaarheid geniet.

So ‘n man was Nimrod. Ons lees van hom in Gen 10:8-10. Nimrod het dus met groot sukses die mense wat na hom opgesien het vir beskerming groepe en in stede georganiseer sodat hy ‘n koninkryk ontwikkel het die eerste waarvan ons in die Bybel lees. As ons egter ‘n paar ander gedagtes bymekaar sit, kom ons agter dat Nimrod eintlik ‘n godlose en rebelleuse man was. Let op dat die Bybel in die voorafgaande tekste praat van hom as ‘n geweldenaar en ons lees in  ander geleerdes se geskrifte dat die naam Nimrod ontstaan het uit die woord Marad wat beteken : hy het gerebelleer. Daar word gemeen dat Nimrod, met hierdie bose geaardheid en motiewe die mense opgesweep het tot veragting van en rebellie teen God sodat hulle besluit het om die toring van Babel te bou : hulle wou mos tot aan die hemel ryk (Gen 11:4) Die Here het hieruit verwarring laat voortspruit – dis tog maar altyd die gevolg van rebellie!

Hou in gedagte dat hierdie sterk leier Nimrod, reeds in sy lewe deur sy volgelinge verafgod is, en na sy dood het feitlik die hele Babiloniese godsdiens om hom, sy vrou en sy seun ontwikkel, en dis dit wat die Bybel noem die VERBORGENHEID (VAN) DIE GROOT BABILON, DIE MOEDER VAN DIE HOERE

Na sy dood het sy vrou, Semiramis, verklaar dat hy toe die son god was. Toe sy later ‘n seun in die wêreld bring het sy hom Tammuz genoem en verklaar dat hy eintlik die reinkarnasie van Nimrod was. Semiramis het seker ook gehoor van die profesie dat ‘n Messias in die toekoms uit ‘n vrou gebore sou word. (Gen 3:15), want hierdie Waarheid was van die vroegste tye af bekend. Toe verklaar sy dat haar seun op ‘n bo-natuurlike wyse in haar skoot ontstaan het, en dat hy die beloofde verlosser was. Maar toe het die godsdiens so ontwikkel dat nie net die kind aanbid was nie, maar ook die moeder! (klink dit vir u bekend?)

Hierdie verborge (misterieuse) godsdiens van Babel was baie aangewys op simbole bv. Nimrod was die songod of Baal en hy is gesimboliseer met vuur. Daarom is kerse en ander rituele vure gebrand tot sy eer. Verder is simbole van die son, visse, bome, pilare en diere vir hom gebruik. Baie jare later beskryf Paulus die dwaasheid van die mens en dit pas die optrede van die mense van Babilon perfek. (Rom 1:21-26) Toe die Here ingegryp het, is die mense van Babilon oor die hele aarde verstrooi. (Gen 11:8), maar hulle het hulle moeder-en-kind-aanbidding en ander misterieuse godsdienssimbole met hulle saamgeneem.

Toe Rome ‘n wêreldryk geword het, het sy praktyke van al die godsdienste ingeneem van die heiden nasies wat sy verower het en by die magtige Romeinse ryk ingelyf het. Babilon was die oorspronklike bron waaruit al hierdie heiden godsdienste ontstaan het, en so het Rome tog maar eintlik die Babiloniese-godsdiens geerf, net in verskillende vorms. Dit was natuurlik tydens die bloei tydperk van die Romeinse Ryk dat die Ware Verlosser, Jesus Christus in Palestina gebore is, geleef het, gesterf het, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel. Vandaar het Hy die Heilige Gees en die NT Kerk het in glorie in Jerusalem ontstaan. Suiwer en opreg : lees maar weer die Bybelboek Handelinge om te sien hoe die Ware Kerk gegroei het, gefloreer het duisende gereddes is bygevoeg. God het Sy Woord met tekens en wonders bevestig en die Christene het die toe bekende wêreld aan die brand gesteek. Halleluja!.

Maar, korrupsie het nie uitgebly nie, want satan was steeds aan die werk. Die MENS het weer op die voorgrond getree en God se Voorskrifte vervang met MENSLIKE idees en metodes. Ons sien dat terwyl die skrywers van die Nuwe Testament hulle geskrifte gerig het, was die heidense praktyke alreeds besig om in die Christen-Kerk in te sluip. (2 Thes 2:7; Judas 3-4). Die vroeë Christene het geweier om enigiets te doen te hê met die heidense gebruike van Rome en hulle was gruwelik vervolg en gemartel tot die dood. Maar toe, in 313 n.C. het Keiser Konstantyn van Rome die Christen godsdiens as Staatsgodsdiens verklaar en die vervolging van die Christene het opgehou. Kerkleiers het hoë aansien geniet, en die Kerk het wêreld erkenning en mag ontvang, maar teen ‘n BAIE DUUR PRYS!

Kompromie is om elke hoe en draai gemaak met die heidendom. In stede daarvan dat die Kerk afgesonder was van die wêreld, het dit nou deel geword van die wêreld sisteem. Grootskaalse vermenging het plaasgevind tussen die heidendom en die Christendom, veral in Rome, en die eindproduk was die Rooms Katolieke Kerk soos ons dit vandag ken. Die volgende veranderde leerstellings is teweeggebring deur die insypeling van heidense gebruike in die Christen Kerk kort nadat dit tot stand gekom het. (Vandag is die meeste van hierdie gebruike deel van die Rooms Katolieke Kerk se dogmas en let op dat byvoegings tot onlangs toe weer gedoen is 1965 daar mag selfs daarna ook wees)

NIE EEN VAN HIERDIE LEERSTELLING HET ‘N SKRIFTUURLIKE GRONDSLAG NIE

607 n.C. Bonifasius iii word eerste Pous.
709 n.C. Die kus van Pous se voet.
786 n.C. Aanbidding van beelde en ander relikwee.
850 n.C. Begin van gebruik van “heilige water”.
995 n.C. Heilig verklaring van gestorwe kerklikes.
998 n.C. Vas op Vrydae en gedurende “Lent”
1079 n.C. Verpligte ongehude staan van priesters.
1090 n.C. Gebedskrale.
1184 n.C. Die Inkwisisie.
1190 n.C. Verkoop van aflaatbriewe vir kwytskelding van sondes.
1215 n.C. Transsubstantiasie.
1220 n.C. Aanbidding van nagmaalkoekie.
1229 n.C. Lees van Bybel verbied vir gewone kerklidmaat (die leek).
1414 n.C. Die neem van beker by nagmaal verbied vir gemeente.
1439 n.C. Uitvaardiging van die leer van vaevuur.
1508 n.C. Lied Ave Maria goedgekeur.
1534 n.C. Jesiute-orde gestig.
1545 n.C. Tradisie kry dieselfde gesag as die Bybel.
1546 n.C. Apokriewe boeke word ingesluit by die Bybel.
1854 n.C. Onbevlekte ontvangenis van Maria.
1864 n.C. Sillabus van foute uitgevaardig.
1870 n.C. Onfeilbaarheid van Pous verklaar.
1930 n.C. Openbare skole verdoem.
1950 n.C. Verklaring van hemelvaart van Maria uitgereik.
1965 n.C. Maria verklaar tot moeder van die Kerk.

856total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie