The God Who Sees

Hoe God in Wêreldgebeure ingryp


Hoe God in Wêreldgebeure ingryp

deur Dr. Roderick C. Meredith

Die Lewende Kerk van God

Miljoene Pinkster- en Evangelies­ge­sinde gelowiges ver­wag Jesus Christus se koms ter enige tyd. Hulle sien hoe wêreld­gebeure volgens die Bybelprofesieë vorm aan­neem en hulle wil “gereed” wees. “Jesus Christus kan vannag terugkom”, bulder die opge­werkte evangelis tydens sy tentbyeenkoms. “Jy beter nou jou hart vir die Here gee terwyl Hy jou roep. Jy sal nooit weer so ’n kans kry nie!” Die meeste van ons het seker al sulke praatjies gehoor – hetsy in persoon of oor die radio of tele­visie. In die World Magazine van 24 April 1999, skryf die outeur Andree Seu: “Ek ken ’n pastoor wat graag sê: ‘Jesus sal vandag terugkeer, want’, so verduidelik hy, ‘op watter dag Hy ook al kom, dit sal vandag wees’”.

Franklin Graham, seun van die welbekende prediker Billy Graham, is soos volg aangehaal: “Die kerke glo dat alles besig is om ’n krisispunt te bereik en dat God begin het om op te tree. Baie mense in die evangeliesgesinde gemeenskap glo dat Jesus Christus se wederkoms enige oomblik kan plaasvind – en ek is een van hulle” (Los Angeles Times, 31 Desember 1995). Dit was byna ’n dekade gelede. Baie kragtige Evangeliste bulder dekades reeds tydens tent­herlewings­byeenkomste: “Jesus Christus kan vannag terug­kom. Jy moet gereed wees om jou Skepper nou te ontmoet!”


Is dit waarskynlik dat die Jesus Christus van die Bybel vannag sal terugkeer? Vir die meeste mense in hierdie wêreld blyk die vooruitsig van God se ingryping nie ’n werklikheid te wees nie. Selfs tussen “gelowiges” bestaan daar groot onenigheid oor hoe en wanneer Christus sal terugkeer – en of Hy enigsins letterlik sal terugkeer.
Sal God skielik en geheimsinnig ingryp – heeltemal onver­wags? Of het die Almagtige ’n spesifieke reeks gebeure onthul wat diegene wat die Bybel ernstig opneem, sal inlig en waarsku? Is God reeds besig om in wêreldgebeure in te gryp?

Wat sê die Bybel werklik? U behoort te weet!

Eerstens is dit nodig om te vermeld dat God nie wispel­turig is nie. Die Skepper van die heelal beraam nie Sy planne om onwerklike, impulsiewe of tempera­mentele redes nie. God die Vader sal Jesus Christus na hierdie aarde toe terugstuur op ’n tydstip wanneer Sy Tweede Koms vir die ganse mensdom ’n verskil tussen lewe en dood sal maak. Predikers wat dwaaslik laat hoor: “vannag is die nag!” doen hul luisteraars ’n groot onguns aan. Die wederkoms van Jesus Christus is ’n baie ernstige saak. Dit mag selfs ’n kwessie van u eie oorlewing wees!

Die Bybel is die enigste bron van openbarende kennis omtrent Jesus Christus se wederkoms. Die meeste van die mensdom se idees en bespiegelinge omtrent Sy wederkoms is loutere onsin; op niks anders gebaseer as gissings en verwaandheid nie!

Die Onsigbare Skaakmeester

Vir die moderne wetenskaplike, sakeman of selfs teoloog wat die Bybel nie letterlik opneem nie, is die grootste struikel­blok in die begrip van God se profesieë, die versuiming om die besliste realiteit van die ware God – die Skeppergod soos onthul in die Bybel, te begryp. Hoe werk God se mag presies? Hoe bepaal God die lot van nasies?

Eerstens, die God wat in u Bybel onthul word, beskik oor die vermoë om algehele mag en algehele beheer oor nasies en individue uit te oefen. “Kyk, die nasies is soos ’n druppel aan die emmer, en soos ’n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op soos ’n stoffie! … Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ’n dun doek en sprei dit uit soos ’n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid” (Jesaja 40:15, 22-23).

Glo u dit? Versin Jesaja dit of maak hy gebruik van literêre vryhede in sy sienswyse van goddelike mag?

Die profeet Daniël beskryf hoe Nebukadnésar, koning van een van die merkwaardigste ryke van ouds, kranksinnig geword het en uit sy amp onthef is “… dat die lewendes kan erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil, en die nederige onder die mense daaroor aanstel” (Daniël 4:17). God bepaal wie oor die verskillende nasies sal regeer en plaas soms die eenvoudigste mense in daardie posisies.

Kan Amerikaners in hierdie skriftuur berusting vind na die byna gelykop en betwisbare presidensiële verkiesing van 2,000? Kan die Britte die leierskap van Eerste Minister, Tony Blair, in oënskou neem en God se hand daarin sien? In Junie 2001 het Italië sy 59ste regering sedert die Tweede Wêreldoorlog ingestel. Ander Europese nasies staar ook sosiale en politieke onrus in die gesig. In Mei 2002 het die Franse in ’n presidensiële aanloop tot die verkiesing gekies tussen ’n Gaullis en ’n man wat gereeld ’n neo-Fascis genoem word. Kry hierdie nasies die soort leiers wat hulle toekom, eerder as die behoorlike en wyse leiers wat hulle so desperaat benodig? Wie kan voorspel wat sal gebeur wanneer die huidige, verouderende pous te sterwe kom? Wie sal deur die kardinale verkies word om die skoene van hierdie baie konserwatiewe pous vol te staan; om ’n kerk te lei wat geskud is deur skandale van uitermatige seksuele onsedelikheid?

Die wêreld se huidige politieke stabiliteit is so stand­vastig soos ’n riet in die wind.

In die Hebreeuse Skrifture verduidelik Moses hoe God die verspreiding van nasies en volke van ouds beheer en gelei het. “Toe die Allerhoogste aan die nasies ’n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel” (Deuteronomium 32:8). Soos ’n skaakmeester skuif God volgens Sy wil konings, koninginne, kardinale en pionne rond om Sy doel te bereik. Hy lei verskeie groot nasies na dié plek op aarde waar Hy hulle wil hê, dan seën en vervloek Hy hulle met die weer, oorloë en vooruitgang na gelang van hoe hulle hulself aan Sy wil onderwerp (verwys Levitikus 26).

Eindtydse wêreldomstandighede

Die Bybel openbaar dat die mens se teologiese kennis geweldig sal toeneem net voor Christus se wederkoms. Dit sal ook ’n tyd wees waarin mense baie sal reis en grootskaalse immigrasie sal plaasvind: “En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit [die aarde] deursoek, en die kennis sal vermeerder” (Daniël 12:4).

Ten spyte van die mens se toenemende tegno­logiese kennis, sal sy kennis en vermoë in geestelike sake stagneer! Oor die afgelope 4,000 jaar het die mens se vermoë om met mekaar oor die weg te kom, geensins verbeter nie. Jesus sê: “En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees” (Mattheus 24:37).

Die Bybel onthul duidelik dat Noag se tyd deur uitgebreide sonde en geweld gekenmerk is: “Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was …. En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens My besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg” (Genesis 6:5, 13).

Die apostel Paulus is ook deur God geïnspireer om, deur middel van ’n toekomsblik, die eindtyd te beskryf as “swaar tye” – tye van groot materialisme, morele agteruitgang en ’n valse spiritualiteit wat die mag van die ware God van die Bybel misken (2 Timotheus 3:1-5). Pas hierdie beskrywing dan nie by ons heden­daagse Westerse beskawing nie?

Nog ’n kenmerk van die algemene tyd wat Jesus se wederkoms voorafgaan, is die verskeie skrikwekkende oorloë en verskriklike vernietiging wat sal plaasvind (Mattheus 24:3-20). Jesus waarsku dat, indien Hy nie ingryp om die mens van sy dodelike weë te red nie, daar ’n besliste bedreiging van uitwissing van die mensdom sal wees: “Want dan sal daar groot verdruk­king wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (verse 21-22).

’n Blik op die toekoms

Oorweeg hierdie toekomsblik: ’n Verbysterde mensdom staar ’n angswekkende reeks krisisse in die gesig. Die wêreld se voorraad heilsame kos en water is aan die kwyn weens besoedeling wat die omgewing aftakel en globale ver­warming wat weerspatrone verander. Miljoene mense gaan gebuk onder ver­hongering en, uiteindelik, algehele honger­snood. Sommige streke gaan gebuk onder verskriklike winter­storms en geweldige oorstromings, terwyl ander streke verdor in droogte onder ’n skroeiende son! Hierdie weers­ontwrigting eis ’n skokkende finansiële tol en lei tot die bankrot­skap van talle versekeringsmaatskappye.

Massiewe aardbewings, vulkane wat nou en dan tot uitbarsting kom en insekplae dreineer internasionale en plaaslike bronne vir noodleniging verder. Etniese span­ning, werkloosheid en deurlopende stedelike mis­daad werp ’n doodskleed van onsekerheid oor eens vreed­same gemeen­skappe. Lewens word toenemend minder kosbaar. Buiten­dien, wat kos ’n paar koeëls of ’n mes dan nou eintlik?

Die gruwels van die aanvalle op 11 September 2001 herinner ons dat die toenemende vlaag terroris­me alle bogenoemde probleme grootliks sal vererger!

Verpletterende siekte-epidemies sal miljoene mense teister! Namate die klimaat verwarm, sal uitheemse siektes, wat voorheen net tot die trope van Derdewêreldse lande beperk was, noordwaarts versprei deur sekere spesies siektedraende muskiete en ander insekte. Weerstandbiedende, besmetlike, bakteriële infeksies broei maklik in hospitale uit om die doeltreffendheid van antibiotikums en ander “wonder­middele” uit te wis. Bio-ingenieurswese – waardeur die mens voorsien word met oorplantingsorgane van bobbejane, varke en ander diere – help die gevaarlike mutasie van dodelike bakterieë en virusse aan. Gevolglik word die vorige vatbaar­heids­grens vir siektes tussen mens en dier oorskry. Jongmense, armes, bejaardes en hawelose mense sterf in groot getalle. Massa-begrafnisse is aan die orde van die dag.

“Nonsens!” sê u? U redeneer: “Dit sal nooit gebeur waar ék bly nie”. “Ongeoorloofde doemprofesieë”, be­weer u. “Buiten­dien, my regering en moderne tegno­logie sal my van sodanige probleme red”, hoop u.

O, werklik? Sal ons veiligheidsmagte, polisie, burgerlike beveiliging en gesondheidsdienste u onbe­paald isoleer teen sulke dreigende buite- en binne­landse terreur? Moenie daarop reken nie!

Die meeste Westerse regerings, insluitend die Verenigde State (asook Suid-Afrika), is opgesaal met snelgroeiende publieke skuld, wat werklik astronomiese afmetings aan­geneem het! In talle derdewêreldse lande is dit deesdae die prioriteit om geld te bestee op wapens en nie op gesondheid­sorg of pensioene nie.

Neem kennis indien u ’n Amerikaner, Kanadees, Brit, Australiër, Suid-Afrikaner of bewoner van een van die gemaksugtige, welaf Westerse moondhede is. Onver­ant­­woor­delike belasting­hantering op nasionale vlak voorspel ’n duidelike afname in toekomstige aansien en mag. Indien u land weens ’n afname in sy inkomste moet besnoei, wat sal die uitwerking daarvan op u as individu wees? Is die toekoms, figuurlik gesproke, werklik so skoon en helder soos die blou lug, of is daar broeiende storms op die horison?

’n Donker prentjie

Dink na oor die volgende nuusberigte:

Dr. Abdul Wahab Achakzai is ’n mediese beampte aan die Burgerlike Hospitaal in Chaman – ’n arm en stowwerige Pakistanse basaar­dorpie. Tussen 700 en 800 kinders en volwassenes stroom daagliks na sy vuil nedersetting naby die Afghaanse grens vir die be­han­deling van siektes wat strek van malaria tot tuberkulose.

“‘Die regering betaal ons 120 rupees’ – minder as $4 (of sowat R40), vertel Achakzai een middag aan ’n besoeker terwyl hy ’n bewende vyfjarige meisie onder­soek wat vermoedelik deur ’n vivax malaria-draende muskiet gesteek is. Minder as $4. Dit is nie per pasiënt nie! Dit is die hospitaal se daaglikse subsidie, vertel Achakzai” (Los Angeles Times, 3 Desember 1995). Kan so ’n afname in die openbare gesondheidsorgstelsel van u land plaasvind? Op talle plekke is die besnoeiing in gesondheidsorg vir die armes, jongeres en bejaardes reeds vir jare al ’n realiteit.

Namate siektes versprei en lank-gekoesterde ge­meen­­­skaps­norme te gronde gaan, word baie mense wanhopig en toon selfs selfmoordneigings. Gedurende die laaste dekade het 300,000 Amerikaners selfmoord gepleeg, net soveel soos wat in die Tweede Wêreld­oorlog in skermutselings gesterf het. “Amerika is in die greep van ’n grootliks onkenbare selfmoord-epidemie, aangesien selfmoord tans die agtste grootste oorsaak van dood in die Verenigde State geword het, en die derde grootste oorsaak van sterfte onder adolessente. Alle Amerikaners erken dat hul land deurspek is met gewelddadige misdaad, maar min van hulle weet dat 50 persent meer Amerikaners hulself om die lewe bring as wat vermoor word” (San Diego Union-Tribune, 11 Januarie 2002).

Ook Amerikaanse tronke is vol bewyse dat hul same­lewing nie is wat dit veronderstel is om te wees nie. “Die Verenigde State het onlangs die twyfelagtige eer te beurt geval om met die grootste tronk- en gevangenis­gemeenskap op aarde te spog. Amerika het hierdie mylpaal bereik deur ’n finansieel-gestroopte Rusland, wat vir lank die enigste mededinger in massa­gevangen­skap was, verby te steek. Dit het gebeur nadat Rusland onlangs duisende gevangenes vrygelaat het in ’n poging om geld te bespaar”, skryf Sasha Abramsky, skrywer van Hard Time Blues. “Ongeveer twee­miljoen Amerikaners dien tans tyd in gevangenisse uit …. Per honderdduisend inwoners het die Verenigde State ’n gevangene-verhouding van meer as vyf keer dié van Engeland, ses keer dié van Kanada en sewe keer dié van Duitsland”.

Selfs die stygende temperatuur kondig ernstige krisisse aan. Klimaatsveranderinge beïnvloed die groot uitge­strekt­heid van Antarktika se reuse ysbanke. Een so ’n ysbank, wat volgens wetenskaplikes op 12,000 jaar oud beraam word, het in Maart 2002, weens een van die warmste somers daar aangeteken, meegegee. “Dit is ’n grootse gebeurtenis” sê geoloog Christina Hulbe. “Hierdie ysbank het talle klimaatskommelings oor baie duisende jare weerstaan. Nou is dit weg”. Die ineengestorte area van 1046 kilometer wyd het ’n oppervlak van 3240 vierkante kilometer gehad, omtrent die grootte van Rhode Eiland. “Wetenskaplikes het beweer dat daar ook ’n 50-jaar lange verwarmings­neiging aan die skiereiland is, wat beskou word as ’n sensitiewe, vroeë aanduiding van wêreldwye klimaats­verandering” (San Diego Union-Tribune, 20 Maart 2002).

Namate temperature wêreldwyd styg, sal droogte selfs erger beproewinge oor die mensdom bring. Weten­skaplikes beraam nou dat, teen die jaar 2025, een uit elke drie mense nie toegang tot genoegsame water sal hê nie en dat tradisionele landbou nie in staat sal wees om die wêreld­bevolking te voed nie. Tans “affek­teer waterskaarste nagenoeg 450 miljoen mense in 29 lande en spanning weens waterregte in Asië en Afrika kan in ernstige botsings ontaard indien regerings nie nuwe metodes vind om bestaande hulpbronne meer effektief te gebruik nie”, aldus ’n verslag wat deur die Wêreld Waterforum in Augustus 2001 uitgereik is. “As bron van konflik, kan water die nuwe olie word”, het Duitse Kroonprins Willem-Alexander, voorsitter van die forum gesê.

“Ten spyte van uitvindings wat die koste van waterbehandeling verlaag het, het meer as ’n biljoen mense steeds ’n tekort aan skoon drinkwater … Lande­like landbou­gebiede word die ergste geraak … ’n kombinasie van globale verwarming, vermorsings­gewoontes en besoedeling beteken dat belangrike riviere, waarop miljoene mense tradisioneel hul hoop geplaas het, nou vir ’n gedeelte van die jaar droog is. Die Geel Rivier in China, die Nyl in Afrika en die Indus en Ganges in die suide van Asië bereik nie altyd die see gedurende die droë seisoen nie en veroorsaak dat boere swaarkry…. Daar is nie genoeg beskikbare water om genoegsame voedsel te produseer nie” (Los Angeles Times, 14 Augustus 2001).

Hongersnood en siekte

Miljoene mense kan as gevolg daarvan van honger omkom. “Veertig van die wêreld se armste lande sal waarskynlik grootskaalse afname in hul vermoë om voedsel te produseer, bespeur – afnames van tot 25 persent … met 450 miljoen wangevoede mense” (Los Angeles Times, 11 Julie 2001).

Ook die Verenigde State word geweldig hierdeur geraak. “Byna ’n derde van die Verenigde State word deur droogte geteister en volgens kenners dreig sekere gebiede om hierdie somer die ergste waterskaarste in jare te ervaar. ‘Hierdie is ’n sluimerende reus’, het klimatoloog Mark Svoboda, verbonde aan die National Drought Mitigation Center in Linkoln, Nebraska gesê. ‘Die gevolge daarvan moet nog kom’”. Sedert die lente van 2002 het New York se opgaardamme tot 48 persent in kapasiteit gedaal en ander gemeenskappe regdeur die VSA ondervind tekorte en staar verpligte water­beperkings gedurende die somer in die gesig.

Daarbenewens is die water wat ons wel het, moontlik giftig. “Drie dekades na die Wet op Skoon Water, glo ’n toenemende getal omgewingswetenskaplikes dat tradi­sio­nele besorgdheid oor waterbesoedeling nie verrei­kend genoeg sal wees nie. Hulle voorsien ’n potensiële bedreiging wat, weens die alomteen­woordige gebruik en aanwesigheid van chemikalieë wat met medikasie en die alledaagse lewe verband hou, kop uitsteek. Hierdie samestellings, van antibiotikums tot kafeïen, dring die omgewing en watervoorraad in – met onbekende gevolge” (San Diego Union-Tribune, 20 Maart 2002). Sommige gevolge is egter bekend. In Engeland byvoorbeeld, word die skerp afname in menslike spermtelling gekoppel aan besoedeling in die Teemsrivier. In Duitsland, waar riool-aflope verantwoor­delik is vir ten minste die helfte van die water in talle kleiner riviere, het navorsers merkbare hoeveelhede antistuipgif, anti-inflammatoriese en ander soorte medikasie in die watertoevoer bespeur. Navorsers in Kansas het spoor­elemente van nonylphenol in hul water opgespoor – hierdie algemene bestanddeel in seep word verbind met kanker, onvrugbaarheid en fisiese gebreke.

VIGS – Verworwe Immuniteitsgebrek Sindroom – sal moontlik nie meer die nuushooftrekke haal soos in vorige jare die geval was nie, maar dit het nie verdwyn nie! Die Sentra vir Siektebeheer het in Februarie 2002 berig dat soveel as ’n miljoen Amerikaners vermoedelik met die HIV-virus saamleef, waarvan baie onbehandeld gelaat word. Terwyl minder Amerikaners jaarliks weens VIGS sterf, danksy duur nuwe behandelings wat ’n “mengeldrankie” van verskeie medisynes behels, het die getal nuwe infeksies bestendig op nagenoeg 40,000 oor die afgelope paar jaar gebly (Los Angeles Times, 26 Februarie 2002).

Die virus is onder geen omstandighede – of selfs hoofsaaklik – ’n Amerikaanse probleem nie. Oos-Europa en die voormalige Sowjet Unie toon tans die grootste toename wêreldwyd in die tempo waarteen die HIV-virus versprei, met ’n getal HIV-positiewe mense wat tydens die afgelope drie jaar vyftienvoudig in Rusland toegeneem het – aldus ’n November 2001 Verenigde Nasies verslag. Die Ukraïne het die hoogste infeksiekoers in Oos-Europa, waar ten minste een persent van die bevolking met die virus besmet is.

In sommige Afrika-lande is die besmettingsyfer baie erger. Die verwagting is dat verskeie lande suid van die Sahara 20 persent van hul bruto binnelandse produk teen 2020 kwyt sal wees as gevolg van VIGS. In Swaziland en Botswana is ’n derde van alle volwas­senes HIV-positief! Regoor die Afrika-vasteland leef meer as 28 miljoen mense met die HIV-virus (Los Angeles Times, 29 November 2001).

Wêreldwyd het sowat vyfmiljoen mense, waaronder 800,000 kinders, in 2001 met die VIGS-virus besmet geraak. Dit het die totale aantal mense wat HIV het, op 40 miljoen te staan gebring. Meer as 22 miljoen mense het oor die afgelope 20 jaar weens VIGS omgekom – 3 miljoen daarvan gedu­rende 2001. VIGS is tans wêreld­wyd die vierde grootste oorsaak van lewensverlies.

Die Bybel openbaar hierdie neigings duidelik

Jesus Christus het voorspel dat daar kort voor Sy wederkoms hongersnood, voedselgebrek en pessiektes (siekte-epidemies) sal wees. Tans sien ons slegs maar die begin van hierdie rampe wat sal uitkring totdat dit ’n geweldige uitwerking op ons ganse lewenswyse sal hê! Christus het spesifiek geprofeteer dat ons tyd soos dié van Noag sal wees (Mattheus 24:37-39). Die tyd van Noag is geken aan “boosheid” en was vol “geweld” (Genesis 6:5, 13).

Is die Verenigde State besig om veld te wen teen misdaad? “Vir al die bemoedigende nuus wat sommige onlangse misdaadstatistieke getoon het, is daar ’n donker keersy. Terwyl die misdaadsyfer by volwas­senes afneem, skiet dit die hoogte in wat tieners behels….Die misdaadkoers onder jeugdiges tussen 14 en 17 jaar het met 16 persent toegeneem, die ouderdomsgroep wat dié van 18- tot 24-jariges in die vroeë 90’s verbygesteek het as die mees vatbare groep vir misdaad. Dit is presies húlle wat in die volgende dekade sal opgang maak en tot krag sal kom … ‘Hierdie is die stilte voor die storm. So lank soos ons onsself om die bos lei deur te glo dat ons die stryd teen misdaad wen, sal ons blind wees vir die bloedbad van tienergeweld wat in die toekoms op die horison lê en loer’. … Byna alle faktore wat bydraend is tot jeugmisdaad, naamlik enkelouer-huishoudings, kinder­mis­handeling en die verval en agteruitgang in veral stadskole, ens. neem toe en word al erger. Terselfder­tyd toon regerings al minder, en nie meer nie, belang­stelling in die spandering van geld om die kringloop van armoede en misdaad te beëindig” (Time, 15 Januarie 1996, bl. 52). Kriminoloë waarsku dat die volgende geslag moontlik “superplunderaars” kan word, sonder ’n bewustheid van goed en kwaad – hulle wat nooit gelief­koos, gekoester en opbouend gedissiplineer is nie.

Terselfdertyd, tot die afkeur van baie konserwatiewe, tradisionele gemeenskappe in ander wêrelddele, word Hollywood en sy nabootsers ongelooflik ryk in hulle ver­koop van morele verval deur middel van geweld­dadige, seksbelaaide video’s en laserskywe. Sodanige korrupte invloed word toenemend bestempel as ’n sosiale euwel wat weerhou behoort te word – tog hang die jeug en al hoe meer volwassenes in die Westerse wêreld dit ywerig aan! In ’n artikel in die USA Today van 15 Maart 2002, berig Kim Painter dat navorsing aandui dat soveel as 21 persent van seuns en 19 persent van meisies erken dat hulle reeds geslags­gemeenskap op die ouderdom van 14 gehad het! Navorsers in Washington DC het onlangs ’n program ontwerp om seksuele bedrywighede op ’n vroeë ouderdom te voor­kom. Die program is ontwerp met graad sewes as teiken­groep, maar na ’n loodsveldtog is besluit om liewers op die graad vyf-leerlinge te fokus – omdat te veel graad sewes reeds geslagsgemeenskap gehad het!

Tog is al hierdie probleme slegs die begin van die verhaal. Die wêreld staar deurentyd ’n toename in kernkrag op astronomiese skaal in die gesig. Terwyl u dalk verheug mag wees jeens die verbrokkeling van die Sowjet Unie, loop die enorme hoeveelheid wapens waaroor hulle beskik het – insluitend kernwapens – nou die gevaar om teen die hoogste aanbod van die hand gesit te word! Militante Islam bring honderde miljoene mense in opstand teen die Westerse demokrasieë, selfs terwyl die Verenigde State se militêre mag tot sy uiterste beproef word in die “oorlog teen terrorisme”. Daar word skaars opgemerk dat die VSA pas, te midde van ’n onlangse militêre opbou van militêre mag, ook sy dekade-oue “twee front”-strategie, waardeur die nasie voorbereid was om ’n gelyktydige oorlog in byvoorbeeld die Mediterreense Streek sowel as die Stille Oseaan te voer, laat vaar het. Hierdie strategie mag ’n voorspelling van doodsgevaar in die afsienbare toekoms, namate die VSA se vyande toeneem, inhou.

Moenie vergeet van die wêreld-veranderende ge­volge van ’n herrese Europa nie! Verenig deur ’n enkel-geldeenheid sedert Januarie 2002, naamlik die Euro, is die Europese nasies al hoe gretiger om wêreld­wyd in te gryp waar hulle van mening is die VSA misluk, hetsy dit in die “oorlog teen terreur”, of in die Midde-Ooste is.

Met ’n kombinasie van al hierdie tendense word ’n vreesaanjaende toekomsblik uitgespel! Wat gaan aan? Vir diegene wat studeer het, wyd gereis het en die inge­wikkeldheid van hierdie aangeleenthede verstaan, dien dit as bewys dat ons in “swaar tye” leef. Wêreldgebeure neem vorm aan soos in Bybelprofesieë beskryf word! Die winde van verandering is aan die kom, maar miskien nie op ’n wyse wat baie mense gedink het dit sal wees nie.

Hulle is uiteengedryf!

Dit is nie vir God nodig om die weervoorspelling dop te hou nie. Hy besluit of die volgende dag ’n wolklose dag sal wees, aldan nie. Jesus Christus sê God “laat [dit] reën op regverdiges en onregverdiges” (Mattheus 5:45). Soms weer­hou God reën of stuur Hy te veel reën om mense lesse te leer!

In sy sendbrief beskryf Jakobus hoe die profeet Elia “ernstig gebid [het] dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande nie gereën nie; en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit” (5:17-18).

God beskik dus oor die mag om aan ’n land water te gee of dit te laat uitdroog. Dieselfde geld vir die wind, koue, orkane en wolke. Hy gebruik per geleentheid hierdie mag om in te gryp in mensegebeure: “Deur die oostewind verbreek U die skepe van Tarsis” (Psalm 48:8).

Verskeie van die groot wendinge in die Engels­sprekende nasies se geskiedenis is deur God se ingryping in die weer gedurende skermutselings bepaal. Hierdie suksesvolle ingrypings het die godsdiens­vryheid, vooruitgang en mag wat die Anglo-Saksies-Keltiese magte van die VSA, Kanada, Australië, Nieu-Seeland en die Verenigde Koninkryk steeds geniet, moontlik gemaak.

In 1586-87, is Katolieke oorheersing van die troon van Engeland onmoontlik gemaak deur die teregstelling van Maria, die Koningin van die Skotte. In die daarop­volgende jaar het Spanje se Koning Philip die Tweede, sy “onoor­winlike” vloot van 124 skepe teen Engeland ingespan in ’n poging om Katolieke beheer te herstel. Hoewel die Engelse vlootmag met hand en tand geveg het, het hulle uiteindelik hul kruitvoorraad uitgeput! Op daardie kritieke tydstip het ’n ongekende stormsterkte wind opgekom en talle van die swaargewapende aan­komende Spaanse oorlogsreuse na hul ondergang gestuur. Die verweerde skepe wat na Spanje terug­gedobber het, was so beskadig dat baie van hulle nooit weer gebruik kon word nie.

In haar viering van die Spaanse nederlaag, het Koningin Elisabet ’n silwer medalje met die inskripsie: “God blew and they were scattered” (God het geblaas, en hulle is uiteengedryf), uitgereik. Sy het geweet wie daardie winde beheer het op daardie kritieke uur in die geskiedenis van haar mense!

’n Wonderbaarlike ontkoming

In 1940 het Hitler se magte Frankryk en die laag­lande vinnig binnegeval. Hulle het 330,000 uithaler Britse troepe afgesny en is daardeur gedwing om terug te val met hul rûe teen die Engelse kanaal by die hawe van die kusdorp, Dunkirk. Indien die Britte hierdie weermag verloor het, kon hulle min hoop hê om die Nazi-massas wat daarop uit was om hulle te oorwin, terug te dryf. Die boodskap het regoor Brittanje versprei: “Winnie [Churchill] het bote nodig”. Hoewel die Engelse kanaal normaalweg stormagtig en verraderlik is, is honderde skepe, seiljagte en kleiner bote – enigiets wat kon beweeg terwyl dit dryf – gestuur om ten minste ’n gedeelte van die weermag te red. Die situasie het egter beroerd gelyk. Verbasend genoeg, het slegte weer op die vasteland ’n groot deel van die Duitse lugmag daar gestrand gelaat. Maar in plaas van die gewoonlik woeste en onvoorspelbare kanaal, gevaarlik vir klein vaartuie, was dié kanaal byna so kalm soos badwater! Mense wat hul lewe lank al aan die kus daarvan gewoon het, het dit nog nooit so kalm gesien nie. Winnie se saamgeflanste oorlogsvloot van skeepswrakstukke en opdrifsels het bykans 330,000 Britse troepe gered – die ruggraat van hul ganse weermag! Hitler was stomgeslaan. Die Nazi-generale het verbitterd onderlangs gemurmureer omdat hulle so ’n maklike prooi laat wegkom het. Die Britte was diep dankbaar en het dit “die wonder van die kalm seë” genoem.

Ek het vier jaar van my volwasse lewe in Brittanje deurgebring en met verskeie ouer mans gepraat wat persoonlik kennis gedra het van die Dunkirk reddings­operasie. Elkeen van hulle het ’n sekere glinstering of trane in hul oë gekry wanneer hulle daarvan praat. Almal van hulle het die dankbetuigings van die Britse volk aan God na hierdie gebeurtenis onthou. Sondag, 9 Junie 1940, is as Dag van Nasionale Danksegging vir God se redding by Dunkirk aangewys, en baie Engelse predikers vertel dat hul kerke daardie dag bankvas gevul was en sedertdien nog nooit weer so vol was nie.

Die vorige dag, 8 Junie, het die Londonse Daily Telegraph die artikel geplaas oor wat genoem is, “die wonderbaarlike ontkoming”, by Dunkirk. ’n Britse offisier wat self van Dunkirk gered is, het gesê: “Een ding kan seker wees van môre se Danksegging in ons kerke: Niemand sal met groter dankbaarheid, en groter opregtheid God kan dank as die offisiere en manskappe wat God se hand met die krag om te red, gesien het nie; wat hul bevry het uit die hand van ’n magtige vyand, aan wie hulle menslik gesproke totaal uitgelewer was aan genade”.

Ja, God beheer nasies en individue se lots­be­stem­mings.

Hitler se duiwel

Om Sy wil tussen mense te laat geskied, gebruik God Sy geheime, onsigbare verteenwoordigers – reg­verdige engele (en soms selfs gevalle engele) – om te beïnvloed, te bevry of te vernietig.

Die Bybel onthul in 1 Konings 22 ’n fassinerende insig in die geesteswêreld. Die geïnspireerde skrywer beskryf breedvoerig ’n weergawe van ’n samekoms voor die Here. Dit wil blyk dat God reeds besluit het om een van die boosste konings in Israel se geskiedenis, koning Agab, om die lewe te bring. Die vraag was net hoe om dit te doen. God het daarop besluit om Agab aan te por om persoonlik na ’n komende veldslag met die Siriërs by Ramoth-Gilead te gaan. God het egter iemand nodig gehad om Agab aan te hits om te gaan veg. In hierdie geval het ’n bose gees gepraat en aangebied om die werk te doen: “En die Here vra hom [die bose gees]: Waarmee? En hy sê: Ek sal uitgaan en ’n leuengees word in die mond van al sy [Agab se] profete” (verse 21-22).

Op die dag van die veldslag, het God reeds geweet dat die Siriese leër sterker was en beslis die Israeliete sou verslaan. Hoewel Agab sy rang verberg het om te verhoed dat hy ’n teiken word, is hy gedood gedurende die veldslag toe ’n “gelukskoot” met ’n pyl die nate van sy pantserdrag deurdring het (verse 34-37). Dit het gebeur omdat God bepaal het dat hierdie bose koning nóg sou agterbly om sodoende gevaar te vermy, nóg lewend uit die stryd sou tree, maar wel saam met vele van sy verslane troepe sou omkom.

Toe Adolf Hitler aan bewind gekom het, het ’n befaamde Duitse Lutherse predikant, Martin Niemoller, met insig verklaar: “Daar het voorwaar ’n siftingstyd oor ons gekom. God gee aan Satan ’n vrye hand, sodat Hy ons mag skud en daardeur laat blyk watter soort mense ons is”.

Dit is duidelik dat God demone spesifiek toegelaat het om van die Nazi-diktator besit te neem of hom groot­liks te beïnvloed. Die Britse skrywer, George Bruce skryf: “Kan die geheimenis van die boosheid van Nazisme verduidelik word? Was ’n Sataniese kern die hart daarvan? Een verklaring van dié aard daarvan wat behoort genoem te word, is die skakel tussen Nazisme en Hitler en sy binnekring (insluitende Goering, Himmler, Goebbels, Ley en aanvanklik ook Dietrick Eckart en professor Karl Haushofer) se beweerde band met swart kuns en okkultisme”.

“Volgens dít wat vir baie mense verregaande klink, was Hitler ’n medium waardeur kontak met die bonatuur­like magte van die bose gemaak is. Hermann Raushning, wat Hitler kil en ondersoekend dopgehou het, verklaar dat hy ’n medium was, ‘besete deur magte buite homself – byna demoniese magte’. Rudolf Olden, politieke redakteur van die Berliner Tageblatt koerant gedurende die Nazisme se mags­opkoms, het opgemerk hoe die oorweldigende, bykans bomenslike stortvloed van woorde wat uit Hitler se toesprake voortgevloei het, soms ’n klimaks bereik het wanneer hy letterlik ‘in tale gepraat het’ en besete voorgekom het. André François-Pocet, Franse Ambas­sadeur in Berlyn, het ook na hierdie klaarblyklike duiwelse besetenheid verwys” (The Nazis, Hamlyn, 1974, bl. 154).

Nadat hy ’n aantal ander waarnemers aangehaal het wat gevoel het dat Hitler duistere geestelike hulp gehad het, het George Bruce bespiegel: “Werp hierdie teorie dat Hitler beheer was deur bose, bonatuurlike magte nie vir die eerste keer lig op die rede vir Auschwitz, Treblinka, die dood van sesmiljoen Jode, die plan om 33 miljoen Slawiese burgers van Rusland om die lewe te bring, die bereidwilligheid om drie- of viermiljoen jong Duitse mans in ’n oorlog op te offer en uiteindelik die langtermyn doelwit (soos berig deur Fabian von Schlabrendorff) van die totale en perma­nente verwoesting van die Christendom wêreld­wyd nie?” (bl. 156).

Europa onder Hitler was ’n matige voorloper in dít wat God se geïnspireerde Woord aangaande die toekomstige her­lewing van die satanies-beïnvloede “Babiloniese Romeinse stelsel” openbaar: “Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ’n woonplek van duiwels en ’n versamelplek van allerhande onreine geeste en ’n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls” (Openbaring 18:2).

Dit is ’n ontnugtering om te dink dat van die belangrikste rolspelers wat ons lotsbestemming op die wêreldtoneel bepaal, onsigbaar is. Hulle is óf engele óf demone! Ons moet baie meer bewus word van die werklike geesteswêreld om ons. Ons moet baie seker maak dat ons deur God se Gees gelei word!

Hoe weet God vooraf wat gaan gebeur?

Hoe weet God wat in die toekoms gaan gebeur? Hoe kan Hy etlike honderde en selfs duisende jare vooruit oor sekere gebeure profeteer? God is van die begin af ’n skerpsinnige en insigryke waarnemer van menslike gedrag. Hy weet werklik hoe ons is (Jeremia 17:4-10). God verstaan ten volle hoe mense neig om te ontaard; om toegewings te maak en die regte pad te versaak.

Direk nadat God die besonderhede van Sy wet vir antieke Israel aan Moses gegee het, sê Hy aan hom: “Kyk, jy ontslaap met jou vaders, en hierdie volk sal opstaan, en hulle sal die vreemde gode van die land waarheen hulle gaan, in sy midde agternahoereer en My verlaat en my verbond verbreek wat Ek met hulle gemaak het. Dan sal my toorn op dié dag teen hulle ontvlam, en Ek sal hulle verlaat en my aangesig vir hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie onheile en node hulle oorkom. Dan sal hulle op dié dag sê: Het hierdie onheile ons nie oorgekom, omdat onse God nie onder ons is nie?” (Deuteronomium 31:16-17).

Omdat God so ’n diepsinnige kennis en insig van die mens het, kan Hy met outoriteit voorspel wat die algemene toestand van volke en nasies in die toekoms sal wees. Deur dan die beslissende faktore wat nasionale mag beïnvloed met bedrewenheid te manipuleer, byvoorbeeld die weer, menslike leierskap en ander omstandighede, kan God spesifieke profesieë vervul wat soms verbasend tot in die fynste besonder­hede uiteengesit is.

’n Voorbeeld van hierdie goddelike ingryping is die merkwaardige verhaal van Kores die Grote, koning van die Persiese Ryk. God het die profeet Jesaja op merk­waardige wyse geïnspireer om Kores byna twee eeue vóór sy geboorte by sy naam en dade te beskryf!

In omtrent 740-720 v.C., skryf Jesaja onder god­delike inspirasie: “Wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. So sê die HERE aan sy gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp, terwyl Ek die lendene van konings losgord; om voor hom deure oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie” (Jesaja 44:28; 45:1).

Talle hedendaagse geleerdes sê dat hierdie skrif­gedeelte in Jesaja gelyktydig met dié gebeure geskryf moes wees. Hulle ontken dat Jesaja ’n profesie 200 jaar vóór die vervulling daarvan geskryf het. Op grond waar­van ontken hulle dit? Hulle beskik nie oor feite om hul punt te staaf nie – slegs oor ’n gebrek aan geloof dat die Almagtige God werklik ingryp in menslike gebeure!

Kyk na wat geskiedkundiges weet van die gebeure wat in omtrent 539 v.C. plaasgevind het toe Kores Babilon, ’n “ondeurdringbare” stadsvesting wat regoor die aarde bekendheid verwerf het vir sy mag, oorwin het. Weens hul onvermoë om die groteske, verskanste mure rondom Babilon, wat so baie ander indringers afgeweer het, te bowe te kom, het Kores se manskappe die Eufraatrivier, wat normaalweg onder die sware stadshekke en dan deur die stad gevloei het, weggelei. Deur die verlaging van die rivier se watervlak en deurdat ’n spioen die binnehekke al met die rivier langs oopgesluit het, het Kores se manskappe die stad op ’n totaal onverwagte manier binnegeval en die Babiloniërs geheel en al verras.

Was God verbaas? Nee. Hy het bykans 200 jaar vante­vore beskryf hoe ’n spesifieke leier, genaamd “Kores”, groot konings sou oorwin deurdat hy deur “oop deure” sou gaan!

Kort hierna het Kores die bevel gegee dat die Jode toegelaat moet word om uit vrye wil na hul tuisland en Jerusalem terug te keer en het hy hulle – in nog ’n merkwaardige vervulling van profesie – opdrag gegee om die Tempel te herbou (Esra 1:2-4; 6:2-5).

Wat het God in gedagte?

Godsdienstige mense vra hulself die vraag af: “Wat is dit wat die Skeppergod in gedagte het?” Publieke belangstelling in gods­diens vermeerder en verminder egter na gelang van wêreld­gebeure. “Na 11 September was godsdiens op ’n ongekende wyse, soos lanklaas die geval was en moontlik vir ’n lang tyd in die toekoms nie weer sal wees nie, op almal se lippe”, het Andrew Kohut, direkteur van die Pew Navorsingsentrum vir die Volk & Pers gesê. Kohut se organisasie het in Maart 2002 ’n menings­opname vry­ge­stel waarin aangedui word dat 52 persent van Amerikaners huidiglik van mening is dat godsdienstige invloed aan die afneem is na ’n op­lewing in belangstelling tydens die herfs van 2001. Tog word godsdiens steeds deur hulle as belangrik beskou. “Met ’n verhouding van 2:1, was die mense van mening dat die September-terreuraanvalle die gevolg was van te min godsdiens in die wêreld eerder as te veel”, aldus die Pew menings­opname (San Diego Union-Tribune, 22 Maart 2002).

Ten spyte van wêreldlike skeptisisme, kan ons volkome begrip omtrent die beslistheid van hierdie komende “swaar tye” in ’n boek kry waaroor talle mense sentimenteel voel maar tog bitter min kennis van dra. Hierdie boek is die Bybel. Dit praat gesaghebbend oor die toekoms van ons nasies. Dit onthul profesieë oor verskriklike gebeure wat die mensdom sal oorweldig.

Hoewel mense in die moderne wêreld dit kwalik besef, was Jesus Christus van die Bybel die grootste voorspeller van toekoms­gebeure wat ooit geleef het. Die boek Openbaring beskryf dít wat Jesus Christus direk onthul het.

Let op die eerste vers van hierdie opwindende en be­tekenis­volle boek: “Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diens­knegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het” (Openbaring 1:1).

Hierdie profesieë word egter nie alleenlik in Open­baring weer­gegee nie. Terwyl Jesus Christus op hierdie aarde was, het Hy ook daarvan gepraat. Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 word in geheel aan Jesus se welbekende profetiese rede op die Olyfberg gewy – ’n noodsaaklike profesie wat die volgorde van gebeure beskryf wat sal lei tot die regstreekse einde van die beskawing soos ons dit vandag ken en die begin van ’n totaal anderste tydvak.

Die gesprek begin waar Jesus se dissipels vra: “Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld” – die wêreld wat deur mense regeer word (Mattheus 24:3). Nadat Hy ’n reeks toestande, in­sluitende die aanwesigheid van vals profete, streeks- en wêreldoorloë, hongersnode, pessiektes en aard­bewings opgenoem het, beskryf Jesus ’n “Groot Verdruk­king” op die aarde “… soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (vers 21).

Sal die ergste tyd van smart hierdie aarde ooit tref? Die tragiese antwoord is, ja! Die Jesus Christus van u Bybel het dit onomwonde voorspel. Die Evangelie volgens Markus stel dit soos volg: “Want daardie dae sal daar ’n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie” (13:19).

Nypende armoede, droogte en hongersnood, onkeerbare siekte-epidemies en uiteindelike wêreldwye geweld sal biologiese lewe met uitwissing bedreig – al hierdie dinge word duidelik in die Bybel geprofeteer om plaas te vind naby aan die einde van hierdie menslike beskawing.

Is dit egter werklik die einde van alles?

Jesus stel dit onomwonde: “En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word [of lewend gelaat word] nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (Mattheus 24:22). Daardie dae sal kortgeknip word “ter wille van die uitverkorenes” – ter wille van ware Christene wat God werklik dien en gehoorsaam.

God sal egter, vóór Sy genadige ingryping, toelaat dat die Westerse wêreld ’n tyd van ongeëwenaarde nasionale angs beleef – wat in Bybelterme die “Groot Verdrukking” heet. Dit sal ’n tyd van nasionale straf wees wat die Verenigde State, Kanada, Brittanje, Suid-Afrika, Australië, Nieu-Seeland en die meeste van die noordwes-Europese nasies sal raak.

Waarom die Groot Verdrukking?

Die Almagtige God is die Een wat nasies bou en breek. Hy is die Een wat honderde jare gelede die totstand­koming van ’n finale Europese Ryk of ’n “Verenigde State van Europa”, wat binnekort opgerig sal word, voorspel het – wat Hy sal gebruik om Amerika, Brittanje, Suid-Afrika en die ander nasies hierbo genoem, te straf!

In Jesaja 47:1 praat God van ’n jonkvrou, maag­delike dogter van die Babel van ouds. Hy beskryf haar toekomstige straf: “Sit doodstil, en gaan in die duister­nis, dogter van die Chaldeërs! want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie. Ek was toornig op my volk, Ek het my erfdeel ontheilig en hulle in jou hand oorgegee: jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie, op die grysaard het jy jou juk baie swaar laat druk” (verse 5-6). Let op dat God praat van “My volk” en “My erfdeel”. Onthou dat die huis van Israel “My erfdeel” genoem word, en dat God hulle herhaaldelik “My volk” of “My huis” of “My erfenis” deur die Ou Testament noem (Jesaja 19:25; Jeremia 12:7-9).

Hou ook in gedagte dat dit antieke Assirië is wat die Tien Stamme van noordelike Israel ingeval en verower het.

Hierdie profesie skets egter ’n “dogter” – ’n politieke, ekono­miese en godsdiensstelsel in die gees van antieke Babilon – wat in moderne tye sal verrys en ’n “juk” op die fisiese afstammelinge van God se mense, naamlik Israel, sal plaas.

Let daarop dat sy die “gebiedster van die koninkryke” genoem word en dat sy sê: “Dit is ek en niemand anders nie! Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie” (Jesaja 47:8). Om te verstaan wie hierdie dogter van Babel is, moet ons nie verkeerde menslike redenasies aanhang nie, maar eerder toelaat dat die Bybel self die interpretasie gee. In Openbaring 17 vind ons dat hierdie selfde vals stelsel presies beskryf word.

Die Bybel maak van simbole gebruik om geestelike konsepte te illustreer. Openbaring 17 vertel simbolies van ’n groot hoer, geklee in pers en helderrooi, wat politiese steun verwerf en “in die bed spring” met die wêreldleiers van hierdie geprofeteerde ekonomiese en politiese militêre mag (vers 18). Hierdie vrou in rooi is verteenwoordigend van ’n vals godsdienstige stelsel wat bestempel word as “Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” (vers 5). Die “waters” waarop sy sit is “volke en menigtes en nasies en tale” (vers 15). Dit beskryf duidelik ’n soort veeltalige federasie of ryk. Sy is werklik, soos wat Jesaja geprofeteer het, die “gebiedster van koninkryke”.

Vergelyk ook Jesaja 47:7-8 met Openbaring 18:7, wat sê: “Ek sit as koningin [het mag] en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie”.

Die apostel Johannes skryf vir die eindtyd, wanneer hier­die profesie verstaan moet word: “En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ’n kort tydjie bly” (Openbaring 17:10).

Ernstige studente van profesie besef dat die volgorde van vyf konings na die “Heilige Romeinse Ryk” verwys wat die vyf verskillende “koninkryke”, sentraal-Europa en die Middellandse See streek vir meer as 1,000 jaar sedert die vroegste tyd tot die vroeë negen­tiende eeu, oorheers het. Deur haarself herhaaldelik te verander en te herskep, het hierdie politieke stelsel bewys dat dit so gehard is soos enige hardnekkige onkruid. Die bekendste leiers het in chronologiese volgorde gevolg: Justinianus, Karel die Grote, Otto die Grote, Charles von Habsburg en Napoleon.

Johannes skryf ook van ’n sesde koninkryk – “een is” – wat sal regeer wanneer hierdie profesie gedurende die eind­tyd verstaan sal word. Daardie koninkryk was die herlewing wat ’n hoogtepunt bereik het in die Hitler-Mussolini “Spil” van Italië en Duitsland gedurende die Tweede Wêreldoorlog.

Soos ons nou toekyk en sien hoe eindtydgebeure verwesenlik word, weet ons dat een laaste koning “nog nie gekom [het] nie”. Daardie leier is gereed om die wêreldtoneel binne die leeftyd van baie van u wat hierdie boekie lees te betree.

Maak die Bybel melding van die VSA, Brittanje en Suid-Afrika?

Abraham is beloof dat sy nasate soos die sand wat aan die seestrand is, sou wees (Genesis 22:16-17). Hierdie belofte is aan sy kleinseun, Jakob, oorgedra. God het hom vertel dat sy nageslag “’n nasie, ja, ’n menigte van nasies” sou insluit (Genesis 35:10-12). Op sy oudag het Jakob hierdie wonderlike beloftes aan sy kleinseuns, Efraim en Manasse oorgedra (Genesis 48:15-20). Hierdie beloftes was nie slegs om “bobaas” in die Midde-Ooste te wees nie. Die afstammelinge van Israel moes “die hoogste … bo al die nasies” wees (Deuteronomium 26:19).

Waar en wanneer het God hierdie beloftes nagekom? Die koninkryke van Dawid en Salomo was groot, maar het hulle by hierdie beskrywing gepas? Nee! Hoewel Salomo se koninkryk waarskynlik die rykste van sy tyd was, was dit ’n enkelnasie en nie ’n “nasie” en “’n menigte van nasies” nie. Verder was die grootte en bevolking daarvan baie klein in vergelyking met dié van die Sjinese Ryk van daardie tyd. Sedert Salomo kon geen nasie met die hoofkwartier in Jerusalem, daarop aanspraak maak dat dit ’n nasie “bo al die nasies” was nie. Het God hierdie talle beloftes met die tyd vergeet?

Beslis nie! Die antwoord sien ons in 1 Konings 12 en 2 Konings 17, 24 en 25. Na die dood van Koning Salomo het Israel en Juda afsonderlike nasies geword en is dit steeds vandag! Israel is deur Assirië verower en Juda meer as 100 jaar later deur Babilonië. Beide nasies is weggevoer, maar slegs ’n gedeelte van die nasie van Juda het teruggekeer!

Dit is ’n fassinerende verhaal, te lank om in hierdie boekie te vertel, maar die feite is daar. Die moderne Israel is in der waarheid die antieke koninkryk van Juda – die Jode. Die koninkryk van antieke Israel het sy identiteit verloor en is nou “soos die sand wat aan die seestrand is” – die Verenigde State, Brittanje, Suid-Afrika, Australië, Kanada en groot dele van noordwes-Europa. Die Bybelse, sowel as historiese bewyse is daar hoewel baie mense verkies om dit te ignoreer. Saam is ons die fisiese afstammelinge van die Bybelse stamvader, Israel. Die Almagtige God sal ons straf en tugtig vir ons opgehoopte sondes, net soos Hy sal doen met elke seun wat Hy liefhet (Hebreërs 12:6).

Indien u meer oor hierdie onderwerp te wete wil kom, skryf gerus vir ons gratis boekie, Wat lê voor vir Amerika en Brittanje, asook Suid-Afrika? Indien u wil weet wie u is – en te wete wil kom wat die oorsprong en profetiese identiteit van die afstammelinge van die Engelssprekende nasies soos die VSA, Kanada, Brittanje, Suid-Afrika, Australië, Nieu-Seeland en dié in Noordwes-Europa is – skryf dan aan die streekkantoor naaste aan u (soos agter in hierdie boekie verskyn) om u eie kopie van hierdie leersame boekie te bekom.

Die finale mensgemaakte ryk

Die onlangse herlewing van die Babilonies-Romeinse stelsel word beskryf as reeds in plek toe Herbert W. Armstrong gedurende die laat 1930’s hierdie profesie vir die eerste keer verstaan het. Dit verwys na die Mussolini-Hitler Spilmagsblok. Mussolini het erken dat hy onderneem het om die stelsel van die Romeinse Ryk te laat herleef.

In Openbaring 17:11-12 sien ons dat daar, ná die sesde kop, nog een finale kop sal verrys – daar moet nóg ’n herlewing van hierdie stelsel plaasvind! Let daarop dat die tien horings wat op die oorspronklike Dier voorkom, tien konings voorstel – tien diktators! Huidiglik het hulle nog geen koninkryk (mag) ontvang nie; maar sal mag as konings ontvang om vir een uur saam met die Dier te heers. Hier sien ons dat tien konings of diktators gelyktydig sal verrys en verenig in ’n bondgenootskap deur hul steun toe te sê aan ’n charismatiese leier na wie die Bybel as “die Dier” verwys. Waar sal hierdie laaste herlewing van die Heilige Romeinse Ryk plaasvind? Wie gaan hierdie konings en nasies wees?

Die antwoorde is duidelik! Hierdie ryk, wat kerk en staat verenig, het herhaaldelik in Sentraal-Europa herrys, sowel as in die lande wat aan die Middellandse See grens. Dit is hierdie selfde gekombineerde mag van kerk en staat wat God deurgaans in Openbaring 17 en 18 afkeur.

Dit is in kontinentale Europa dat hierdie stelsel weer eens te voorskyn sal kom! Hierdie stelsel sal in die gestalte van ’n “Verenigde State van Europa” wees – ’n Europese Ryk, wat onge­twyfeld nie deur ’n pro-demokratiese Brittanje oorheers sal word nie, maar deur ’n regeringstelsel wat die mag sal verseker in die hande van ’n paar hoof­rolspelers in Europa, met ’n amptelike verbintenis aan ’n magtige godsdienstige instelling!

Let ook in Openbaring 17:14 daarop dat hierdie stelsel uiteindelik beëindig sal word tydens oorlog­voering teen die Lam – Jesus Christus met Sy weder­koms as die Koning van konings. Die vervulling van hierdie mylpale is om die draai, soos aangedui word in die profesieë van Mattheus 24.

Profesieë is tweeledig. God het antieke Assirië gebruik om die Tien Stamme van Noordelike Israel te straf, méér as 100 jaar voordat Juda deur Babilon weggevoer is (2 Konings 17:6; 25:21).

God sal egter gedurende hierdie eindtyd gebruik maak van die hedendaagse afstammelinge van antieke Assirië, sowel as die geprofeteerde herlewing van die moderne Babilonies/Heilige Romeinse Ryk, om Sy eiesinnige, sondige volk – hoofsaaklik Kanada, Brittanje en Amerika – te straf. Hierdie moderne afstammelinge van die aartsvader, Israel, sal vir hul sondes gestraf word, so seker as wat ons voorvaders gestraf is. Die Jode sal ook, saam met die ander oorblywende stamme van Israel, sowel as die heidene wat tussen hulle woon, terselfdertyd húlle deel van die straf ontvang.

Laat ek dit baie duidelik en eenvoudig stel. U sal in die volgende aantal jare nuusberigte lees en hoor wat handel oor die verval van die Engelssprekende nasies van die wêreld! Daar sal gewoonlik nie sodanig daarna verwys word nie, maar u sal toenemend oplet dat die Verenigde State, Kanada, Brittanje, Suid-Afrika, Australië, en Nieu-Seeland al hoe meer probleme het. Ons gaan finansieel swaarkry. Ons sal geleidelik opsy gestoot word op die gebied van wêreld­leierskap. Wanneer ons egter probeer leiding neem en militêr of andersins ingryp in wêreldsake, sal ons toenemend meer foute as ooit begaan en meer as ooit verag word. Die Palestyne, Irakkese, Irannese en andere wat Amerika nou die “Groot Satan” noem, sal gesteun word – in gees ten minste – deur ’n groot aantal belangrike nasies.

Eers sal baie nasies voorgee dat hulle ons jammer kry weens ons onbevoegdheid en probleme. Hulle sal egter geleidelik al hoe meer vyandig en verbitterd raak – veral teen die Verenigde State. Weens naywer sal hulle voel dat Amerika vir té lank die groot vis in die dam was en te ryk en magtig was. Daarbenewens was hulle ook die uitvoerder van dekadente vermaak en van ’n selfsugtige leefwyse, wat deur ander samelewings met pure afgryse en walging bejeën word.

Doodmoeg nasie

Die Verenigde State skuld tans triljoene dollars wat onmoontlik is om terug te betaal! Wie gaan gereed staan om daardie skulde – in woede – in te vorder?

Soos een van die wêreld se mees gerespekteerde tydskrifte onlangs verslag gedoen het (The Economist, 27 April 2002): “Die Internasionale Monetêre Fonds sê dat Amerika se tekort in sy lopende rekening een van die grootste risiko’s vir die wêreld-ekonomie inhou … ’n Tekort wat van Amerika gaan vereis om ’n bedrag van byna $2 biljoen per dag teen die jaar 2003 uit die buiteland te leen, kan skaars geïgnoreer word. Die gevolge vir die dollar indien daar ooit ’n afname in aptyt vir Amerikaanse bates deur buitelanders sou kom, sal ’n Minister van Finansies wat wéét waarvan hy praat, slapelose nagte besorg. Amerika sal hierdie gevaar­sone waarskynlik teen die einde van die jaar betree. Tydens vorige resessies het Amerika se tekort gekrimp na gelang die afname in binnelandse aanvraag en invoere verswak het. Amerika se tekort het egter verlede jaar onveranderd gebly op net oor die vier persent van hul BBP [Bruto Binnelandse Produk]. Hierdie jaar se oplewing in invoere, soos verbruikers aanhou geld bestee, sal daartoe lei dat die tekort vergroot. Morgan Stanley voorspel dat dit byna 6 persent van die BBP kan bereik teen die einde van 2003. Dit sal die grootste tekort ooit deur enige G7-ekonomie die afgelope 30 jaar wees. In onlangse jare het die groot kapitale invloei die tekorte in Amerika se lopende rekening meer as gedek. Dit het ’n oorwaardering van die dollar tot gevolg gehad … As, of liewer wanneer, buitelandse belangstelling in dollar­bates afneem, sal die dollar te ver in die teenoor­gestelde rigting beweeg. Sal dit ook van geen belang vir beleidmakers wees nie?”

Bereik Amerika ’n finansiële gevaarsone? Ons leiers moet wakker word!

Ander nasies mag hulself moontlik daarvan oortuig dat hulle geregverdig is om ’n nasie aan te val [terug te neem?] met as bekende uitvoerproduk onder andere ’n leef­wyse van dwelms, seks, afbrekende musiek en slegte skuld. Sal Amerika in die toekoms deur ander nasies daarvan beskuldig word dat hulle hul geld leen en steeds “soos konings” leef met geen intensie om die geld ooit terug te betaal nie?

Let op God se opdrag aan Sy ware leraars kort voor die aanvang van die vreeslike Groot Verdrukking: “En jy, mensekind, sê aan die huis van Israel: So het julle gesê: Gewis, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg – hoe kan ons dan lewe?”

“Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?” (Esegiël 33:10-11).

Ja, inderdaad.

Indien ons as nasie ons werklik sou bekeer en ons tot God wend en Sy gebooie begin onderhou, kan hy ons begenadig. Hy kan hierdie nasionale straf met ’n geslag of twee uitstel, want God sê: “Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!”

Hoeveel van u glo egter werklik dat Brittanje, Amerika en Suid-Afrika ’n egte herlewing van die ware godsdiens sal beleef! Glo u werklik dat ons die Skrif sal begin bestudeer en daarvolgens lewe? Of sal ons nie langer bekend staan as ’n nasie vol mense wat neig na misdaad nie? Sal ons ’n einde maak aan die moord op miljoene ongebore babas? Sal ons ophou om ons te verlustig in die ongeoorloofde seks wat miljoene vaderlose kinders tot gevolg het? Het ons die moed van ons oortuiging om die vieslike seksafwykings en geweld in ons vermaaklikheidsmedia stop te sit? Sal ons onsself weer daartoe wend om selfbeheersing aan die dag te lê en ophou daarmee om drank en dwelms te misbruik? Sal ons ophou met egskeidings en om ons kinders te mishandel en ons eerder tot God wend deur die onderhouding van Sy gebooie en dít te doen wat welgevallig is voor Hom (1 Johannes 3:22)?

Die meeste van ons weet van beter. Indien daar egter nie ’n ware, opregte bekering plaasvind nie, is die Groot Verdrukking net om die draai!

Slegs Christus se Wederkoms as Koning van konings sal ’n werklike en opregte verandering op nasionale vlak ontketen – en selfs dít sal eers gebeur ná geweldige swaarkry. Wat ’n klaarblyklike teenstrydig­heid! Wat ’n jammerlike situasie is dit nie dat, alvorens hierdie wêreld die beste van tye kan ervaar, ons eers deur die heel slegste “tye van smart” moet gaan. Maar Jesus Christus kom weer, en Hy sal ’n werklike, letterlike regering op hierdie aarde tot stand bring om ons uit die gemors waarin ons onsself laat beland het, te red. Jesus se regering sal God se weë en wette in daardie toekomstige tyd aan die mensdom onderrig. Mense met ’n hartstogtelike begeerte om ’n ware Christen te wees, kan en moet voorberei – onmiddellik – om ’n aktiewe rol in daardie Koninkryk wat binnekort kom, te speel.

Wat het Jesus werklik gesê?

Regdeur Sy Evangelie praat Jesus onophoudelik van ’n komende Koninkryk van God op aarde. In die gelykenis van die ponde wys Jesus wat die beloning is vir húlle wat hul talente en tyd gebruik om God met ywer te dien. Aan hom wat sy pond tien keer laat vermeerder het, sê Jesus: “Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede” (Lukas 19:17).

Jesus sê nie dat Sy getroue dienaars “heeldag tussen die wolke sal sweef”, met niks om te doen nie! Hy sê eerder dat die heiliges in die komende Koninkryk van God sal deelneem. Hulle sal gesag hê oor vyf of oor tien stede – na gelang van hoeveel geestelike groei hulle getoon en hoeveel hulle hul “ponde” of “talente” uitgebrei het. Die ware Jesus Christus het voorspel dat Hy na hierdie aarde sou terugkeer as Koning van konings en ’n wêreld­regering sou oprig (Mattheus 25:31-34; Openbaring 19:11-16).

Jesus se boodskap – die Evangelie van die Koninkryk – behels dus ’n wêreldregering. Daar is ’n groot behoefte aan die herstel van reinheid, betaamlik­heid en vrede op hierdie aarde. Dit is dáárom dat die apostel Petrus verkondig het dat God weer eens “Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete” (Handelinge 3:20-21).

Petrus sê dat God se gesalfde segsmanne deuren­tyd ’n nuwe begin vir die wêreld voorspel het! Wat het hierdie segsmanne voorspel oor die direkte vestiging van God se regering op aarde?

Wêreld van Môre

Die profeet Miga beskryf hierdie komende vredestyd­perk: “En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel.

“Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek” (Miga 4:1-4).

Let daarop dat mense nie meer sal leer om oorlog te voer nie. Dit is die taal van vrede en vooruitgang, met mense wat hul ruskansies en die vrug van hul arbeid geniet. Niemand sal bang wees nie – aangesien die mens­­dom nie slegs op nasionale nie, maar ook op individuele vlak – sal leer om God se wette te gehoor­saam.

Die wet wat vanaf Jerusalem na die nasies sal uitgaan (vers 2) is, natuurlik, die Tien Gebooie. Van die begin af was God se opdragte aan die mens op Sy basiese geestelike wet gegrond.

Gedurende Sy bediening op aarde, is Jesus deur ’n jong man die weg na die ewige lewe gevra. Jesus antwoord: “… as jy die ewige lewe wil ingaan, onder­hou die gebooie”. “Watter?” hou die jong man vol. Jesus antwoord: “Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie” (Mattheus 19:17-18).

’n Wêreldwye samelewing, gegrond op die Tien Gebooie, met die beloofde hulp van die Heilige Gees om mense in staat te stel om dit te onderhou, sal geen oorloë, feitlik geen misdaad, owerspel, gebroke huwelike, jeugmisdaad of leuens hê nie. Nasionale begrotings sal alle besteding vir die weermag en die meeste van dít wat nou op plaaslike en nasionale polisiëring bestee word, uitskakel. Talle ander “nood­saaklike” regeringsdienste sal ook geëlimineer word as “onnodig”. Sodanige dienste dra grootliks by tot hoë belastings. Deurdat daar geen leuens en diefstal sal wees nie, kan u dink welke reuse bedrae geld gespaar sal word omdat dit net nie meer nodig sal wees om bekommerd te wees oor inbrake, winkeldiefstal, besigheidsbedrog en belasting­ont­duiking nie.

Wat ’n geseënde samelewing!

Tog is dit aan die kom, so seker as wat die son môre sal opkom en ondergaan! Hierdie samelewing sal bevolk word deur manne en vroue wat – deur Christus se genade, hulp en leiding – die Tien Gebooie as ’n lewenswyse sal onderhou.

Soos God vir daardie tyd beloof het: “En Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; … Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen” (Esegiël 36:26-27).

Hul land sal ongelooflik vrugbaar en vooruitstrewend word, soos dit vir duisende jare nie was nie. Mans en vroue sal ’n nuwe gees ontvang – ’n gees van gehoor­saam­heid aan God – en die aarde sal sodoende uitein­de­lik vrede beleef.

Wat baie mense nie besef nie, is dat hierdie komende vredestyd onder Christus se heerskappy op aarde ’n hoof­aspek uitmaak van die Evangelie (of Goeie Nuus) wat Christus Self gepreek het. Dit is ’n belangrike boodskap aangaande die komende wêreld­regering!

Van die begin tot aan die einde van Sy bediening op aarde, het Jesus Christus voortdurend gepraat van die komende Koninkryk van God. Die woord “Koninkryk” behels regering: die wyse waarop ’n land of groep nasies beheer word.

Nadat Hy in die sinagoge by Kapernaum onderrig het, sê Jesus: “Ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is Ek gestuur” (Lukas 4:43). In dít waarna verwys word as die “Onse Vader” vertel Jesus ons hoe om te bid: “laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” (Mattheus 6:10). Hy gee ons opdrag om te bid dat God se regering op hierdie aarde herstel sal word!

Christus se duisendjarige regering

Toe Jesus na Sy opstanding aan die Apostels verskyn het, vra hulle Hom: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Handelinge 1:6). Indien die Koninkryk van God bloot geestelike wens­denkery eerder as ’n ware regering was, soos voorspel deur talle Ou Testamentiese profesieë en Christus se eie verklarings, het Jesus hier ’n uitstekende geleent­heid om daardie gedagte uit die weg te ruim.

Maar het Hy?

Inteendeel, Christus sê: “Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (vers 7). Die Apostels hou dus vol daarmee om die Goeie Nuus van die komende koninkryk van God te verkondig. Tot aan die einde van die Apostoliese Tydvak, het Christus se Apostels voortdurend gepreek aangaande die komende Konin­kryk of Regering van God wat op hierdie aarde ingestel sal word, met Christus Self as “Koning van konings” (Openbaring 19:16).

Selfs na die dood van die oorspronklike Apostels, het baie van die vroeë kerkleiers voortgegaan om die boodskap van die komende duisendjarige-regering van Christus op die aarde te onderrig en te preek. Die hoog aangeskrewe geskied­kundige, Edward Gibbon, skryf oor hoe algemeen hierdie lering in die vroeë Christen­dom was: “Die antieke en gewilde leerstelling van die Millennium (duisend jaar), was nou verbonde aan die tweede koms van Christus. Soos wat die skeppings­werk in ses dae voltooi is, is die duurte van die huidige skepping, volgens ’n tradisie wat aan Elia toegeskryf word, bestem om sesduisend jaar te duur. Volgens dieselfde vergelyking word die afleiding gemaak dat hierdie lang periode van werksaamheid en wedywering, wat nou byna verstreke is, opgevolg sal word deur ’n vreugdevolle duisend­jarige Sabbat; en dat Christus, tesame met Sy triomfantlike groep heiliges en uitver­korenes wat die dood vrygespring, of op wonderbaarlike wyse opgewek is, op aarde sal regeer totdat die tyd vir die laaste en algemene opstanding sal aanbreek” (The Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 1, bl. 403).

Ons is nou naby die einde van 6,000 jaar van die mens se aangetekende geskiedenis! Dit sal binnekort tyd wees vir Christus se Koninkryk om op hierdie aarde opgerig te word. Hoewel dit blyk dat 6,000 jaar se aangetekende geskiedenis reeds verstryk het sedert Adam en Eva, is dit klaarblyklik nie die geval nie! Baie studente van Bybelse chronologie erken dat – weens verskillende maande in die jare van troon­bestyging van die konings van Juda – die tans aanvaarbare chrono­logie, soos dit jare gelede deur Aartsbiskop Usher uiteengesit is, met soveel as 20 tot 30 jaar uit kan wees. Daarom is dit maklik binne die parameters van Bybelse chronologie vir die eerste 6,000 jaar van die mens se geskiedenis, om vir nog soveel as ’n verdere 25 jaar te duur. Met profetiese gebeure wat egter nou momentum kry, voel ons dat hierdie 6,000 jaar waarskynlik veel vroeër as dit tot ’n einde kan kom! Dit sal die einde van 6,000 jaar van die menslike samelewing onder die invloed van Satan die Duiwel wees (Openbaring 12:9; 20:3). Dit sal die einde van sesduisendjarige “dae” wees waartydens die mensdom die lesse van swaarkry geskryf het – om uit te wys dat die weë van die mens verkeerd is – en dat die mensdom nie weet hoe om sonder God, in vrede en geluk met mekaar saam te leef nie.

Die Lewende Jesus Christus moet terugkeer om ons van onsself te red – van letterlike uitwissing van alle lewe op aarde deur kernoorlog en ander wyses van massavernietiging (Mattheus 24:22)! Diegene wat werklik ag slaan op Jesus se boodskap, sal ’n ontsag­like geleentheid hê om aan te sluit by die terugkerende Christus om saam met Hom te regeer oor die nasies van hierdie aarde ten tye van die sewende duisend­jarige dag wat in die nabye toekoms sal begin – die duisendjarige Sabbat waartydens Christus en Sy ware heiliges vrede op hierdie gekwelde planeet sal herstel. Die apostel Johannes is geïnspireer om die komende millennium soos volg te beskryf: “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lánk” (Openbaring 20:6).

Ware Christene sal ’n werk hê om te doen

Ware Christene sal nie tydens Jesus Christus se wederkoms met ’n groot gejuig hemel toe gaan nie. Ons sal eerder ’n uitdagende en opwindende verantwoorde­lik­heid hê onder Christus as Koning van konings. Openbaring 2:26-27 stel dit só: “En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ’n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het”.

Let daarop dat ons toekomstige rol sal wees om met ’n ysterstaf oor nasies te regeer. Daar is vanself­sprekend geen rebelse nasies in die hemel nie! Ons sal dus hier op aarde waar die probleme is, gevestig wees en saam met Christus poog en werk om oplossings vir hierdie probleme te vind.

Soos in die “gebed van die heiliges” wat in Openbaring 5:8-10 opgeteken is, word aangedui dat God ons “konings en priesters vir onse God gemaak [het], en ons sal as konings op die aarde heers”. Jesus het die 12 Apostels beloof: “En Ek beskik vir julle ’n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel” (Lukas 22:29-30).

Individuele Christene wat “oorwin” het, sal oor stede regeer en elkeen van die 12 Apostels sal oor ’n hele stam van Israel regeer – hier op aarde. Aan wie sal die 12 Apostels rapporteer?

Ter beskrywing van die proses wanneer die mense van Israel bymekaar gemaak word uit hul gevangen­skap van die komende Groot Verdrukking, is Hosea deur God geïnspireer om te skryf: “Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae” (Hosea 3:5). In die “laaste van dae” sal die ganse Israel dus weer versamel word en koning Dawid uit die dood opgewek word – saam met al God se ware heiliges – om weer eens oor die hele Israel te regeer.

In Jeremia 30 beskryf God hoe Hy Israel uit sy komende gevangenskap sal herstel: “…vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie. Maar hulle sal die HERE hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek vir hulle sal verwek” (verse 8-9). Let daarop dat bykans alle geleerdes dit eens is dat die boek Jeremia in ongeveer 600 v.C. geskryf is – byna 400 jaar ná koning Dawid se dood. Hierdie Skrifgedeelte beskryf dus wat gebeur tydens die opstanding van die dode (Johannes 5:28-29). Jesus Christus sal terugkeer as Koning van konings. Die letterlike koning Dawid van die Bybel sal opgewek word om een van hierdie geestelik-gebore konings te wees wat aan Christus rapporteer. Die 12 Apostels sal onder Dawid diens doen. Onder die 12 Apostels, sal daar duisende opregte heiliges van God diens doen wat sal heers oor individuele stede soos ons reeds in Lukas 19:11-19 gesien het.

“En my kneg Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en my insettinge onderhou en daarna handel” (Esegiël 37:24). Die ganse Israel sal dus weer eens God se wette en insettinge leer. Die mense sal heersers hê wat ten volle opgelei en bekwaam is in God se wette – iets wat nog altyd God se wil was (Deuteronomium 17:18-20).

Vriende, dink asseblief! Ons praat nie hier van wensdenkende sentiment nie! Die groot God wat die skrifture hierbo geïnspireer het, bedoel óf wat Hy sê, óf andersins lieg die Bybel vir ons!

Vanaf Genesis tot Openbaring dui Bybelprofesieë op ’n letterlike regering om deur God op hierdie aarde opgerig te word. Soos die profeet Daniël dit baie bondig stel: “Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan” (Daniël 2:44).

Ná die Babiloniese, Persiese, Grieks-Macedoniese en Romeinse Ryke – insluitend die sewe “herlewings” van Rome en die finale eersdaagse herlewing met tien konings of heersers wat hul mag aan die superdiktator, naamlik “die Dier” sal toesê (Openbaring 17:9-14) – sal die lewende Jesus Christus terugkeer as Koning van konings (Openbaring 19:16), om hierdie aarde te regeer en die menslike samelewing uit te sorteer alvorens hulle die ganse mensdom op aarde vernietig (Mattheus 24:21-22).

Indien ons sal “glo” en reageer op God se boodskap, sal u en ek die fantastiese geleentheid hê om onder daardie “ander konings” te wees as heersers wat Christus sal bystaan in hierdie baie werklike regering wat op hierdie aarde opgerig sal word! God het die apostel Paulus geïnspireer om hierdie punt te verduidelik: “Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?” (1 Korintiërs 6:2-3).

Paulus verduidelik dan verder dat die ware Christene in Sy Kerk die korrekte regering moet beoefen en moet leer hoe om probleme tussen lidmate in die kerk te “oordeel”, omdat ware Christene nou “opleiding onder­gaan” om konings en priesters onder Jesus Christus te word!

Waarom het u dit nooit van tevore gehoor nie? Waarom word hierdie duidelike Bybelboodskap byna nooit in die algemene hedendaagse kerke gepreek nie?

Êrens op hierdie aarde is Christus se ware “klein kuddetjie” (Lukas 12:32) wat die Waarheid van God se groot doel verkondig. Hoewel God nie nou poog om almal te “red” nie (anders sou Hy dit gedoen het!), moet Sy ware Kerk die goeie nuus van die komende Koninkryk of regering van God as ’n “getuienis” aan alle nasies verkondig (Mattheus 24:14). Mense in hierdie kerk word geleer wat die ware doel van hul lewens is. Hulle word onderrig in hóé om voor te berei om letterlike konings onder Christus en Koning Dawid te wees in die komende Koninkryk van God. Christus se komende Koninkryk is vir hulle ’n groot werklikheid!

Is dit vir u?

Ons uitdaging en geleentheid

Almal van ons wat deel van daardie koninkryk wil word, moet leer om soos Koning Dawid te dink! Dawid skryf dan immers: “Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig” (Psalms 119:97-98). Ons moet God se geestelike wet, die Tien Gebooie, liefhê en daaroor mediteer. Ons moet God se insettinge bestudeer en veral hoe hulle in die Nuwe Testament uitgebrei is. Dit is hoe ons God se regverdige en barmhartige weë van ’n lewe in oorvloed aanleer. Dan sal ons baie beter gekwalifiseerd wees om daardie wette te onderrig en toe te pas in die Wêreld van Môre – God se komende Koninkryk!

Tálle ander skrifture maak dit duidelik dat daardie Koninkryk van God ’n letterlike regering is wat op hierdie aarde ingestel gaan word. Die ware heiliges voor God het ’n ontsagwekkende uitdaging en geleentheid voor hulle! Nie alleenlik sal ons oor mense op aarde regeer nie, maar selfs oor God se engele wat nou “vir diens uitgestuur word” na ons toe om ons te help voorberei vir ons komende verantwoordelikhede in die Wêreld van Môre (Hebreërs 1:14). Dit mag vir sommiges, wat die Bybel nie werklik bestudeer het nie, verbysterend voorkom en na ’n groot verwydering van die tradisionele siening naamlik, dat mens hemel toe gaan met niks om te doen nie, lyk! Tog plaas God se geïnspireerde Woord hierdie roeping deurentyd voor ons – hierdie hoop en hierdie Werk.

Dit is die beloning van – en die geweldige uitdaging aan – die ware heiliges van God. Ons moet ons talente en vermoëns nou in diens van God inspan. Ons moet die sonde en vir Satan oorkom en sodoende werklik voorbereid wees om onder die Lewende Jesus Christus te dien.

Kan dít alles “geestelik weggeredeneer” word? Is ware Christene werklik geroep om slegs hemel toe te sweef en niks te doen tot in alle ewigheid nie?

Let op wat Daniël geprofeteer het nadat hy beskryf hoe die finale “bose ryk” weggeneem en vernietig sal word: “Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ’n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees” (Daniël 7:27).

Direk ná die vernietiging van die finale herlewing van die Romeinse Ryk – die finale poging tot die daarstelling van ’n mensgemaakte enkel-wêreldregering – sal die letterlike, goddelike regering soos duidelik daarvan gepraat word, op hierdie aarde opgerig word. Hierdie regering word gegee aan die “heiliges van die Allerhoogste”.

Hoe duidelik is dit nie!

In Psalm 149 lees ons ’n duidelike verklaring oor die geleenthede wat God se ware heiliges sal hê om te handel met die diktators wat hulself, kort voor Christus se wederkoms na die aarde, sal verhef. Let op: “Laat die gunsgenote [heiliges] juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. Lofverheffinge van God is in hulle keel, en ’n tweesnydende swaard in hulle hand; om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke; om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie; om ’n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. ’n Eer is dit vir al sy gunsgenote! Halleluja!” (verse 5-9).

Indien u en ek onsself werklik onderwerp aan die Lewende Jesus Christus, as ons Hom sal gehoorsaam en dien, sal die Vader aan ons die fantastiese geleent­heid gee om te help om uiteindelik ware vrede en geluk na hierdie aarde te bring, omdat ons die weg na vrede geleer het wat die nasies van die aarde nog nie ken nie (Jesaja 59:8).

Onthou God se eie verduideliking aangaande “getroue” Christene: “Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar” (Openbaring 14:12).

God se doel bly staan

God voorsien dat die mens se kennis gedurende hierdie “tyd van die einde” sal vermeerder (Daniël 12:4). Die duidelikste kenmerk van ons tyd is waarskynlik die ontploffing van materiële kennis. Tegnologiese veranderings keer dít wat ons as “normaal” beskou het, geheel en al onderstebo. Die Skepper het in Sy wys­heid geweet dat, wanneer ons klem grotendeels op materialisme sou val, ons lewens in die greep van afgodediens en heidendom sou beland. Wat ons vandag saai, sal ons môre maai. Die Een wat ons in die verlede herhaaldelik verlos het van nasionale bedreigings soos die Spaanse Armada en die vernietiging deur die Nazi’s by Dunkirk, het beslis geprofeteer dat, aangesien ons Hom en Sy weë verwerp het, Hy nou Sy hand sal lig – in liefde – om ons te straf en nederig te maak in ’n toekomstige Groot Verdrukking!

Ons kan dit slegs voorkom deur ’n nasionale verandering in denke en deur individueel opreg terug te keer tot God deurdat ons die bereidwilligheid toon om Sy Weë, Sy regverdige wette en Sy heerskappy oor ons lewens, te volg. Is ons bereid daartoe?

Indien nie, sal die grote Skepper van hemel en aarde in ons leierskap en dié van ander lande ingryp. Hy sal ons in nood bring deur die weer, aardbewings, siekte-epidemies en ander rampe. Hy sal perverse duiwelse magte toelaat om ons aan te val en die Anglo-Saksies-Keltiese nasies en hul bondgenote te vernietig deur hul invloed oor jaloerse, haatdraende leiers wat nog op die wêreldtoneel moet verskyn. Die geweldige toename in terroriste-aanvalle sal as bykomende hulpmiddel gebruik word om ons trotse mag te verbreek (Levitikus 26:19)!

God is Almagtig! Hy het die mag om die geïnspireerde profesieë in Sy Woord te laat plaasvind. God se wil sal op aarde geskied, soos ook in die hemel.

Christus se boodskap is ’n toekomstige realiteit

Die kragtige Goeie Nuus wat God deur Jesus Christus aan die mensdom gestuur het, het nie alleenlik te doen met die wonderlike aanbod van algehele vergifnis van sondes van die verlede nie, maar ook met ’n wêreldregering wat binnekort opgerig sal word om die hele aarde te regeer! Dit sal nie ’n strydlustige, kompeterende menseregering wees nie. Die Skepper van die ganse mensdom sal eerder ingryp om te red, te onderrig en ons tot geestelike wasdom te bring.

Sy heerskappy sal alles rondom u verander – die hele menslike samelewing, opvoedkundige stelsels, kulture en klasstrukture – die politiek, die oorloë en die swaarkry sal tot niet gemaak word! Ons praat hier van ingrypende veranderinge! Ons daaglikse inname van TV, die soort radioprogramme en musiek waarna ons luister, die bedreiging om in die strate, in parke en selfs op skool aangerand, verkrag en vermoor te word – al hierdie dinge sal verander.

Moet uself nie om die bos lei nie! Hierdie is nie godsdienstige wensdenkery nie. Hierdie is die ingryping deur die ware God wat ons na Sy beeld geskape het, om hierdie wêreld tot sy sinne te ruk en dit uiteindelik te red en ware vrede, vooruitgang en geluk hierheen te bring.

Selfs die fisiese aarde – wat gebuk gegaan het onder die gevolge van baie eeue se menslike sondes en nalatigheid – sal tot prag herstel word. “Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ’n narsing” (Jesaja 35:1).

Hierdie is God se toekomsplanne. Hy het die algehele wysheid en oppermag om dit te laat realiseer! Dit is nodig dat u die wil van die groot God, wat binnekort sal ingryp en alles in ons wêreld sal verander, leer ken en verstaan!

Indien u meer te wete wil kom en by magte wil wees om hierdie dinge uit u Bybel te bewys, moet u voortgaan om die Wêreld van Môre-tydskrif, die Bybelstudie Kursus en ander boekies te lees. Skryf om die gratis literatuur wat ons oor die onderwerp bied, te ontvang. Bestudeer u eie Bybel soos nog nooit vantevore nie!

Indien u werklik wil reageer op hierdie en ander kragtige waarhede wat u deur hierdie Werk ontvang, skryf dan aan die streekkantoor naaste aan u, soos dit agter in hierdie boekie verskyn! Vra om ’n besoek en verskaf asseblief ’n telefoonnommer waar ons u kan bereik. Niemand sal na u huis toe kom indien u nie self eers ’n afspraak gemaak het vir ’n tyd en plek wat u pas nie. So ’n besoek sal ’n geleentheid bied om te praat met ’n verteenwoordiger van hierdie Werk wat die Waarheid glo en onderrig. U sal dan die geleentheid hê om u Bybelvrae en ander verwante sake te bespreek – en om uit te vra oor samekomste met ander getroue Christene as dit u wens sou wees. Daar sal egter geen geld van u gevra word nie en geen druk op u geplaas word om enigiets te doen of om êrens “aan te sluit” nie.

Die Skeppergod sal in mensesake ingryp – en binnekort ook! Dit sal ten einde laaste ’n positiewe en wonderlike verwikkeling wees – bo die meeste van ons se huidige begripsvermoë. Almal van ons moet egter verstaan en voorbereid wees vir dít wat God beslis vir ons toekoms beplan.

Maak gereed! Soek na God en Sy geopenbaarde wil met nederigheid in die Bybel. Wees gewillig om te doen wat God sê. Dan sal God se ingryping ’n ontsaglike seën vir u en u familie wees. Soos Jesus aan Sy getroue volgelinge sê in Lukas 21:28: “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is”.

Laai af in PDF (136 KB) | Bestel GRATIS Gedrukte Uitgawe
Geliewe daarop te let dat genoemde boekies nie by El-Roi beskikbaar is nie, maar dat u dit direk kan bestel vanaf
Die Lewende Kerk van God of u kan die PDF dokument aflaai indien beskikbaar. Baie Dankie.

449total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie