The God Who Sees

Gebede in die ou Testament


Gebede in die ou Testament

Hagar (Sara se slavin): “Yahweh, U is ‘n Elohim wat sien” (Gen 16)

Hou rekening met die feit dat Yahweh verder sien as wat ons sien en beter weet as wat ons weet  …

Abraham se slaaf: “Laat ek asseblief vandag ‘n vrou vir Isak ontmoet” (Gen 24)

Soek  Sy leiding in elke besluit  wat jy neem, groot of klein, want Hy is getrou …

Manoag: “Laat die man van Elohim tog weer ‘n keer na ons toe kom” (Rigt 13)

Moenie skroom om spesifieke leiding in spesiale omstandighede te vra nie …

Hanna: “As U aan my ‘n seun skenk, Yahweh, sal ek hom sy lewe lank aan U wy” (1 Sam 1)

Spreek jou diepste begeertes uit met ongeïnhibeerde smeking …

Salomo: “Ek is jonk en ek weet nie om uit of in te gaan nie – help my om tussen goed en kwaad te onderskei” (1 Kon 3)

Laat Yahweh jou tekortkominge aanvul en jou toerus vir die taak wat vir jou onmoontlik lyk …

Dawid: “Wie is ek, Yahweh, en wat is my huis, dat U my tot hiertoe gebring het?” (2 Sam 7)

Oppas dat jy nie so in jou nood opgesuig word dat jy die Vader se groot  genade uit die oog verloor nie …

Elia: “Antwoord my, Yahweh, dat hierdie volk kan weet dat U Elohim is en hulle harte tot U terugkeer (1 Kon 18)

Ter wille van Sy eer kan jy nooit te groot vra nie …

Hiskia: “Open u oë, Yahweh, neig u oor en luister hoe Sanherib die lewende Elohim smaad” (2 Kon 19)

Moenie dit  duld as jou hemelse Vader se eer aangetas word nie …

Asa: “Niemand kan soos U help tussen die magtige en die kragtelose nie” (2 Kron 14)

As jy oorweldig voel deur jou vyand se magtigheid en jou eie nietigheid, beroep jou op Hom wat groter en magtiger as almal is …

Josafat: “In ons is geen krag teen hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U” (2 Kron 20)

As  jy weet dat jy die einde van jou kragte bereik het, hoef jy nie aan Hom te twyfel nie …

Esra: “Ek voel te skaam en te verleë om my aangesig voor U op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog” (Esra 9)

Moenie dat jou sonde en jou skuldgevoelens jou van Yahweh af  wegdryf nie …

Nehemia: “Luister tog na my gebed wat ek dag en nag voor u aangesig bid, terwyl ek die sondes van my volk, myself en my familie bely wat ons teen U gedoen het (Neh 1)

Moenie die vernietigende gevolge van jou en jou mense se sonde onderskat nie …

Job: “Kyk, ek is te gering. Wat kan ek U antwoord? Ek lê my hand op my mond … Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.” (Job 40,42)

baseer jou gebede op wat jy self by Yahweh geleer het, nie wat ander jou vertel het nie …

Jeremia: O Yahweh, Verwagting van Israel! almal wat U verlaat, sal beskaamd staan … want hulle het die fontein van lewende water, verlaat” (Jer 17)

wees altyddeur bewus dat Yahweh jou enigste  ware hoop en jou enigste bron van ware lewe is …

Daniel: “Hoor asseblief; vergewe asseblief; sien asseblief ons nood raak … om U ontwil, my Elohim; want u Naam is oor u stad en u volk uitgeroep” (Dan 9)

Daar is krag in elke gebed wat staan op die eer en die Naam en die beloftes van Yahweh …

Jona: “Uit my benoudheid, toe my siel versmag het, het ek U aangeroep … en U het my stem gehoor” (Jona 2)

In jou heel donkerste tye kan jy die Naam van Yahweh aanroep – Hy sal jou stem hoor en uitkoms gee op die regte tyd …

516total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie