The God Who Sees

Kingdom Theology – Dominion Theology


Kingdom Theology – Dominion Theology

Bg. is ‘n wan-leerstelling wat die afgelope 2 jaar baie sterk sy kop uitgesteek het in Amerika en toe na ons land toe ingevoer is. Dit word veral aangehand deur sommige van die groot geloofskerke, en ons het vasgestel dat dit selfs toegang gevind het tot die Pinksterkerke in ons land, daarom glo ons die tyd het aangebreek dat ons die mense waarsku om te onderskei wanneer hulle dergelike leerstellings van die preekstoele af hoor. “Kingdom Theology” staan ook bekend as “Dominion Theology’ of ” Kingdom Now” en ‘n mens kan dit seker vryelik vertal met “Koninkryks – teologie” of “Heerskappy-teologie” of die “Nou Koninkryk” (hier op aarde vandag in stede van God se Koninkry wat ons, volgens die Bybel, in die toekoms verwag.) M.a.w. dit gaan oor ‘n koninkryk en oor heerskappy, albei wat baie “Bybels” voorkom. Maar, soos ek al dikwels vir u gese het, is satan, die meester verleier, baie slinks en sal hy nie met openlike misleiding na die Kinders van God toe kom nie, maar met verbloemde misleiding wat met die eerste oogopslag as die Waarheid aangesien sal word. So is dit ook met die wanleerstelling van “Kingdom Theology” Jesus het natuurlik alreeds tydens Sy bediening op aarde geprofeteer dat die misleidings en leerstellings van die bose sal toeneem soos die Eindtye nader kom. Die Bybel praat in 2 Tim 4:3 van ‘n aangrypende situasie wat sal ontstaan. Want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle IN HULLE GEHOOR GESTREEL WIL WEES, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel VOLGENS HULLE EIE BEGEERLIKHEDE. (L.W. hierdie leraars sal dus die Waarheid van die gesonde leer die Woord van God – AANPAS BY HULLE EIE BEGEERLIKHEDE!)

Soos u weet is een van die sterkste begeertes in ons harte dat WAARHEID, en slegs WAARHEID van hier af verkondig sal word, en in hierdie Eindtye waarin ons lewe verg dit ‘n besondere wakkerheid, en waagmoed om satan se leuens te ontbloot.

Satan is besig om die wereld voor te berei vir die verskyning van die anti-chris, dis die Rooms- Katolisisme, vreemde sektes, toename van okkultiese praktyke en nou hierdie Ou-Bybelse leerstelling van “Kingdom Theology” waarvoor baie van die charismatiese geloofskerke swig. Soos reeds gese, is hierdie “Kingdom Theology” besig om veld te wen dwarsoor ons land en predikers van oorsee af verkondig dit was op die oppervlakte heel inspirerend klink. Maar wanneer ‘n mens met ‘n fyn ingestelde geestelike oor daarna luister, kom jy die misleiding daarin agter. Die meeste misleidings, op geestelike vlak, soos met hierdie een ook, probeer om die heerlikheid weg te neem van ons Here Jesus Christus. Dis maar die ou storie van satan, toe hy nog Lucifer was, die glorie rykste skepsel wat die heerlike posisie gehad het in God se Troonkamer. Hy was verhewe, net onderkant God Self, maar hy wou die heel hoogste wees: hy wou God onttroon! Dit was ook dieselfde leuen wat hy aan Adam en Eva in Eden vertel het : …. sodat julle soos God sal wees (Gen 3) En dis nog steeds hierdie selfde hoogmoed en vermeterlheid in die mens [geinspireer deur satan] wat hulle nie meer tevrede maak dat God die Vader ‘n Verlosser gestuur het om die mens vry te koop nie. Nee, hulle wil WYS wees soos God en KENNIS he soos God : en dis die versoeking wat tot misleiding lei. Jesus as Middelaar word uitgeskakel en die oe word op die mens geplaas, Geestelike leiers word soort van gurus soos in die Oosterse godsdienste (guru – ‘n middelaar wat jou na God sal lei) Nou volg die basiese leerstelling van “Kingdom Theology”:

Aan Adam en Eva is gesag gegee om te heers oor die hele aarde, maar toe hulle gesondig het, het hulle daardie heerskappy oorhandig aan satan. Christus het hierdie heerskappy weer teruggekoop van die Kruis. Dan gaan hulle verder deur te leer dat die Kerk moet voorgaan om die heerskappy van satan te neem en die aarde te onderwerp, en dat Christus se wederkom nie kan plaasvind voordat hierdie heeskappy oor die aarde/wereld bevestig (op fisiese, materiele vlak) is deur die Kerk nie. Hulle se die Kerk is huidig in ‘n reinigings – proses. Wanneer dit volkom gesuiwer is, sal dit die wereld-gemeenskap oorheers, (skole, dorpsrade, banke, regerings) die koninkryk van God op aarde bevestig en – let op die vermeterlheid – Christus nooi om hierheen terug te kom!

Volgens die Bybel het Jesus nie aan die Kruis gesterf om die wereld terug te koop nie. Hy het aan die Kruis gesterf om die mens se verlossing te koop. Hy het nie gesterf om die wereld te versoen nie, maar om die mens met God te versoen. Hierdie aarde is vervloek. (Joh 3:16)

Daar staan duidelik dat ELKEEN (mense) nie verlore sal gaan nie, maar die Ewige lewe sal he. Hierdie wereld sal uiteindelik met viir vergaan. (2 Pet 3:10) – dis van geen waarde vir God nie. Luister en Lees maar net in die media hoe wapens en ammunisie op en onder die see, op en onder die aarde en selfs in die ruimte gestoor word in hierdie eeu waaron ons lewe : alle instrumente van vernietiging. Daar gaan ‘n nuwe aarde en ‘n nuwe hemel wees. Nog ‘n deel van die “kingdom Theology” is dat daar geen Wegraping gaan wees nie. Wat se die Bybel? (1 Thes 4:16-18) Die feit van die Wegraping is juis so duidelik aan ons gestel dat ons mekaar daarme kan bemoedig soos dinge moeiliker word in die Eindtye. Ons Salige Hoop : Jesus kom ons haal!

Die “Kingdom Theology” – leraars spot deesdae met hierdie eeue-oue HOOP van die Christen en se ons soek daarmee ‘n skuiwergat (Engels : copout). Maar die Bybel leer ons om ons oe te hou op die wolke waarheen ons sal weggeraap word om vir altyd by ons Verlosser te wees! Die “Kingdom Theology” – leraars verduidelik 1 Thes 16:17 soos volg : Wanneer ‘n jong meisie wag vir haar mansvriend om haar te kom uitneem is sy opgewonde. Wanneer hy dan aankom om haar te haal is sy opgewonde, in die wolke opgeneem, weggevoer, weggeraap in ekstase …. Wanneer Christus dus na die wereld kom (L.W. op uitnodiging van die Kerk wat nou mos die koninkryk vir Hom voorberei het!) sal die gelowiges in ekstase weggeraap word o Hom in die wolke te ontmoet. Die wolke is volgens hulle Sy heerlikheid – Sy teenwoordigheid. Maar hulle verduidelik nie die deel wat se : die Here tegemoet IN DIE LUG nie!

Die mens gaan mos van selfs alles VIR CHRISTUS doen m.a.w. Hy is nie eer meer nodig nie! Hierdie “Kingdom Theology” – leraars se dat Jesus nie na die aarde kan terugkeer voordat hulle dit nie beheer nie en dan sal hulle HOm terugbring na ‘n wereld wat hulle onderwerp het. Die onverwagte koms van Christus word afgemaak en belaglik voorgestel. Lees Jesus se eie Woorde in Matt 24:48. Jesus noem die mense wat die Waarheid van die Wegraping afmaak, SLEGTE mense! (Is dit nie aangrypend hoe die mens die Skrif kan verdraai om die leerstelling te staaf wat hy wil propageer nie!) Hulle verduidelik dat daar nie ‘n Webraping sal wees nie op grond van die gelykenis in Matt 13:36-43. Volgens hierdie gelykenis sal die Seun van die mens Sy engele uitstuur en hulle sal uit Sy Koninkryk bymekaar maal al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen (onkruid) en sal hulle in die vuuroond gooi. Die “Kingdom Theology”- verkondigers se die onkruid (ongeregtigdes) word weggeruk, en die goeie saad (geregverdigdes) bly agter. Daar is dus nie ‘n wegraping vir die Gelowiges nie. Veder se hulle dat toe Noag en sy gesin in die ark was tydens die sondvloed, het hulle agtergebly. Dis al die sondaars wat weggeneem was. Maar hierdie is verdraaide leerstellings dat die sondaars weggeruk sal word van die aarde af en die Gelowiges sal bly : dis nie wat die bybel leer nie. Toe Noag en sy gesin in die ark was, was hulle opgelig van hierdie aarde af : die sondaars het gebly en vergaan!

Noag en sy gesin moes in die ark tot bokant die wolke geneem gewees het, want die Bybel se hulle was op die water wat tot bo die hoogste berge was en die hoogste berge staan hoer as die wolke. Toe het Noag – hulle teruggekom en nuut begin : ‘n geregverdige gesin. Dink aan Henog wat met God gewandel het – hy was weggevoer na God en het nie eers gesterf nie. As hy dan so ‘n regverdige man was, waarom het hy nie hier gebly en is die ander verwyder nie!? Elia is nog ‘n voorbeeld : hy was weggeruk op ‘n wa van vuur. Egipte is ‘n tipe van die wereld in Eksodus : daar moes die Israeliete ook UIT Egipe om in die Beloofde Land te kom. Hulle moes nie eers Egipte opruim en voorberei nie! Die wereld sal atldy die wereld bly totdat dit vernietig word : dit sal nooit verander in die Koninkryk van God nie! Dis vir ewig vervloek! Jesus, die Begin en die Voleinder van ons geloof, was gekruisig, begrawe, het opgestaan en Hy het opgevaar na die hemel – weggeraap uit hierdie wereld. Ons het dus heeltemal voldoende rede om te glo dat die wegraping wel gaan plaasvind, veral as ons let op Sy Woorde in Joh 14:2+3

Jesus van VIR ONS ‘n plek berei (beslis nie op die aarde nie, want Hy was in die hemele opgeraap) en on sgaan nie VIR HOM ‘n plek berei, soos die “Kingdom Theology” – leraars se nie! Wanneer ons kyk na Luk 17 merk ons Jesus praat oor die Eindtye en Hy vergelyk die toestande wat dan sal heers met die wag geheers het in die tye van Noag en Lot. Jesus het gese dat in daardie manne se dae die mensdom verval het in die ergste sonde wat jy kon aan dink, en God het ‘n handjie vol in albei gevalle weggeruk en die res vernietig. Nou hoef ek u nie te vertel wat ins ons tyd aangaan nie : dis sonde van die grofste aard wat algemeen aanvaar word, en waar jy ookal jou kop heen draai SIEN jy dit, of HOOR jy daarvan. Jesus se Woorde word bewaarheid. (Luk 17:26+28) As die VERDERF op die aarde dus net so was soos in die dae van Noag en Lot, kan ons mos verwag dat die WEGRAPING van die oorblyfsel sal wees NET SOOS in die dae van Noag en Lot! Halleluja! Maar wat le aan die wortel van hierdie “magsoorname” in die wereld, vir Jesus Christus? Dis alles deel van die New Age – denkrigting, en dis die mees tragiese van alles! (As u nie weet wat die New Age is nie, sal ek aanbeveel dat u meer kennis daaromtrent inwin)

Die New Agte – leerstellings het die Kerk van Jesus binnegedring : dit verkondig basies dat die mens God is en in sys eie krag kan onderneem en dinge kan verbeter. Een van die prominente “Kindom Theology” – leraars is Earl Paulk. (Hy word eersdaag na SA uitgebring) Hy se dat die Profetiese stemme van God die leiding moet neem en “spreek soos God in die vlees” Net soos honde, klein hondjies veoortbring, en katte, klein katjies, so het God klein Godjies. Dis wanneer die Gelowiges begryp dat hulle God is en begin op tree soos Godjies, wat die Koninkryk van God kan manifesteer, volgens hierdie “Kingdom Theology” – leraar. Klink dit nie vreeslik nie? Dis volgens die boek wat Earl Paulk geskryf het getiteld : Satan Unmasked”. In een van sy ander boeke beweer hy weer dat as jy ‘n ware profeet van God is en jy profeteer op daardie wyse, mag niemand jou oordeel nie. Dis ook heeltemal on-Skriftuurlik, want die bybel se dat ons alles moet be-oordeel, veral profesiee (1 Kor 14:29)

Dit lyk of hierdie man ‘n sterk voorstaander is van die Rooms-Katolieke sisteem. Hy dra ‘n agterstevoor boordjie en lang togas – dis glo om maklike toegang te he tot die meer tradisionele kerke! (KOMPROMIE) Hy staan ook dan bekend as BISKOP Earl Paulk. In een van sy boeke praat hy van Maria as die “moeder van God” wat in absolute Rooms-Katolieke leerstelling is. Ek wil op hierdie stadium graag vir u aanhaal uit die koerantjie BATTLE CRY gedateer Jan/Feb 1988 en wat deur Jack Chick – Publiskasies uitgegee word.

One of the major deceptions of this unity is the failure to discern who is part of the Kingdom of God to be unified. Paulk joins whole heartedly with others in the Charismatic movement in embracing Roman Catholicism. His criteria for this is not based on judging by die Word of God but by the experience of the baptism in the Holy Spirit. Paulk labels those who cal Romanism the harlot of Revelation as “doom” prophets. In his book, “That the World May Know” page 16, he states : “I contend that religious systems are the harlot church. The harlot church is never composed of born-again; Spiritfilled Christians”. Paulk bristles in defense of such wou as John Bertolucci, a Catholic Charismatic priest who has appeared frequently on natinal Christian TV. “Who dares accuse Father Bertolucci of heresy because he honors the Virgin Mary with a reverence which is uncomfortable to many other Christians? Who has been given the right to judge his views of spiritual authority?

Just because Bertolucci speaks in tongues and claims to be born-again, this makes it all right for him to pray to a dead person whom the popes have elevateed to the “mother of God” and to bow to the pope who has set himself up as Jesus Christ on the earth. Has nog God, Himself, judged this “religious system” of priestcraft and idolatry as heresy? Paulk even calls him “Father” in blatant disregard of Christ’s command. Paulk says, “God must find ways of purging His Body, purging brings about ….. the separation of those who refuce to received truth. How will this “purging” take place? Commenting on Acts 5, Paulk suggests that “Peter actually had the authority to command the deaths of Ananias and Sapphira.” He also believes the church “has the authority to send people to heaven or hell”. With Paulk’s affinity for Catholicism, and history of burning heretics, this seems like a very dangerous taching. 

Today, almost all the major false religions are looking for a way to impose some form of world order to bring peace and world harmony. Roman Catholicism is taching that the Kingdom of God will come when all the world is subject to the pope. Islam is in a world – wide push to expand the Kingdom of Allah. Marxixm is promising utopia through the conquiering armies of international comunism. Hinduism is preaching a new world order under the disguise of the New Agte Movement. In the last days these major streams will flow together preparing for the anti-christ, a man who will promise a one-world Utopia if the world will follow him. By ignoring scripture, Dominion Theology proponents are preparing a large block of innocent Christians to be deceived by this false christ.

Vriende, soos hierdie uitstekende aanhaling verduidelik is daar ‘n sterk verband tussen die “Kingdom Theology”, die Roomse Katolisisme en die New Agte. Hoef ek meer te se!! Maar daar is nog baie meer. Ken Copeland leer ook dat die Gelowige nie God het wat in hom woon nie, maar dat hy self ‘n God is! Hier is ‘n “kininkryksman” met “koninkryks – booskap” wat aangrypende alternatiewe openbaar vir die angs gevulde snelkoers waarop die geskiedenis voort spoed na ‘n katestrofe. Hy se dit hang van die Gelowiges af wat van die wereld gaan word! Daarvan lees ek nie in die Bybel nie. Wat ek wel lees id at God, lank voor die grondlegging van hierdie aarde, besluit en neergeskryf het hoe hierdie wereld tot sy einde gaan kom. Daar is geen besluit wat u en ek kan neem wat enige verandering kan maak aan die bestemming van hierdie wreld nie, behalwe om die opdrag van Jesus uit te voer om ander die Waarheid te vertel en misleidings te ontbloot. Nou leer die “Kingdom Theology” – leraars dat die gelowiges die skoolrade, die munisipaliteite, die politiekm die regering moet oon\rneem en beheer sodat hulle die vernaamste poste in die land en dit is dwarsoor die wereld, kan vul en so die land kontroleer en die Koninkryk van God uitwerk! Vriende, daar is niks mee verkeerd om bogenoemde posisies te beklee nie – dank God vir Christen manne en vroue wat dit wel doen – maar om te verkondig dat dit die wyse is waarop die Koninkryk van God hier op die aarde gevestig moet word, is verregaande! ‘n Kind van die Here het nie nodig om op enige plek fisies teenwoordig te wees om dit vir die Koninkryk van God in besit te neem nie : op sye kniee en sy binnekamer doen hy dit, want dis ‘n GEESTELIKE STRYD, EN OORWWINNING, want dis ‘n GEESTELIKE KONINKRYK.  Dis nie ‘n vleeslike wereld se koninkryk wat met politieke mag en geweld te weeggebring gaan word nie. As die wereld jou begin waardeer as een van hulle, is daar fout.

Jeus het gese die wereld sal die Gelowiges haat. Ons is met een doel hier op die aarde en dit is om die Evangelie te verkondig en siele vir God se Koninkryk te wen. Maar dit weereens die NEW AGE denkrigtings wat na vore kom : een wereldregering, een godsdiens, een finansiele sisteem. Joh 18:36; Lyk 17:20. Maar waarin le die aantreklikheid vir hierdie “Kingdom Theology” – profete in hulle leerstelling oor die onderwerping van die wereld? U sien, eerstens kan hulle hier op aarde prag geboue opsit : kerke, huis (selfs universiteite en die grootste tente) Tweedens kan hulle vir hulleself weelde artikels bekom soos lang, slap motors, (soms selfs vliegtuie), die duurste klere. Sodoende (in hulle oe) “heers” hulle mos oor die aarde en die materiele dinge. Nou sal daar volgens hulle ook geen Wegraping wees nie, m.a.w. hulle sal nie eers hoef te skei van hulle mooi, duur besittings nie, maar Jesus nooi om dit met hulle te deel! Kan u die verskriklike misleiding sien? Weereens praat ek nie teen besittings nie, maar Jesus het gese dat ons vir ons skatte moet bymekaar maak waar mot en roes nie kan verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. (Matt 6) Dis tot in die hemel, en nie op die aarde nie! Paulus noem die liefde vir geld die wortel van lle euwel (1 Tim 6:10)

Jesus en Sy dissipels het nooit betrokke geraak by die regering van die dag of die politiek nie. Ons is IN hierdie wereld maar nie VAN hierdie wereld nie (Joh 17:16) Jesus het mag en geasg gehad (geestelike mag en gesag), en elke knie moes voor Hom buig. En daardie mag en gesag het Hy aan Sy volgelinge geee (Luk 9:1); Mark 16:15-18) nie politieke mag en wereld heerskappy nie. As ek Matt 24 lees waar Jesus praat van die Eindtye gaan dinge op hierdie aarde net erger word, soos Sy Wederkoms nader kom, al is wie ookal president of skoolhoof of polisiehoof. Maar Jesus gaan Sy Bruid uit hierdie ellendige omstandighede uit lig, want so het Hy dit bestem van die begin af. Die duiwelse leuen en strategie agter hierdie “Kingdom Theology” is om ons rustig en tevrede te hou sodat ons nie wakker moet wees vir Jesus se Wederkoms nie soos vyf van die tien maagde sonder olie. As on sweet Jesus kom spoedig (wat ek glo die geval is) sal ons olie in ons lampe he en gereed wees om die Bruidegom te ontmoet!

Ons moet ons besig hou met die verkondiging van die Evangelie volgens die opdragte wat Jesus ons gegee het in Mark 16 en Matt 28. Dis ‘n eenvoudige boodskap wat self kindertjies kan verstaan (Mark 10:14) Ons as Kinders van ons Hemelse Vader ontvang eenvoudige lering en opdragte van Hom af, ons aanvaar dit en doen dit. As dit ontaard in ingewikkelde leerstellings en teologie is dit mos nie meer die eenvoudige, klinkklare Evangelie van Jesus nie! Die eenvoudige Blye Boodskap is ‘n dinamiese Boodskap wat menselewens omkeer en hulle verlos. Ons kan seker wees dat God ‘n ere-volk het in hierdie Eindtye, maar hulle is verag, heilig en ‘n afgesonderde oorblyfsel. Hierdie heilige oorblyfsel mense wandel in die lig en geniet groot onderskeidings-vermoe. Hullse sien die moderne Kerk van Laodicense deur die oe van Jesus en hulle sal nie mislei word deur die praal, grootheid en uiterlike belangrikheid van gewilde godsdiens nie. Die ware Kerk is onsigbaar; dis berouvol; dit sien met verlange uit na die wederkom van Christus, die Geliefde.

Vriende, wat egter baie tragies is, is dat baie van die charismatiese geloofskerke wat vandag die verkondigers is van “Kingdom Theology” was op een stadium die veragte en vernederde kerke – hulle was vervolg en op neergesien. Maar toe maak hulle kompromie : hulle kry toegang tot die media, die owerhede (dis alles binne bestek van ‘n paar jaar), hulle het besluit dat hulle herkenning en mag en groot getalle nodig het om gesag af te dwing en finansieel sterk word, hulle word aanvaarbaar, en vandag mislie hulle duisende mense! Die Bybel praat van die AFVAL. (2 Thes 2:3)

Ek sien hierdie misleiding van die “Kingdom Theology” as deel van die AFVAL. Wegval van die gesonde leer van Christus. Ten slotte verwys ek u na Openb 3:14-22 waar die Gemeente van Laodicea beskryf word – dis die laaste Kerk in die Kerkgeskiedenis : die Kerk van vandag. (Vers 17)

527total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie