The God Who Sees

Tekens van die Tye


Johan Malan, Universiteit van die Noorde, Suid Afrika

Opsomming: Die tekens van die tye dui op die spoedige wederkoms van Jesus Christus. Mense wat dit nie ernstig opneem nie, word skynheiliges genoem.

Hoewel daar beslis ‘n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:

“En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21:28).

Die mense in die tyd van Jesus het nie op die tekens van sy eerste koms ag geslaan, en Hom derhalwe nie verwag nie. Hulle is oor hulle gebrek aan profetiese insig verkwalik. Jesus het hierdie naïewe en profeties oningeligte mense skeinheiliges [geveinsdes] genoem en vir hulle gesê:

“Wanneer julle ‘n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! En dit gebeur ook. Ean wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! En dit gebeur. Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?” (Luk. 12:54-56).

Hoe staan die saak met ons hier vlak voor die tweede koms van Jesus? Net so seker as wat die westewind reënwolke van die Middellandse See af gewaai en die suidewind van die Negev woestyn af warm, droë toestande veroorsaak het, kan daar ook konkrete afleidings van die tekens van die tye gemaak word. Daar is verskeie tekens wat op die naderende einde van hierdie bedeling dui, waaronder die volgende:

1. Die herstel van Israel

Die Here het beloof dat Hy die kinders van Israel “in die laaste van die dae” uit al die nasies sal gaan haal waarheen hulle verstrooi geraak het (Hos. 3:5; Eseg. 37:21). ‘n Baie duidelike aspek van die herstelproses is die status van die stad Jerusalem. Volgens Lukas 21:24 sal Jerusalem vertrap word deur die nasies “totdat die tye van die nasies vervul is.” Die fisiese herowering van Jerusalem in 1967 tydens die Sesdaagse Oorlog, en die staatkundige herstel daarvan tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel in Augustus 1980, is duidelike aanduidings dat ons in die laaste geslag leef. Volgens die Bybel gaan daar in die eindtyd ‘n groot stryd om die beheer oor Jerusalem wees (Sag,. 12:2-3; 14:2) omdat die Here Jesus met sy wederkoms na hierdie stad toe terugkeer (Sag. 14:4-5). Sy vyande sal Hom daar inwag, maar Hy sal hulle verdelg (Sag. 14:12-13).

2. ‘n Russies/Arabiese sameswering teen Israel

In Eségiël 38 en 39 word ‘n Russies/Arabiese inval in Israel beskryf. Die Russiese vors word Gog genoem, in die land Magog. Dit is die groot gebied noord van die Kaukasusgebergte en die Swartsee, wat op die moderne Rusland dui. Die Here sê van Gog: “Jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees” (Eseg. 38:16). Vyf van Rusland se bondgenote word genoem, nl. Persië (Iran), Kus (Ethiopië), Put (Libië), Gomer (Duitsland) en Togarma (Turkye).

3. Die heropbou van Babilon

In Openbaring 18 word na ‘n wêreldstad met die naam Babilon verwys. Dit is dieselfde Babilon wat in antieke tye bestaan het, en in die eindtyd weer tot sy eertydse glorie herstel sal word. Babilon is op die wal van die Eufraatrivier in die huidige Irak geleë. In Sept. 1987 is die eerste deel van die herboude Babilon feestelik ingewy, maar daarna is die herbouing van die stad etlike jare lank a.g.v. die Golfoorlog gestaak. Hierdie stad gaan egter in die toekoms deur die nasies van die wêreld as ‘n simbool van wêreldeenheid herbou word. Dit sal ook ‘n heidense godsdienstige sentrum wees en as sodanig ‘n herhaling van die eerste bouprojek van dié stad (Gen. 11:4). Die belangrikste motivering hiervoor sal rebellie teen God en sy koninkryk wees. Die vernietiging van hierdie stad, soos in Jesaja 13:19-22 en Openbaring 18:1-24 beskryf word, sal aan die einde van die groot verdrukking plaasvind. Huidige verwikkelinge in Irak (én Babilon) is dus ‘n belangrike teken van die eindtyd.

4. Die herstelde Romeinse Ryk

Die Romeinse Ryk moet in die eindtyd as ‘n magsbasis van die Antichris verreis. In die beeld wat Daniël gesien het (Dan. 2:31-45) stel die bene en tien tone die Romeinse Ryk voor. In die latere naggesigte van Daniël stel die leeu met die tien horings op sy kop ook die Romeinse Ryk voor, waaruit die Antichris sal voortkom (Dan. 7:4, 7-8, 19-26). Die simboliek van die leeu met die tien horings vind ons ook in Openbaring 13:1-2 se beskrywing van die Antichris. Dit is dus duidelik dat die Romeinse Ryk moet verreis. Let egter daarop dat dié ryk ‘n Mediterreense ryk was wat verskeie lande rondom die Middellandse See ingesluit het. Hierdie lande is in die huidige Wes-Europa, Oos-Europa, die Midde-Ooste én Noord-Afrika. Die vereniging van Wes- en Oos-Europa ná die val van die ystergordyn is ‘n belangrike verwikkeling in die herlewing van die Romeinse Ryk. Lande uit die Midde-Ooste moet egter ook ‘n deel van hierdie gemeenskap vorm.

5. ‘n Verenigde nuwe wêreldorde

Die Antichris sal die hoof van ‘n nuwe wêreldorde wees waarby alle nasies ingesluit sal wees (Op. 13:7). Alle mense op aarde sal hom navolg, aanbid en ook deel van sy wêreldekonomie vorm (Op. 13:3-4, 8, 16-18). Vir só ‘n absolute verenigingsproses om te kan slaag, móét daar vooraf ‘n ideologie van eenheid op aarde gevestig word. Dit is in die lig hiervan dat die nuwe wêreldorde vir staatkundige en ekonomiese eenheid, en die Nuwe Era Beweging vir godsdienstige eenheid, gesien moet word. Die grondgedagte van die Nuwe Era Beweging is “holisme” of “monisme” – alles is een. Die mensdom moet in terme hiervan polities, sosiaal, ekonomies en godsdienstig verenig word.

6. ‘n Alliansie van wêreldgodsdienste

Volgens Openbaring 17 gaan daar ‘n alliansie van wêreldgodsdienste ontstaan wat almal die Antichris sal erken en ten nouste met hom sal saamwerk. Hierdie alliansie word genoem: “Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” (Op. 17:5). Hoerery word hier in ‘n geestelike sin bedoel, soos in Jakobus 4:4. Al die geestelik afvalliges sal dus by een moederorganisasie betrokke raak. Hierdie teken is reeds besig om in vervulling te gaan, soos in die bevordering van multigodsdienstige ekumene gesien kan word. Groepe soos die Wêreldkonferensie vir Godsdiens en Vrede, die Parlement vir Wêreldgodsdienste en die Verenigde Godsdienste Inisiatief lewer getuienis hiervan.

7. Godsdienstige verval en leuenprediking

In die eindtyd sal mense van die geloof afvallig raak en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang (1Tim. 4:1). Hulle sal die gesonde, Bybelse leer verlaat en vir hulle ‘n menigte leraars kry wat leuens verkondig (2Tim. 4:3-4). Baie van hierdie valse leraars sal selfs die Here Jesus se Godheid en maagdelike geboorte verloën en sodoende die waarheid teëstaan (2Pet. 2:1-2). Deur okkultiese tekens en wonders wat in die naam van Jesus gedoen word, sal baie mense mislei word (Matt. 24:11, 24; 7:22-23). Satanisme sal ook baie toeneem (Op. 9:20; 13:4).

8. Morele verval

Daar sal ook ernstige morele en sedelike verval plaasvind 2Tim. 3:1-5). Dit is in voorbereiding op die verskyning van die Antichris, wat as die mens van sonde ‘n sonde-kultuur op aarde sal vestig (2Thess. 2:3). Ongeregtigheid, korrupsie, laster, diefstal, gewelddadigheid, hoerery, prostitusie en homoseksulaisme sal dramaties toeneem.

9. Aardbewings en ander natuurrampe

Daar sal ‘n groot toename in aardbewings en ander natuurrampe plaasvind. Dit sal uiteindelik op die grootste aardbewing van alle tye uitloop (Op. 16:18-20; Eseg. 38:18-20). Haelstene van 50 kg. (‘n talent) sal op die aarde val (Op. 16:21).

10. Hongersnode en pessiektes

Ongekende hongersnode en pessiektes sal voorkom (Matt. 24: 7). Kos sal uiteindelik só skaars en duur word dat ‘n persoon met sy volle salaris net genoeg kos sal kan koop – daar sal niks geld vir enigiets anders oorbly nie (Op. 6:6). Pessiektes sluit ongeneeslike siektes én epidemies in wat nie beheer kan word nie. In die groot verdrukking sal daar bose swere op almal uitslaan wat die merk van die dier aanvaar het (Op. 16:2).

11. Oorloë en gerugte van oorloë

Oorloë, opstande en revolusies sal ‘n lewenswyse word soos wat mense in ‘n oorbevolkte wêreld vir grond en ander natuurlike hulpbronne meeding, in etniese konflikte betrokke raak, en ook die wapen vir die verkryging van politieke en godsdienstige regte opneem (Matt. 24:6-7).

12. Kosmiese tekens

Daar sal tekens wees aan die son, maan en sterre (Luk. 21:25). Weens verskynsels soos lugbesoedeling sal die son swart soos ‘n harige sak word en die maan rooi soos bloed (Op. 6:12; Jes. 13:9-11; Joël 2:10, 31). Hemelliggame soos asteroïdes, komete en meteore sal die aarde met verwoestende gevolge tref (Op. 6:13).

13. Geestelike en morele polarisasie

Ongeregtigheid en vuilheid sal baie toeneem. Christene sal hulleself van die toenemende vloedgolf van sonde en godsdienstige dwalinge moet onttrek en in heiligheid toeneem (Op. 22:11-12). Diegene wat nalaat om hulleself af te sonder, sal wêrelds raak en geestelik terugval (Matt. 24:12). Ons moet onsself op die koms van die hemelse Bruidegom voorberei deur te sorg dat ons waardig wandel en met die Heilige Gees vervul is (Luk. 21:28; 34-36; Matt. 25:1-13). Baie mense jaag net geld en wêreldse plesier na en benadeel in die proses hulle siele. Ons kan nie vir Mammon én God dien nie – ‘n keuse moet gemaak word.

14. Wêreldevangelisasie

Voordat die einde kom, moet die evangelie nog ‘n keer in die hele wêreld verkondig word (Matt. 24:14). Groot erns moet in hierdie eindpoging aan die dag gelê word, want die Here wil die bruilofsaal in voorbereiding op sy wederkoms vol kry: “Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word” (Luk. 14:23).

382total visits,2visits today

Kategoriee

Advertensie

Advertensie