The God Who Sees

Lucifer/Satan


 

Lucifer/Satan

1. Wie was hy? Lucifer was ‘n engel van God. Hy word in die Woord beskryf as volg : Jes 14:11-15.

a. 11. Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe, onder jou is wurms as ‘n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad! Hoe le jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies! 13. En jy het in jou hart gese : Ek wil opklim in die hemel, my troon verhoef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. 14. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste! 15. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil!

Hy was in die tuin van God, die tuin Eden. Sy bedekking was edelgesteentes, van goud was die werk van sy kassies. Hy was die mroester, gerug, was volmaak, intelligent en aantreklik, n wese met vlerke, hy was ‘n wag, sy gedrag was foutloos, totdat hy sonde gedoen het. Hy het ook baie kennis en krag, hy het die aarde laat skud, hy het koninkryke laat bewe.

2. Wat het hy geword? 

Hy is nou in die doderyk, in die diepte sonder bodem. Hy het ‘n verwoester geword, kwaaddoener, sondaar. Die plek van sy aanbidding is onrein. Sy wysheid is korrup, hy het ‘n dief geword wat net will steel, slag en verwoes. Die aankler van broeders, draak, slang, duiwel, satan. Die god van hierdie wereld, prins en heerser van hierdie wereld, leuenaar, dief, moordenaar, vader van die leuens, hy bring haat, verlei mense om slegte dinge van hulleself te glo, van andere en van God. Laat mense struikel en val. Bombardeer mense met gedagtes van beskuldigings.

3. Ons moet veg teen sy aanvalle.

1 Pet 1:23 “… want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly.”
Gal 3:13 “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word – want daar is geskrywe : vervloek is elkeen wat aan ‘n hut hang – ”
1 Pet 2:24 “Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele.”
Ef 6:10 “Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte.”
Rom 8:27 “Maar i al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.”
1 Joh 2:12 “Ek skryf aan julle, my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om Sy Naam ontwil.”
2 Kor 5:21 ” Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”
1 Joh 4:4 “Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wereld is.”
2 Kor 5:17 “Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”
Mat 5:14 “Julle is die lig van die wereld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg le, kan nie weggesteek word nie;”
Filip 4:13 “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.”
Mat 28:20 “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wereld.”

Jesus gee on sdie krag en toerusting om teen die vyand te kan veg, en ons sal oorwin.

Kol 1:13 “Hy wat ons verlof het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die Koninkryk van die Seun van Sy liefde, in wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.”

4. Ons Wapens.

a. Die gordel van waarheid.
b. Die borsharna van geregtigheid.
c. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan ons voete.
d. Die skild van geloof.
e. Die helm van verlossing.
f. Die swaard van die Gees – Die Woord van God.

Satan en sy werke.

5. Okkultisme. (Verberg, verduister, geheim, onbekend, swartkuns, geheime wetenskap)

a. Kinders deur viir te laat gaan, offerhande.
b. Hipnose vir mediese doeleindes.
c. Loop oor brandende kole.
d. Spykerbeddens le.
e. Waens te sleep d.m.v. hakke in vlees.
f. Voortekens.
g. Handpalm lees.
h. Lees van torakkaarte of teeblare of kristalbal kykery.
i. Waarseende Gees.
j. Voorspelling van water en minerale neerslae deur wiggelstok.
k. Fortuin vertellery.
l. Toordery.
m. Ouija Borde.
n. Re-inkarnasie.

6. Van die toring ban Babel se tyd af was daar al hierdie okkultisme en die bedrywers daarvan, soos bv toordery, swart magie, voorspellings en waarseery, om net ‘n paar te noem.

7. Afgodery en okkultisme gaan dikwels hand aan hand : duiwel aanbidding en sterrewiggelary enmenslike voorlopery en offerandes.

8. Vals Christusse en valse leraars word dikwels in die Bybel onder ons aandag gebrin en, alhoewel alle valse leraars nie okkultistiese verband hou nie, moet ons waak want waar leuens en misleiding inkom is die deure oop vir staniese en demoniese werkinge.

9. Die Woord is baie duidelik daaroor dat teenoor God se Koninkryk staan die bedrieflike sataniese koninkyk wat soms so misleidend is deurdat dit so eg voorkom – ons moet gedurig toets en onderskei of ons besig is met dit wat waarlike van God is en kom.

10. Die Woord van die Here spreek baie duidelik en waarsku ons teen al die volgende dinge:

a. Towenaars, towerhekse, towery, goelaars, towerkunste, toor en goel.
b. Gesnede beelde, veld duiwels, Molog,Bbaal-Sebub, die god van Ekron, Asjera,Ramfan, Astarte, Kainos, Milkom, Koning van Babel, Stergod, duiwel, son, Maan en sterre, Ra – songod, Kamos, satan.
c. Voortekens en goelery, geeste van afgestowenes, geeste wat waarse.
d. Snye in vlees vir dooies.
e. Ingeprikte tekens in vel.
f. Valse Dromer.
g. Besweringe.
h. Wederstrewigheid ‘n sonde van waarseery, eiesinnigheid is afgeodery en beeldediens.
i. Sterrekykers, horoskoop. Sterre, son maan en ander hemelliggame.
j. Valse profete/Christusse.
k. Huisgode.
l. Alchemie, ‘n chemiese wetenskap uit middeleeue dateer waarin gepoog word om onedele metal in goud te verander d.m.v. ‘n misterieuse spiritistiese bestanddeel.
m. Astraal projeksie. Siel wat die liggam verlaat.
n. Outomatiese skrywery in hipnotiese toestand.
o. Swartmagie : vorm van heksery.
p. Bloe verbond : Geskrewe verklaring van okkultiese voornemens of sataniese toewyding onderteken met menslike of diere bloed.
q. Kettingbriewe.
r. Heldersiendheid : spiritistiese “gawe”.
s. Joga. ‘n Hindu folosofie.
t. Teekoppies, kristalballe, spieels, pendulums, dolosse.
u. Waterwysery.
v. Handskrifkunde (grafologie) (karakterontleding).
w. Hipnose.
x. Swewing. Voorwerp lig op en sweef rond.
y. Medium.
z. Numeriologie : okkultiese betekenis of waardes van nommers.
1. Droom uitlegging as drome gebruik word om toekoms te voorspel.
2. Ouija bord : ‘n speelbord met simbole en met behulp van ‘n spesiale plankie word spiritulalistiese of telepatiese boodskappe ontvang.
3. Handpalmlesery : Toekoms voorspel.
4. Kwelgees (poltergeist) ‘n raserige, steurende “spook”.
5. Seance : kommunikeer met geeste.
6. Trance (geesterverrukking) Diep-hipnotiese toestand.
7. Karate.
8. Spook.
9. Gelukbringer (charm)
10. Acupuncture. ooste waar naalde in ‘n mens gesteek word om siekte of pyne te neutraliseer.
11. Genesing (accupuncture, oogkykery of bevoeling van jou liggaam, swaaistokkies, kaartjies of boeke wat genesingskrag sou bevat.
12. Bygelowe. Christen spiritualis “bloedlose” kultusse. Christian Science. Mesmerisme is ‘n vorm van hipnose.
13. Mormonisme (Joseph Smith) beweer ‘n engel met die naam Moroni het aan hom verskyn.
14. Jehova Getuies.
15. Vudu.

 

678total visits,1visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie